Logo for print

Ser du etter kjernejournal, e-resept eller skal du bytte fastlege?

På helsenorge.no finnes selvbetjeningsløsninger for deg som innbygger.

Gå til min helse

Direktoratet for e-helse skal etablere standarder og forvalte og realisere digitale, nasjonale e-helseløsninger som bidrar til en effektiv helsetjeneste med høy kvalitet.

Visjon, hovedoppgaver og samfunnsoppdrag

Direktoratet for e-helses visjon er å skape et enklere helse-Norge.

Direktoratet har to hovedoppgaver:

 • Å sørge for nasjonal styring og koordinering i samarbeid med helseforetak, kommuner, fagmiljøer og interesseorganisasjoner

 • Å realisere og forvalte digitale løsninger som forbedrer og forenkler helse- og omsorgssektoren

Direktoratets samfunnsoppdrag

Å bidra til én helhetlig og kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste som utnytter de teknologiske mulighetene og involverer innbyggere. Målet er å skape bedre resultat av helsehjelp, bedre utnyttelse av kapasitet og ressurser – og med dette bidra til bedre helse.

Bakgrunn og historie

Direktoratet for e-helse ble opprettet 1. januar 2016 på bakgrunn av behovet for sterkere nasjonal styring og bedre organisering av IKT-feltet i helse- og omsorgssektoren.

Etableringen skulle gi økt nasjonal satsing på digitalisering i helsetjenesten for å oppnå økt kvalitet og effektivitet, bedre samhandling mellom helseaktører og tilrettelegging for en mer aktiv pasientrolle.

Organisasjon

Direktoratet for e-helse har 306 ansatte (pr. 31.12.2016) og ledes av direktør Christine Bergland.

Ledelsen i Direktoratet for e-helse

Hovedkontoret ligger i Oslo og én avdeling er lokalisert i Trondheim.

Organisasjonskart Direktoratet for e-helse (PDF)

Divisjon strategi

Divisjon strategi skal være en premissgiver på e-helseområdet. Divisjonen skal sikre en forutsigbar IKT-utvikling gjennom strategisk styring. Divisjonen har ansvar for nasjonale e-helsestrategier og handlingsplaner, videreutvikling av nasjonale styringsstrukturer, utredningsoppdrag, tverrsektorielt og internasjonalt samarbeid, regelverk og informasjonssikkerhet. Én innbygger – én journal inngår i divisjonens ansvar.

Avdeling kommunikasjon

Avdelingen har ansvaret for både intern og ekstern kommunikasjon, og leverer  på strategisk og operativt nivå. Kommunikasjon bistår inn i prioriterte og utvalgte prosjekter, programmer, konferanser og ulike arrangement.


Øvrige ansvarsområder:
• Kommunikasjonsstrategi, SoMe-strategi, kanalvalg , kanalstrategi, målgruppeinnsikt og internkommunikasjonsplaner.
• Kommunikasjonsbistand til ledergruppen
• Pressevakt, mediehåndtering og daglig drift av direktoratets kontoer på sosiale medier
• Overordnet ansvar for grafisk profil
• ehelse.no, intranett og nyhetsbrev

 

Avdeling juridisk

Avdeling juridisk har ansvar for

Å benytte juridiske virkemidler aktivt for å realisere prioriterte e-helsetiltak

 • Fortolkning og bidrag til regelverksutvikling

 • Anvende, fortolke og videreutvikle lov og regelverk innenfor e-helseområdet (pasientjournalloven spesielt og personvernregelverk generelt) 

 • Vurdere og anbefale juridiske virkemidler (insentiver, påbud, pålegg, forbud og sanksjoner)

 • Konkurranserettslig og merkantil rådgivning til programmer og prosjekter

Å bidra til godt personvern i helse- og omsorgssektoren

 • Fagmiljø for informasjonssikkerhet og sekretariatet for Normen

 • Juridisk rådgivnings- og utredningsarbeid på direktoratets ansvarsområder

 • Juridisk rådgivning i forvaltning og videreutvikling av nasjonale e-helseløsninger

 • Kjerneområdet er teknologi, helse og juss med særlig oppmerksomhet på personvern og informasjonssikkerhet

 • Andre rettsområder: Helserett, offentlig rett, statsstøtteproblematikk, konkurranserett, kontrakter 

Andre oppgaver

 • Informasjon og kompetansespredning, følge med på regelverk, forberede innføring av EUs personvernforordning, samarbeid med juridiske fagmiljø i andre etater, juridisk fellesfunksjon for direktoratet

Avdeling utredning

Avdeling utredning har ansvar for

Å ivareta Nasjonal e-helse strategi

 • Vedlikehold av nasjonal e-helsestrategi

 • Forvaltning av rullerende fireårig nasjonal handlingsplan for e-helse

 • At nasjonal strategi og handlingsplan er kjent og forstått i helse- og omsorgssektoren

 • Følge opp og rapportere realiseringsgrad av nasjonal e-helsestrategi

Å ivareta utredningsoppdrag 

 • Forprosjekt Én innbygger – én journal

 • Samfunnsøkonomiske analyser

 • Øvrige utredningsoppdrag

 • Etablering av nye finansieringsmodeller og finansieringsplaner for utvikling og forvaltning

 • Satsingsforslag

Å ivareta kunnskapsformidling

 • Følge med på e-helseutvikling nasjonalt og internasjonalt

 • Situasjonsanalyser, nøkkeltall, kunnskapsoppsummeringer og kunnskapsdeling innen e-helse

 • Oppdrags- og koordineringsansvar innen forskning og analyse

Å ivareta samarbeid med andre etater og samarbeidspartnere

 • Ivareta internasjonalt samarbeid på e-helseområdet, herunder Nordisk Ministerråd og EU

 • Ivareta tverrsektorielt samarbeid

 • Samhandling øvrig helseforvaltning

 • Koordineringsansvar utdanning

Divisjon styring og standardisering

Divisjon styring og standardisering har ansvar for nasjonal portefølje- og arkitekturstyring i helse- og omsorgsektoren, e-helsestandardisering og helsefaglige kodeverk. Divisjonen har et helhetsansvar for nasjonal styringsmodell og har rollen som sekretariat for nasjonale samarbeids- og styringsfora innen e-helse. Vi har et ansvar for å etablere felles digital grunnmur. Divisjonen har også ansvar for direktoratets portefølje- og arkitekturstyring og forvalter Prosjektmodellen.

Divisjonen er delt i avdelingene porteføljestyring, arkitekturstyring, standardisering og helsefaglige kodeverk og terminologi.

Divisjonen har ansvar for følgende nasjonale prosjekter/programmer:

Avdeling porteføljestyring

Avdelingen har ansvar for

 • Prosessansvar nasjonal porteføljestyring

 • Prosessansvar direktoratets porteføljestyring

 • Sekretariat for nasjonale fora

 • Metode innen porteføljestyring, program og prosjekt

Avdeling arkitekturstyring

Arkitekturstyring har ansvar for

 • Nasjonal arkitekturstyring for helse- og omsorgssektoren
 • Direktoratets arkitekturstyring og Arkitekturrådet
 • Bidra til å utvikle den nasjonale grunnmuren for digitale tjenester

Avdeling standardisering

Standardisering har ansvar for

 • Utvikling og forvaltning av e-helsestandarder
 • Referansekatalogen for e-helse
 • Prosessansvarlig e-helsestandardisering

Avdeling helsefaglige kodeverk og terminologi

Helsefaglige kodeverk og terminologi har ansvar for

 • Utvikling og forvaltning av helsefaglige kodeverk
 • Utvikling og implementering av nye klassifikasjoner og medisinske kodeverk
 • Legge til rette for god kodingskvalitet i helsesektoren

Divisjon utvikling

Divisjon utvikling har ansvar for å utvikle og levere gode nasjonale e-helseløsninger i tråd med nasjonal e-helsestrategi. Ansvaret omfatter å utforme og videreutvikle de nasjonale løsningene i samarbeid

med sektoren. Eksempler på nasjonale løsninger er helsenorge.no, e-resept og kjernejournal. Divisjonen er delt i avdelingene Produkt og plan, Løsningsutvikling og Testsenter.

Avdeling produkt og plan

Produkt og plan har ansvar for

 • Prosjekter i utredning, planleggings- og gjennomføringsfase

 • Prosjekt portefølje- og kapasitetsstyring 

 • Veikart og helhetlig konsept for dagens produktportefølje i samsvar med strategi for e-helse

 • Ivaretakelse av helsefag og bruker/pasientsikkerhet i prosjekter og produktutvikling

 • Produktutforming, brukertilfredshet og -kvalitet

Avdeling løsningsutvikling

Løsningsutvikling har ansvar for

 • Utvikling og applikasjonsforvalting av nasjonale e-helseløsninger til innbyggere og helsepersonell

 • Utviklingsmetodikk

 • Arkitektur innenfor prosjektporteføljen

Avdeling testsenter

Testsenter har ansvar for:

 • Utøvende kompetansesenter for e-helse innen test og kvalitetssikring

 • Testledelse og test

 • Teststrategi, test-planlegging, gjennomføring og avslutning

 • Testmetodikk

Divisjon innføring og produksjon

Divisjonen har ansvar for å innføre og sikre drift og forvaltning av de nasjonale løsningene. Dette gjelder publikumsrettede tjenester på helsenorge.no og helsepersonelltjenester som e-resept, kjernejournal og dialogtjenester for fastleger og andre grupper.

Avdeling redaksjon helsenorge.no

Redaksjonen helsenorge.no har ansvar for utvikling og forvaltning av informasjonsinnholdet på helsenorge.no. For å sikre at innbygger får kvalitetssikret informasjon samarbeider avdelingen tett med ulike aktører i helsesektoren, blant andre Helsedirektoratet, Helfo, Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet. På helsenorge.no finnes informasjon om helse, sykdom og behandling, rettigheter og veiledning til helsetjenesten.

 • Under området «Min helse» er det etablert flere selvbetjeningstjenester. Blant annet oversikt over e-resepter, egenandeler og vaksiner.

 • Andre tjenester er kjernejournal, timeavtaler, pasientjournal og digital dialog fastlege. Disse tjenestene innføres gradvis, og på sikt skal alle innbyggere ha tilgang til alle tjenestene.

 • Målet er å gi en enklere hverdag for pasienter og brukere i møte med helse- og omsorgssektoren. 

Avdeling innføring

Innføring har ansvar for å sikre at innbyggere får informasjon om tjenestene og hvilke muligheter dette gir. I tillegg har avdelingen et ansvar for at helsepersonell tar de nasjonale løsningene i bruk på en hensiktsmessig måte, og jobber tett sammen med sektoren for å sikre dette. Alle nasjonale løsninger som benyttes av helsepersonell går gjennom en utprøving før de innføres.

Løsningene som avdelingen innfører nå er:

 • E-resept i helseforetak

 • E-resept hos nye aktørgrupper (pleie- og omsorgssektor, tannleger, spesialister)

 • Kjernejournal til innbyggere, helseforetak, legevakter og legekontor

Løsninger som er i utprøving og skal videre til innføring:

 • Digital dialog mellom fastlege og innbygger

 • Elektronisk multidose

Avdeling produksjonsoppfølging

Avdelingen har ansvar for produksjon og tjenesteoppfølging av de digitale innbygger- og helsepersonelltjenestene. I dette ansvaret ligger oppfølging av alle hendelser og problemer knyttet til den operative driften. Avdelingen har ansvar for endringsledelsen, og koordinerer alle leveranser som skal settes i produksjon, samt følger opp alt som er i drift/produksjon.

Avdelingen er delt inn i Seksjon for tjenesteoppfølging og Seksjon for produksjonsoppfølging.

I seksjon for produksjonsoppfølging ligger det blant annet:

 • Oppfølging av henvendelser fra systemleverandører og andre sentrale aktører om avvik eller feil i helsepersonell- løsningene.

 • Planlegge og koordinere leveranser (løsninger / infrastruktur)

 • Bestille og koordinere endringer i de tekniske miljøene

 • Følge opp drift / driftskvalitet (SLA)

 • Informere berørte aktører om endring

  er og driftsforstyrrelser

 • Teknisk utrullingsstøtte for innføring

Avdeling tjenesteoppfølging

I seksjon for tjenesteoppfølging ligger blant annet:

 • Saksbehandling av henvendelser fra innbyggere om blant annet innsyn i egen kjernejournal, fullmakt til innsyn i Mine Resepter, med mer

 • 2. linje for 800-helse

 • Personvernforvaltning i tilknytning til tjenestene

 • Utforming og oppdatering av leverandør-, drifts-, og samarbeidsavtaler

 • Endringsledelse og forbedring av tjenestene

Tildelingsbrev

Sist oppdatert: 23. april 2018

​Fant du det du lette etter?​