Søk

Arkitektur og integrasjoner

Helsedataprogrammet skal bidra til økt datakvalitet i registrene og mer effektiv registerforvaltning.

Gjennom et arbeid på tvers av helseregistre, jobbes det mot følgende målsettinger:

•    Etablering av en felles løsning for produksjon, innrapportering, forvaltning og tilgjengeliggjøring av registervariabler med tilhørende metadata, kodeverk og terminologi.  
•    Etablering av en felles referanseterminologi gjennom mapping av variabler i helseregistrene. 
•    Etablering av FAIR-prinsippene som et virkemiddel for arkitekturstyring, samt å etablere en modell for å klassifisere helseregistrenes oppfyllelse av FAIR-prinsippene. 
•    Etablering av integrasjoner mellom dagens helseregistre og Helseanalyseplattformen, samt legge til rette for at andre datakilder skal kunne eksponere helsedata via plattformen. Som første steg på veien er det levert en filoverføringstjeneste som muliggjør sikker utveksling av data mellom datakildene og dataplattformen.

Metadatatjenester

En sentral del av arbeidet med informasjonsforvaltning i helsedataprogrammet er etableringen av en nasjonal løsning for administrasjon, forvaltning, lagring og tilgjengeliggjøring av kodeverk, terminologi og metadata.

Dette vil legge til rette for enklere analyse og bedre datakvalitet gjennom enklere tilgang til felles metadata, kodeverk og terminologi. Slike løsninger vil også være en forutsetning for å kunne gi en samlet oversikt i variabelutforskeren over hvilke variabler som finnes i hvert enkelt register, samt detaljert informasjon om innhold og historikk i hver enkelt variabel. Dette vil være en viktig brikke i arbeidet med å gjøre søknadsprosessen for tilgang til helsedata raskere og enklere.

Helsedataprogrammet har vært med på å utarbeide en Nasjonal spesifikasjon for metadata om helsedata. Denne er nå vedtatt som en normerende retningslinje fra Direktoratet for e-helse. Spesifikasjonen stiller minimumskrav til hvilke metadata registrene skal dokumentere og rapportere inn til Nasjonal variabelkatalog. Metadataene vil gjøres tilgjengelig på helsedata.no og gi forskere et bedre grunnlag for å definere sine variabellister.

Arbeidet med etablering av løsningen gjøres i tett samarbeid med Program for kodeverk og terminologi i Direktoratet for e-helse.

FAIR

FAIR står for «Findable», «Accessible», «Interoperable» og «Reusable».

FAIR-prinsippene utvikles som et virkemiddel for arkitekturstyring. En modell som klassifiserer registrenes oppfyllelse av FAIR-prinsippene skal kunne vurdere deres evne til å tilgjengeliggjøre data for forskning.  Dette vil være et virkemiddel for å synliggjøre på hvilke områder registrene er godt tilrettelagt for deling av data, og hvilke områder som har et forbedringspotensial. Dette vil gi insentiv for forbedring, og fremme en helhetlig tilnærming på tvers av helseregistrene.

Arbeidet koordineres mot hva som gjøres i de andre nordiske landene gjennom deltagelse i programmet "Norden i omstilling", som er et initiativ etablert gjennom NordForsk.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei