Logo for print

​Høringsdokument

Høringsbrev

Bakgrunn

Helse- og omsorgstjenesten har etterspurt funksjonalitet for å kunne motta informasjon om resultatet av vurderingen av mottatt henvisning. Denne standarden dekker dette behovet, og understøtter samtidig pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften som sier at henvisende instans skal få samme informasjon som pasienten i forbindelse med vurdering av en henvisning mottatt i spesialisthelsetjenesten.

Målgruppen

 • Systemleverandører som utvikler de EPJ-systemer som benyttes i det norske helsevesenet.
 • Helsepersonell og annet personell i helseforetak, kommuner mv som er involvert i oppfølging og/eller drift av EPJ-system, samt anskaffelse.

Om standarden

 • Standarden Tilbakemelding på henvisning er en profil av Standard for Dialogmelding v1.1.
 • Standarden skal alltid benyttes sammen med Standard for hodemelding, og den stiller krav til bruk av tjenestebasert adressering og kontaktopplysninger.
 • Standarden inneholder strukturert status på vurdering av mottatt henvisning.
 • Standarden har en egen meldingstype for å skille den fra øvrige dialogmeldinger.

Status på vurdering av henvisning

Status på vurdering av mottatt henvisning skal oppgis strukturert med følgende koder:

Kode Kodetekst

1 Innkalling til behandling

2 Informasjon om behandling

3 Henvisningen er videresendt

4 Henvisningen er avvist

Pdf-vedlegg

Ved bruk av denne standarden skal EPJ-systemene ha funksjonalitet for sending og mottak av pdf-vedlegg, slik at kopi av brev som er sendt til pasienten skal kunne inkluderes i meldingen.

Om høringen

Høringsinstansene bes spesielt om å gi tilbakemelding på om status på vurdering av henvisningen er dekkende om denne standarden skal ha krav til sending og mottak av pdf-vedlegg

Fristen for å avgi høringsuttalelse er 20. februar 2018.

Saken vil bli håndtert av Direktoratet for e-helse. Høringsuttalelsene merkes «E-helse 18/67» og sendes til postmottak@ehelse.no.

Kontakt

Eventuelle spørsmål vedrørende høringen kan sendes på e-post til annebeth.askevold@ehelse.no.

Høringsinstanser

Listen er ikke uttømmende, så andre interessenter er velkommen til å komme med innspill.

EPJ leverandører 

 • ACOS AS
 • CompuGroup Medical Norway AS

 • DIPS ASA

 • Hove Medical Systems AS

 • Infodoc

 • Cerner

 • Tieto
 • Visma
 • ASPIT AS
 • Opus Dental
 • Nextsys AS
 • Extensor AS
 • Pridok
 • Orthodontis
 • Dentica
 • Programvareforlaget AS
 • Arko

Stat og kommune

 • Helse Nord RHF
 • Finnmarkssykehuset HF
 • Helgelandssykehuset HF
 • Nordlandssykehuset HF
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Møre og Romsdal HF
 • Helse Nord-Trøndelag HF
 • St. Olavs Hospital HF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Akershus universitetssykehus HF
 • Oslo universitetssykehus HF
 • Sunnaas sykehus HF
 • Sykehuset i Vestfold HF
 • Sykehuset Innlandet HF
 • Sykehuset Telemark HF
 • Sykehuset Østfold HF
 • Sørlandet sykehus HF
 • Vestre Viken HF
 • Helse Vest RHF
 • Helse Bergen HF
 • Helse Fonna HF
 • Helse Førde HF
 • Helse Stavanger HF
 • Helse Midt-Norge IT
 • Helse Nord IKT
 • Helse Vest IKT
 • Sykehuspartner HF
 • Nasjonal IKT HF
 • Helsedirektoratet
 • KS
 • Norsk Helsenett
 • Helfo

Interesserorganisasjoner/fagforeninger

 • Norsk Kiropraktorforening
 • Norsk Manuellterapeutforening
 • Norsk psykologforening
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Nettverket for private helsevirksomheter
 • Norsk eHelse Forum v/IKT-Norge

Høringssvar

EPJ leverandører 

Stat og kommune

Interesserorganisasjoner/fagforeninger