Søk

Om Direktoratet for e-helse

Direktoratet for e-helse (Norwegian Directorate for e-health) er et fag- og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Direktoratet for e-helse skal etablere standarder og forvalte og realisere digitale, nasjonale e-helseløsninger som bidrar til en effektiv helsetjeneste med høy kvalitet.

Visjon, hovedoppgaver og samfunnsoppdrag

Direktoratet for e-helses visjon er å skape et enklere helse-Norge.

Direktoratet har to hovedoppgaver:

 • Å sørge for nasjonal styring og koordinering i samarbeid med helseforetak, kommuner, fagmiljøer og interesseorganisasjoner
 • Å realisere og forvalte digitale løsninger som forbedrer og forenkler helse- og omsorgssektoren

Direktoratets samfunnsoppdrag

Å bidra til én helhetlig og kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste som utnytter de teknologiske mulighetene og involverer innbyggere. Målet er å skape bedre resultat av helsehjelp, bedre utnyttelse av kapasitet og ressurser – og med dette bidra til bedre helse.

Hovedinstruks for Direktoratet for e-helse (PDF)

Årsrapport 2018 Direktoratet for e-helse (PDF)

Årsregnskap 2018 Direktoratet for e-helse (PDF)

Riksrevisjonens beretning - Uttalelse om revisjonen av Direktoratet for E-helses årsregnskap for 2018 (PDF)

Finn en ansatt

Leter du etter kontaktinformasjonen til en av våre ansatte? Da kan du søke på navnet i søketfeltet oppe til høyre.

Bakgrunn og historie

Direktoratet for e-helse ble opprettet 1. januar 2016 på bakgrunn av behovet for sterkere nasjonal styring og bedre organisering av IKT-feltet i helse- og omsorgssektoren.

Etableringen skulle gi økt nasjonal satsing på digitalisering i helsetjenesten for å oppnå økt kvalitet og effektivitet, bedre samhandling mellom helseaktører og tilrettelegging for en mer aktiv pasientrolle.

Fakturaadresse

Elektronisk faktura på EHF-format:

Organisasjonsnummer 915 933 149

Papirfaktura i posten:

Direktoratet for e-helse
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Organisasjon

Direktoratet for e-helse har 327 ansatte (pr. 31.12.2018) og ledes av direktør Christine Bergland.

Ledelsen i Direktoratet for e-helse

Hovedkontoret ligger i Oslo og én avdeling er lokalisert i Trondheim.

Organisasjonskart Direktoratet for e-helse (PDF)

Divisjon strategi og portefølje

Avdeling innsikt og innovasjon
Avdeling utredning
Avdeling portefølje og områdestyring
Avdeling kommunikasjon
Avdeling økonomisk analyse

  Divisjon styring og samhandling

  Avdeling helsefaglige kodeverk
  Avdeling juss og informasjonssikkerhet
  Avdeling arkitekturstyring og standarder

  Divisjon utvikling og forvaltning

  Avdeling produkt og plan
  Avdeling løsningsutvikling
  Avdeling kvalitet- og tjenesteoppfølging
  Avdeling innføring
  Avdeling produkt- og tjenesteoppfølging

  2019

  Tildelingsbrev 2019 (PDF)

  Tillegg 1 tildelingsbrev 2019 (PDF)

  Tillegg 2 tildelingsbrev 2019 (PDF)

  Tillegg 3 tildelingsbrev 2019 (PDF)

  Tillegg 4 tildelingsbrev 2019 (PDF)

  Tillegg 5 tildelingsbrev 2019 (PDF)

  2018

  Tildelingsbrev 2018 (PDF)

  Tillegg 1 tildelingsbrev 2018 (PDF)

  Tillegg 2 tildelingsbrev 2018 (PDF)

  Tillegg 3 tildelingsbrev 2018 (PDF)

  Tillegg 4 tildelingsbrev 2018 (PDF)

  Tillegg 5 tildelingsbrev 2018 (PDF)

  Tillegg 6 tildelingsbrev 2018 (PDF)

  Tillegg 7 tildelingsbrev 2018 (PDF)

  Tillegg 8 tildelingsbrev 2018 (PDF)

  Tillegg 9 tildelingsbrev 2018 (PDF)

  Tillegg 10 tildelingsbrev 2018 (PDF)

  Tillegg 11 tildelingsbrev 2018 (PDF)

  Tillegg 12 tildelingsbrev 2018 (PDF)

  Tillegg 13 tildelingsbrev 2018 (PDF)

  Tillegg 14 tildelingsbrev 2018 (PDF)

  Tillegg 15 tildelingsbrev 2018 (PDF)

  Tillegg 16 tildelingsbrev 2018 (PDF)

  Om e-helse

  E-helse blir definert som bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å betre effektivitet, kvalitet og sikkerheit i helse- og omsorgssektoren.

  På helsenorge.no finst sjølvbeteningsløysingar for deg som innbyggjar.

  Digitale tenester skal gjere kontakten enklare og bidra til at befolkninga opplever helse- og omsorgstenesta som samstemd og tilgjengeleg.

  E-helse har innverknad på dei fleste funksjonar i helsetenestesystemet og vil ved riktig bruk i kombinasjon med organisasjonsutvikling og sterkt fokus på samarbeid, effektivisere arbeidsprosessane og forbetre kvaliteten på helsetenestene.

  Felles IKT-løysingar

  Riktig bruk av IKT skal:

  • Mogleggjere ei pasientsentrert helse- og omsorgsteneste
  • Støtte kunnskapsbasert praksis, forenkle arbeidskvardagen til helsepersonell og slik bidra til å gjere sektoren til ein attraktiv arbeidsplass
  • Samle inn og gjere helsedata av god kvalitet tilgjengeleg for helseovervaking, styring og forsking
  • Bidra til ein faktabasert offentleg debatt om utviklinga av helse- og omsorgssystemet


  IKT-systema som vert nytta av helsepersonell i dag støttar i for liten grad opp under at nødvendige helseopplysningar skal følge pasienten gjennom heile pasientgangen. Ein av grunnane til dette er at helse- og omsorgssektoren består av mange sjølvstendige verksemder som sjølv har ansvar for prioriteringar, anskaffingar og drift av egne system. Dette har resultert i mange enkeltståande og ulike løysingar.

  Fant du det du lette etter?
  Ja Nei