Søk

Helseanalyseplattformen

Helseanalyseplattformen skal forenkle tilgangen og legge til rette for avanserte analyser på tvers av helseregistre, grunndata og andre kilder til helsedata.

Helseanalyseplattformen skal gjøre det enklere å få tilgang til helsedata og legge til rette for avanserte analyser på tvers av ulike datakilder som helseregistre, grunndata, journaler og andre kilder til helseopplysninger. Samtidig skal personvernet styrkes for eksempel ved bedre innsynstjenester, bedre muligheter til å gi og trekke samtykker og bedre sporing av bruken av opplysningene. Prosjektet skal etablere en nasjonal infrastruktur for tilgjengeliggjøring og analyse av helsedata.

Analyse og forskning

Helseanalyseplattformen skal gi bedre, raskere, rimeligere og sikrere tilgang til helsedata på tvers av helseregistre og andre relevante datakilder. Plattformen skal gjøre komplette helsedata enkelt tilgjengelig for helseanalyse, styring, administrasjon, forskning, innovasjon og næringsutvikling.

De viktigste målgruppene vil være forskere, myndigheter, helsepersonell og helseledere, i tillegg til næringslivet og innbyggere. Aktuelle datakilder vil være nasjonale helseregistre, medisinske kvalitetsregistre, befolkningsbaserte helseundersøkelser, biobanker og sosioøkonomiske data.

Direktoratet for e-helse har som ambisjon å bidra til utprøving og utvikling av ny teknologi innen helseanalyse, slik som kunstig intelligens, maskinlæring, smarte algoritmer og prediktiv analyse.

Internasjonale eksempler på bruk av helseanalyse (ehealthresearch.no)

Analyseøkosystem som målbilde

Vinteren og våren 2018 ble det gjennomført en konseptvalgutredning for Helseanalyseplattformen. Alternativ 7 fra konseptvalgutredningen, Analyseøkosystem, er anbefalt som teknisk utviklingsretning for realisering av Helseanalyseplattformen. I rapporten beskriver vi hvordan Helsedataprogrammet planlegger å realisere målbildet.

Konseptvalgutredning for Helseanalyseplattformen (PDF)

Konseptvalgutredning for Helseanalyseplattformen (brosjyre) (PDF)

Sentrale prinsipper

Direktoratet for e-helse har lagt noen sentrale prinsipper til grunn for realisering av analyseøkosystemet:

 1. Helseanalyseplattformen skal realiseres stegvis både når det gjelder funksjonalitet og datakilder
 2. Brukergruppen forsker har prioritet i første versjon av Helseanalyseplattformen
 3. De store, komplekse løftene knyttet til etablering av Helseanalyseplattformen må tas i programperioden
 4. Det må etableres en "grunnmur" i form av en dataplattform før analyseøkosystemet kan realiseres
 5. Nye søknadstjenester må dekke et bredt spekter av datakilder selv om Helseanalyseplattformen ikke inkluderer alle disse datakildene i en tidlig versjon 
 6. Helsedataprogrammet skal som prinsipp ikke bygge ferdig innsikt- og analyseprodukter, men legge til rette for at dette skal kunne gjøres enklere gjennom enklere tilgang på data og analyseinfrastruktur
 7. Helseanalyseplattformen skal kunne realiseres gjennom bruk av skytjenester

Plattformbegrepet knyttes ofte til moderne løsninger som for eksempel Google og Apple. Disse kjennetegnes ved at det er tre hovedaktører på en og samme tekniske plattform; plattformeieren, utviklere og brukere. Alle aktørene har en sterk interesse i og nytte av at plattformen utvikles videre.

Figur fra konsepturvalgutredningen for Helseplattformen, som illustrerer alternativ 7 - et analyseøkosystem.

Et analyseøkosystem har de samme egenskapene som plattformene nevnt over. Det må være en sentral eier og forvalter, en rekke tilbydere av analyseverktøy i et "marked" på plattformen og brukere bestående av forskere i offentlig og privat sektor, myndighetsaktører, ledere i helsesektoren osv. I tillegg vil det også i analyseøkosystem være tjenesteleverandører og utviklere som utvikler løsninger og tjenester basert på plattformen.

Helseanalyseplattformens data- og analyseplattform Kravspesifikasjon v0.85 (word)

helsedata.no

helsedata.no ble lansert 21. mars 2018. Formålet med nettsiden er å gjøre det enklere å få tilgang til helsedata for forskere og andre brukere av helsedata.

I første versjon gir nettsiden en samlet oversikt over sentrale helseregistre, nasjonale medisinske kvalitetsregistre og sosioøkonomiske data, samt en beskrivelse av hvordan man går frem for å søke om tilgang til data.

26.10.2018 ble versjon 2.0 lansert med følgende funksjoner:

 • Oversikt over variabler i de mest brukte helseregistrene
 • Huskeliste over dine utvalgte variabler

Portalen vil bli videreutviklet med flere datakilder i variabelutforskeren og nye funksjoner i 2019 samtidig som helseanalyseplattformen etableres.

Gevinster

Den samfunnsøkonomiske analysen viste en gevinst over 15 år på 7,6 milliarder kroner i tillegg til kvalitative (ikke prissatte) gevinster. Gevinstene kan oppsummeres slik:

 • Mer og bedre helseforskning (ikke prissatt)
 • Bedre styringsdata (ikke prissatt)
 • Bedre beslutningsstøtte (ikke prissatt)
 • Bedre personvern (ikke prissatt)
 • Økt verdiskaping i helseindustrien
 • Mer effektiv legemiddelutvikling
 • Tidsbesparelser for forskere
 • Tidsbesparelser for registerforvaltningen
 • Reduserte driftskostnader
 • Sparte investeringskostnader

Personvern og informasjonssikkerhet

Personvern og informasjonssikkerhet vil være svært høyt prioritert og førende for utviklingen av Helseanalyseplattformen. Prinsipper for innebygget personvern vil legges til grunn for utvikling av nye løsninger. Ambisjonen er at plattformen skal kunne ivareta tilgangsstyring og anonymisering som er lik eller bedre enn det som er dagens situasjon for sekundærbruk av helsedata.

Kontakt

Lurer du på noe? Kontakt oss på helsedataprogrammet@ehelse.no

Fant du det du lette etter?
Ja Nei