Logo for print

Ser du etter kjernejournal, e-resept eller skal du bytte fastlege?

På helsenorge.no finnes selvbetjeningsløsninger for deg som innbygger.

Gå til min helse

Direktoratet for e-helse skal etablere standarder og forvalte og realisere digitale, nasjonale e-helseløsninger som bidrar til en effektiv helsetjeneste med høy kvalitet.

Visjon, hovedoppgaver og samfunnsoppdrag

Direktoratet for e-helses visjon er å skape et enklere helse-Norge.

Direktoratet har to hovedoppgaver:

 • Å sørge for nasjonal styring og koordinering i samarbeid med helseforetak, kommuner, fagmiljøer og interesseorganisasjoner

 • Å realisere og forvalte digitale løsninger som forbedrer og forenkler helse- og omsorgssektoren

Direktoratets samfunnsoppdrag

Å bidra til én helhetlig og kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste som utnytter de teknologiske mulighetene og involverer innbyggere. Målet er å skape bedre resultat av helsehjelp, bedre utnyttelse av kapasitet og ressurser – og med dette bidra til bedre helse.

Bakgrunn og historie

Direktoratet for e-helse ble opprettet 1. januar 2016 på bakgrunn av behovet for sterkere nasjonal styring og bedre organisering av IKT-feltet i helse- og omsorgssektoren.

Etableringen skulle gi økt nasjonal satsing på digitalisering i helsetjenesten for å oppnå økt kvalitet og effektivitet, bedre samhandling mellom helseaktører og tilrettelegging for en mer aktiv pasientrolle.

Organisasjon

Direktoratet for e-helse har 327 ansatte (pr. 31.12.2018) og ledes av direktør Christine Bergland.

Ledelsen i Direktoratet for e-helse

Hovedkontoret ligger i Oslo og én avdeling er lokalisert i Trondheim.

Organisasjonskart Direktoratet for e-helse (PDF)

Divisjon strategi

Divisjon strategi skal være en premissgiver på e-helseområdet. Divisjonen skal sikre en forutsigbar IKT-utvikling gjennom strategisk styring. Divisjonen har ansvar for nasjonale e-helsestrategier og handlingsplaner, videreutvikling av nasjonale styringsstrukturer, utredningsoppdrag, tverrsektorielt og internasjonalt samarbeid, regelverk og informasjonssikkerhet. Én innbygger – én journal inngår i divisjonens ansvar.

Avdeling kommunikasjon

Avdelingen har ansvaret for både intern og ekstern kommunikasjon, og leverer  på strategisk og operativt nivå. Kommunikasjon bistår inn i prioriterte og utvalgte prosjekter, programmer, konferanser og ulike arrangement.


Øvrige ansvarsområder:
• Kommunikasjonsstrategi, SoMe-strategi, kanalvalg , kanalstrategi, målgruppeinnsikt og internkommunikasjonsplaner.
• Kommunikasjonsbistand til ledergruppen
• Pressevakt, mediehåndtering og daglig drift av direktoratets kontoer på sosiale medier
• Overordnet ansvar for grafisk profil
• ehelse.no, intranett og nyhetsbrev

 

Avdeling juridisk

Avdeling juridisk har ansvar for

Å benytte juridiske virkemidler aktivt for å realisere prioriterte e-helsetiltak

 • Fortolkning og bidrag til regelverksutvikling

 • Anvende, fortolke og videreutvikle lov og regelverk innenfor e-helseområdet (pasientjournalloven spesielt og personvernregelverk generelt) 

 • Vurdere og anbefale juridiske virkemidler (insentiver, påbud, pålegg, forbud og sanksjoner)

 • Konkurranserettslig og merkantil rådgivning til programmer og prosjekter

Å bidra til godt personvern i helse- og omsorgssektoren

 • Fagmiljø for informasjonssikkerhet og sekretariatet for Normen

 • Juridisk rådgivnings- og utredningsarbeid på direktoratets ansvarsområder

 • Juridisk rådgivning i forvaltning og videreutvikling av nasjonale e-helseløsninger

 • Kjerneområdet er teknologi, helse og juss med særlig oppmerksomhet på personvern og informasjonssikkerhet

 • Andre rettsområder: Helserett, offentlig rett, statsstøtteproblematikk, konkurranserett, kontrakter 

Andre oppgaver

 • Informasjon og kompetansespredning, følge med på regelverk, forberede innføring av EUs personvernforordning, samarbeid med juridiske fagmiljø i andre etater, juridisk fellesfunksjon for direktoratet

Avdeling utredning og strategi

Avdelingen har ansvar for å:

 • Ivareta nasjonal e-helsestrategi og sikre at den er kjent og forstått i helse- og omsorgssektoren

 • Forvalte rullerende fireårig nasjonal handlingsplan for e-helse

 • Ivareta utredningsoppdrag 

 • Drive prosjektet Én innbygger – én journal

 • Lede prosessen for satsingsforslag

 • Følge med på e-helseutvikling nasjonalt og internasjonalt

 • Utarbeide situasjonsanalyser, nøkkeltall, kunnskapsoppsummeringer og kunnskapsdeling innen e-helse

 • Ivareta internasjonalt samarbeid på e-helseområdet, herunder Nordisk Ministerråd og EU

 • Ivareta tverrsektorielt samarbeid

 • Sikre samhandling med øvrig helseforvaltning

 • Koordinere utdanning innen e-helse

Avdeling økonomisk analyse

Avdelingen har ansvar for samfunnsøkonomiske analyser og gevinstarbeid, monitorere e-helseutviklingen i Norge, samt for ulike utredninger på oppdrag fra departementet. Avdelingen har ansvar for å:

 • Levere økonomiske analyser, nytte- og gevinstanalyser og annet relevant kvantitativt underlag til direktoratets programmer, prosjekter og rapporter
 • Bidra inn i den strategiske analysen av e-helsearbeidet, herunder løpende rapporter/monitorering av utvalgte indikatorer, kvantitativt grunnlag til forvaltningen av strategiprosessen
 • Formidle kunnskap knyttet til økonomisk analyse innen e-helse både internt i direktoratet, i statsforvaltningen og til sektoren

Divisjon styring og standardisering

Divisjon styring og standardisering har ansvar for nasjonal portefølje- og arkitekturstyring i helse- og omsorgsektoren, e-helsestandardisering og helsefaglige kodeverk. Divisjonen har et helhetsansvar for nasjonal styringsmodell og har rollen som sekretariat for nasjonale samarbeids- og styringsfora innen e-helse. Vi har et ansvar for å etablere felles digital grunnmur. Divisjonen har også ansvar for direktoratets portefølje- og arkitekturstyring og forvalter Prosjektmodellen.

Divisjonen er delt i avdelingene porteføljestyring, arkitekturstyring, standardisering og helsefaglige kodeverk og terminologi.

Divisjonen har ansvar for følgende nasjonale prosjekter/programmer:

Avdeling porteføljestyring

Avdelingen har ansvar for

 • Prosessansvar nasjonal porteføljestyring

 • Prosessansvar direktoratets porteføljestyring

 • Sekretariat for nasjonale fora

 • Metode innen porteføljestyring, program og prosjekt

Avdeling arkitekturstyring

Arkitekturstyring har ansvar for

 • Nasjonal arkitekturstyring for helse- og omsorgssektoren
 • Direktoratets arkitekturstyring og Arkitekturrådet
 • Bidra til å utvikle den nasjonale grunnmuren for digitale tjenester

Avdeling standardisering

Standardisering har ansvar for

 • Utvikling og forvaltning av e-helsestandarder
 • Referansekatalogen for e-helse
 • Prosessansvarlig e-helsestandardisering

Avdeling helsefaglige kodeverk og terminologi

Helsefaglige kodeverk og terminologi har ansvar for

 • Utvikling og forvaltning av helsefaglige kodeverk
 • Utvikling og implementering av nye klassifikasjoner og medisinske kodeverk
 • Legge til rette for god kodingskvalitet i helsesektoren

Divisjon utvikling og forvaltning

Divisjon utvikling har ansvar for å utvikle og levere gode nasjonale e-helseløsninger i tråd med nasjonal e-helsestrategi. Ansvaret omfatter å utforme og videreutvikle de nasjonale løsningene i samarbeid

med sektoren. Eksempler på nasjonale løsninger er helsenorge.no, e-resept og kjernejournal. Divisjonen er delt i avdelingene Produkt og plan, Løsningsutvikling og Testsenter.

Avdeling produkt og plan

Produkt og plan har ansvar for

 • Prosjekter i utredning, planleggings- og gjennomføringsfase
 • Prosjekt portefølje- og kapasitetsstyring, prosjektavtaler
 • Produktstrategi, målbilde, veikart og helhetlig konsept for våre nasjonale løsninger
 • Ivaretakelse av helsefag og bruker/pasientsikkerhet i prosjekter og produktutvikling
 • Produktutforming, brukertilfredshet og –kvalitet
 • helsenorge.no-redaksjonen

Avdeling løsningsutvikling

Løsningsutvikling har ansvar for

 • Arkitektur- og utviklingskapasitet til utvikling av nasjonale e-helseløsninger til innbyggere og helsepersonell
 • Applikasjonsforvalting av nasjonale e-helseløsninger
 • Fagansvar for arkitekturrammeverk og utviklingsmetodikk
 • Arkitekturstyring innenfor prosjektporteføljen

Avdeling kvalitet og tjenesteoppfølging

Kvalitet og tjenesteoppfølging har ansvar for:

 • Sikre godt personvern
 • Avtaleforvaltning
 • Test og kvalitetssikring av nasjonale løsninger
 • Teststrategi og test metodikk
 • Sørge for stabil og sikker drift av nasjonale e-helseløsninger
 • Sikre god leveranse av interne IT-tjenester i direktoratet
 • Håndtere henvendelser og sikre innbyggeres rettigheter knyttet til våre produkter
 • Sørge for god hendelses- og krisehåndtering for E-helse og de nasjonale e-helseløsningene

Avdeling innføring

Innføring har ansvar for å:

 • støtte prosjekter med å legge innføringsstrategier og planlegge nasjonal innføring
 • nasjonalt innføre løsninger som f.eks. e-resept og kjernejournal i akuttmedisinsk kjede
 • prøve ut løsninger som f.eks. e-multidose til fastleger og apotek
 • støtte EPJ-leverandører med innføring av løsninger som f.eks. Digital Dialog Fastlege
 • støtte KS og kommuner med innføring av løsninger som f.eks. Velferdsteknologi og Modernisert Folkeregister
 • gi råd og veilede aktører og prosjekter om innføring
 • videreutvikle nasjonal innføringsmetodikk
 • profesjonalisere, samt effektivisere egen drift og ressursbruk

Tildelingsbrev

Sist oppdatert: 1. april 2019

​Fant du det du lette etter?​