Logo for print

Ser du etter kjernejournal, e-resept eller skal du bytte fastlege?

På helsenorge.no finnes selvbetjeningsløsninger for deg som innbygger.

Gå til min helse

Direktoratet for e-helse skal etablere standarder og forvalte og realisere digitale, nasjonale e-helseløsninger som bidrar til en effektiv helsetjeneste med høy kvalitet.

Visjon, hovedoppgaver og samfunnsoppdrag

 Direktoratet for e-helses visjon er å skape et enklere helse-Norge.

Direktoratet har to hovedoppgaver:

 • Å sørge for nasjonal styring og koordinering i samarbeid med helseforetak, kommuner, fagmiljøer og interesseorganisasjoner

 • Å realisere og forvalte digitale løsninger som forbedrer og forenkler helse- og omsorgssektoren

Direktoratets samfunnsoppdrag

Å bidra til én helhetlig og kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste som utnytter de teknologiske mulighetene og involverer innbyggere. Målet er å skape bedre resultat av helsehjelp, bedre utnyttelse av kapasitet og ressurser – og med dette bidra til bedre helse.

Bakgrunn og historie

Direktoratet for e-helse ble opprettet 1. januar 2016 på bakgrunn av behovet for sterkere nasjonal styring og bedre organisering av IKT-feltet i helse- og omsorgssektoren.

Etableringen skulle gi økt nasjonal satsing på digitalisering i helsetjenesten for å oppnå økt kvalitet og effektivitet, bedre samhandling mellom helseaktører og tilrettelegging for en mer aktiv pasientrolle.

Organisasjon

Direktoratet for e-helse har 306 ansatte (pr. 31.12.2016) og ledes av direktør Christine Bergland.

Ledelsen i Direktoratet for e-helse

Hovedkontoret ligger i Oslo og én avdeling er lokalisert i Trondheim.

Organisasjonskart Direktoratet for e-helse (PDF)

Divisjoner og avdelinger

Divisjon strategi

Divisjon strategi skal være en premissgiver på e-helseområdet. Divisjonen skal sikre en forutsigbar IKT-utvikling gjennom strategisk styring. Divisjonen har ansvar for nasjonale e-helsestrategier og handlingsplaner, videreutvikling av nasjonale styringsstrukturer, utredningsoppdrag, tverrsektorielt og internasjonalt samarbeid, regelverk og informasjonssikkerhet. Én innbygger – én journal inngår i divisjonens ansvar. Divisjonen er delt i avdelingene Utredning og plan, Samhandling og avdeling juridisk.

Avdeling utredning

Utredning og plan har ansvar for

 • Etablering og vedlikehold av nasjonal e-helsestrategi

 • Etablering og forvaltning av rullerende fireårig nasjonal handlingsplan for e-helse

 • Forprosjekt Én innbygger – én journal

 • Nasjonal anskaffelses- og kontraktstrategi

 • Øvrige utredningsoppdrag

 • Samfunnsøkonomiske analyser

 • Etablering av nye finansieringsmodeller og finansieringsplaner for utvikling og forvaltning

 • Satsingsforslag

 • At nasjonal strategi og handlingsplan er kjent og forstått i helse- og omsorgssektoren

Avdeling samhandling

Samhandling har ansvar for

 • Følge opp og rapportere realiseringsgrad av nasjonal e-helsestrategi

 • Følge med på e-helseutvikling nasjonalt og internasjonalt

 • Situasjonsanalyser, nøkkeltall, kunnskapsoppsummeringer og kunnskapsdeling innen e-helse

 • Oppdrags- og koordineringsansvar innen forskning og analyse

 • Forvalte og videreutvikle Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren (normen.no)

 • Ivareta internasjonalt samarbeid på e-helseområdet, herunder NMR og EU

 • Ivareta tverrsektorielt samarbeid

 • Samhandling øvrig helseforvaltning

 • Koordineringsansvar utdanning

Avdeling juridisk

Avdeling juridisk har ansvar for

Å ivareta direktoratets myndighetsrolle rettslig

 • Fortolkning og bidrag til regelverksutvikling

 • Anvende, fortolke og videreutvikle lov og regelverk innenfor e-helseområdet (spesielt pasientjournalloven og personvernregelverk generelt) og ha særlig kompetanse på dette

 • Direktoratets premissgiverrolle mht. juridiske virkemidler (insentiver, påbud, pålegg, forbud og sanksjoner)

Ivareta direktoratets fagorganrolle rettslig

 • Delta i strategisk e-helsearbeid for å belyse rettslige sider, særlig knyttet til personvern og informasjonssikkerhet

 • Strategisk juridisk og merkantil rådgivning knyttet til EUs konkurranserett (statsstøtte, anskaffelser mm.) og kontraktsrett

Ressurspool  for direktoratets leveranseprosjekter og produktforvaltning - juridisk rådgivning

 • Juridisk rådgivning i krysningsfeltet mellom juss, teknologi, helse i forvaltning og videreutvikling av nasjonale e-helseløsninger

 • Kjerneområdet er personvern og informasjonssikkerhet

 • Andre områder: Helserett, offentlig rett, statsstøtteproblematikk, kontraktsrett, anskaffelser mv. 

 Anskaffelsesfunksjonen i E-helse - ivaretas i stor grad fra tjenestesenteret i NHN

 • Koordinere samhandlingen mellom direktoratet og tjenestesenteret

 • Rådgivning og praktisk gjennomføring av avrop på konsulentrammeavtalene

Andre oppgaver

 • Informasjon og kompetansespredning, følge med på regelverk, bidra til innføring av personvernforordningen, bistår sekretariat med nasjonalt ansvar, arrangerer kontakt- og samarbeidsmøter mv.

 • Avdelingen har personvernombudsrollen for Direktoratet for e-helse

Divisjon styring og standardisering

Divisjon styring og standardisering har ansvar for nasjonal portefølje- og arkitekturstyring i helse-og omsorgssektoren, e-helsestandardisering og helsefaglige kodeverk. Divisjonen er delt i avdelingene portefølje- og arkitekturstyring, standardisering og helsefaglig kodeverk. Divisjonen har rollen som sekretariat for nasjonale samarbeids- og styringsfora innen e-helse.

Avdeling portefølje- og arkitekturstyring

Avdelingen utgjør nasjonalt porteføljekontor med ansvar for

 • Nasjonal porteføljestyring

 • Arkitekturstyring på tvers i sektoren

 • Drift og utvikling av foraene i nasjonal styringsmodell for e-helse

 • Metode

Avdeling standardisering

Standardisering har ansvar for

 • Utvikling og forvaltning av e-helsestandarder

 • Referansekatalogen for e-helse

 • Prosessansvarlig e-helsestandardisering

Avdeling helsefaglige kodeverk

Helsefaglige kodeverk har ansvar for

 • Utvikling og forvaltning av helsefaglige kodeverk

 • Utvikling og implementering av nye klassifikasjoner og medisinske kodeverk

 • Legge til rette for god kodingskvalitet i helsesektoren

Divisjon utvikling

Divisjon utvikling har ansvar for å utvikle og levere gode nasjonale e-helseløsninger i tråd med nasjonal e-helsestrategi. Ansvaret omfatter å utforme og videreutvikle de nasjonale løsningene i samarbeid med sektoren. Eksempler på nasjonale løsninger er helsenorge.no, e-resept og kjernejournal. Divisjonen er delt i avdelingene Produkt og plan, Løsningsutvikling og Testsenter.

Avdeling produkt og plan

Produkt og plan har ansvar for

 • Prosjekter i utredning, planleggings- og gjennomføringsfase

 • Prosjekt portefølje- og kapasitetsstyring 

 • Veikart og helhetlig konsept for dagens produktportefølje i samsvar med strategi for e-helse

 • Ivaretakelse av helsefag og bruker/pasientsikkerhet i prosjekter og produktutvikling

 • Produktutforming, brukertilfredshet og -kvalitet

Avdeling løsningsutvikling

Løsningsutvikling har ansvar for

 • Utvikling og applikasjonsforvalting av nasjonale e-helseløsninger til innbyggere og helsepersonell

 • Utviklingsmetodikk

 • Arkitektur innenfor prosjektporteføljen

Avdeling testsenter

Testsenter har ansvar for:

 • Utøvende kompetansesenter for e-helse innen test og kvalitetssikring

 • Testledelse og test

 • Teststrategi, test-planlegging, gjennomføring og avslutning

 • Testmetodikk

Divisjon innføring og produksjon

Divisjonen har ansvar for å innføre og sikre drift og forvaltning av de nasjonale løsningene. Dette gjelder publikumsrettede tjenester på helsenorge.no og helsepersonelltjenester som e-resept, kjernejournal og dialogtjenester for fastleger og andre grupper.

Avdeling redaksjon helsenorge.no

Redaksjonen helsenorge.no har ansvar for utvikling og forvaltning av informasjonsinnholdet på helsenorge.no. For å sikre at innbygger får kvalitetssikret informasjon samarbeider avdelingen tett med ulike aktører i helsesektoren, blant andre Helsedirektoratet, Helfo, Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet. På helsenorge.no finnes informasjon om helse, sykdom og behandling, rettigheter og veiledning til helsetjenesten.

 • Under området «Min helse» er det etablert flere selvbetjeningstjenester. Blant annet oversikt over e-resepter, egenandeler og vaksiner.

 • Andre tjenester er kjernejournal, timeavtaler, pasientjournal og digital dialog fastlege. Disse tjenestene innføres gradvis, og på sikt skal alle innbyggere ha tilgang til alle tjenestene.

 • Målet er å gi en enklere hverdag for pasienter og brukere i møte med helse- og omsorgssektoren. 

Avdeling innføring

Innføring har ansvar for å sikre at innbyggere får informasjon om tjenestene og hvilke muligheter dette gir. I tillegg har avdelingen et ansvar for at helsepersonell tar de nasjonale løsningene i bruk på en hensiktsmessig måte, og jobber tett sammen med sektoren for å sikre dette. Alle nasjonale løsninger som benyttes av helsepersonell går gjennom en utprøving før de innføres.

Løsningene som avdelingen innfører nå er:

 • E-resept i helseforetak

 • E-resept hos nye aktørgrupper (pleie- og omsorgssektor, tannleger, spesialister)

 • Kjernejournal til innbyggere, helseforetak, legevakter og legekontor

Løsninger som er i utprøving og skal videre til innføring:

 • Digital dialog mellom fastlege og innbygger

 • Elektronisk multidose

Avdeling produksjonsoppfølging

Avdelingen har ansvar for produksjon og tjenesteoppfølging av de digitale innbygger- og helsepersonelltjenestene. I dette ansvaret ligger oppfølging av alle hendelser og problemer knyttet til den operative driften. Avdelingen har ansvar for endringsledelsen, og koordinerer alle leveranser som skal settes i produksjon, samt følger opp alt som er i drift/produksjon.

Avdelingen er delt inn i Seksjon for tjenesteoppfølging og Seksjon for produksjonsoppfølging.

I seksjon for produksjonsoppfølging ligger det blant annet:

 • Oppfølging av henvendelser fra systemleverandører og andre sentrale aktører om avvik eller feil i helsepersonell- løsningene.

 • Planlegge og koordinere leveranser (løsninger / infrastruktur)

 • Bestille og koordinere endringer i de tekniske miljøene

 • Følge opp drift / driftskvalitet (SLA)

 • Informere berørte aktører om endringer og driftsforstyrrelser

 • Teknisk utrullingsstøtte for innføring

Avdeling tjenesteoppfølging

I seksjon for tjenesteoppfølging ligger blant annet:

 • Saksbehandling av henvendelser fra innbyggere om blant annet innsyn i egen kjernejournal, fullmakt til innsyn i Mine Resepter, med mer

 • 2. linje for 800-helse

 • Personvernforvaltning i tilknytning til tjenestene

 • Utforming og oppdatering av leverandør-, drifts-, og samarbeidsavtaler

 • Endringsledelse og forbedring av tjenestene

Vil du kontakte oss?

Sentralbord

Telefon: +47 21 49 50 70
E-post: postmottak@ehelse.no (send aldri personsensitive opplysninger)
Åpningstid: 08.00-15.00 mandag til fredag

Finn ansatt

Nettsted 

www.ehelse.no

Besøksadresse

Oslo
Verkstedveien 1, 0277 Oslo

Trondheim
Prof. Brochs gt. 2, 7030 Trondheim

Postadresser:

Postadresse Oslo
Direktoratet for e-helse
Pb 6737 St.Olavs plass
0130 OSLO

Postadresse Trondheim
Direktoratet for e-helse                                                                                                               
Avdeling standardisering
Prof. Brochs gt. 2
7030 Trondheim

Parkeringsmuligheter for besøkende:
Gateparkering og parkeringshus i området

Fakturaadresse
Direktoratet for e-helse
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

E-faktura:
Det oppfordres til å bruke elektronisk faktura. 
EHF-format. Fakturaadresse (EHF): 915 933 149
Organisasjonsnummer:
915 933 149

Sist oppdatert: 16. oktober 2017

​Fant du det du lette etter?​