Søk

Om Direktoratet for e-helse

Direktoratet for e-helse (Norwegian Directorate for e-health) er et fag- og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Direktoratet for e-helse skal etablere standarder og forvalte og realisere digitale, nasjonale e-helseløsninger som bidrar til en effektiv helsetjeneste med høy kvalitet.

Visjon, hovedoppgaver og samfunnsoppdrag

Direktoratet for e-helses visjon er å skape et enklere helse-Norge.

Direktoratet har to hovedoppgaver:

 • Å sørge for nasjonal styring og koordinering i samarbeid med helseforetak, kommuner, fagmiljøer og interesseorganisasjoner
 • Å realisere og forvalte digitale løsninger som forbedrer og forenkler helse- og omsorgssektoren

Direktoratets samfunnsoppdrag

Å bidra til én helhetlig og kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste som utnytter de teknologiske mulighetene og involverer innbyggere. Målet er å skape bedre resultat av helsehjelp, bedre utnyttelse av kapasitet og ressurser – og med dette bidra til bedre helse.

Hovedinstruks for Direktoratet for e-helse (PDF)

Årsrapport 2018 Direktoratet for e-helse (PDF)

Årsregnskap 2018 Direktoratet for e-helse (PDF)

Riksrevisjonens beretning - Uttalelse om revisjonen av Direktoratet for E-helses årsregnskap for 2018 (PDF)

Finn en ansatt

Leter du etter kontaktinformasjonen til en av våre ansatte? Da kan du søke på navnet i søketfeltet oppe til høyre.

Bakgrunn og historie

Direktoratet for e-helse ble opprettet 1. januar 2016 på bakgrunn av behovet for sterkere nasjonal styring og bedre organisering av IKT-feltet i helse- og omsorgssektoren.

Etableringen skulle gi økt nasjonal satsing på digitalisering i helsetjenesten for å oppnå økt kvalitet og effektivitet, bedre samhandling mellom helseaktører og tilrettelegging for en mer aktiv pasientrolle.

Fakturaadresse

Elektronisk faktura på EHF-format:

Organisasjonsnummer 915 933 149

Papirfaktura i posten:

Direktoratet for e-helse
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Organisasjon

Direktoratet for e-helse har 327 ansatte (pr. 31.12.2018) og ledes av direktør Christine Bergland.

Ledelsen i Direktoratet for e-helse

Hovedkontoret ligger i Oslo og én avdeling er lokalisert i Trondheim.

Organisasjonskart Direktoratet for e-helse (PDF)

Divisjon strategi

Divisjon strategi skal være en premissgiver på e-helseområdet. Divisjonen skal sikre en forutsigbar IKT-utvikling gjennom strategisk styring. Divisjonen har ansvar for nasjonale e-helsestrategier og handlingsplaner, videreutvikling av nasjonale styringsstrukturer, utredningsoppdrag, tverrsektorielt og internasjonalt samarbeid, regelverk og informasjonssikkerhet. Én innbygger – én journal inngår i divisjonens ansvar.

Avdeling kommunikasjon

Avdelingen har ansvaret for både intern og ekstern kommunikasjon, og leverer  på strategisk og operativt nivå. Kommunikasjon bistår inn i prioriterte og utvalgte prosjekter, programmer, konferanser og ulike arrangement.

Øvrige ansvarsområder: 

 • Kommunikasjonsstrategi, SoMe-strategi, kanalvalg , kanalstrategi, målgruppeinnsikt og internkommunikasjonsplaner
 • Kommunikasjonsbistand til ledergruppen 
 • Pressevakt, mediehåndtering og daglig drift av direktoratets kontoer på sosiale medier
 • Overordnet ansvar for grafisk profil
 • ehelse.no, intranett og nyhetsbrev

Avdeling juridisk

Avdeling juridisk har ansvar for å

 • benytte juridiske virkemidler aktivt for å realisere prioriterte e-helsetiltak
  • fortolkning og bidrag til regelverksutvikling
  • anvende, fortolke og videreutvikle lov og regelverk innenfor e-helseområdet (pasientjournalloven spesielt og personvernregelverk generelt) 
  • vurdere og anbefale juridiske virkemidler (insentiver, påbud, pålegg, forbud og sanksjoner)
  • konkurranserettslig og merkantil rådgivning til programmer og prosjekter
 • bidra til godt personvern i helse- og omsorgssektoren
  • fagmiljø for informasjonssikkerhet og sekretariatet for Normen
  • juridisk rådgivnings- og utredningsarbeid på direktoratets ansvarsområder
  • juridisk rådgivning i forvaltning og videreutvikling av nasjonale e-helseløsninger
  • kjerneområdet er teknologi, helse og juss med særlig oppmerksomhet på personvern og informasjonssikkerhet
  • andre rettsområder: Helserett, offentlig rett, statsstøtteproblematikk, konkurranserett, kontrakter 

Andre oppgaver:

 • Informasjon og kompetansespredning, følge med på regelverk, forberede innføring av EUs personvernforordning, samarbeid med juridiske fagmiljø i andre etater, juridisk fellesfunksjon for direktoratet.

Avdeling utredning og strategi

Avdelingen har ansvar for å

 • ivareta nasjonal e-helsestrategi og sikre at den er kjent og forstått i helse- og omsorgssektoren
 • forvalte rullerende fireårig nasjonal handlingsplan for e-helse
 • ivareta utredningsoppdrag 
 • drive prosjektet Én innbygger – én journal
 • lede prosessen for satsingsforslag
 • følge med på e-helseutvikling nasjonalt og internasjonalt
 • utarbeide situasjonsanalyser, nøkkeltall, kunnskapsoppsummeringer og kunnskapsdeling innen e-helse
 • ivareta internasjonalt samarbeid på e-helseområdet, herunder Nordisk Ministerråd og EU
 • ivareta tverrsektorielt samarbeid
 • sikre samhandling med øvrig helseforvaltning
 • koordinere utdanning innen e-helse

Avdeling økonomisk analyse

Avdelingen har ansvar for samfunnsøkonomiske analyser og gevinstarbeid, monitorere e-helseutviklingen i Norge, samt for ulike utredninger på oppdrag fra departementet.

Avdelingen har ansvar for å

 • levere økonomiske analyser, nytte- og gevinstanalyser og annet relevant kvantitativt underlag til direktoratets programmer, prosjekter og rapporter
 • bidra inn i den strategiske analysen av e-helsearbeidet, herunder løpende rapporter/monitorering av utvalgte indikatorer, kvantitativt grunnlag til forvaltningen av strategiprosessen
 • formidle kunnskap knyttet til økonomisk analyse innen e-helse både internt i direktoratet, i statsforvaltningen og til sektoren

Divisjon styring og standardisering

Divisjon styring og standardisering har ansvar for nasjonal portefølje- og arkitekturstyring i helse- og omsorgsektoren, e-helsestandardisering og helsefaglige kodeverk. Divisjonen har et helhetsansvar for nasjonal styringsmodell og har rollen som sekretariat for nasjonale samarbeids- og styringsfora innen e-helse. Vi har et ansvar for å etablere felles digital grunnmur. Divisjonen har også ansvar for direktoratets portefølje- og arkitekturstyring og forvalter Prosjektmodellen.

Divisjonen er delt i avdelingene porteføljestyring, arkitekturstyring, standardisering og helsefaglige kodeverk og terminologi.

Divisjonen har ansvar for følgende nasjonale prosjekter/programmer:

Avdeling porteføljestyring

Avdelingen har ansvar for

 • prosessansvar nasjonal porteføljestyring
 • prosessansvar direktoratets porteføljestyring
 • sekretariat for nasjonale fora
 • metode innen porteføljestyring, program og prosjekt

Avdeling arkitekturstyring

Arkitekturstyring har ansvar for

 • nasjonal arkitekturstyring for helse- og omsorgssektoren
 • Direktoratets arkitekturstyring og Arkitekturrådet
 • å bidra til å utvikle den nasjonale grunnmuren for digitale tjenester

Avdeling standardisering

Standardisering har ansvar for

 • utvikling og forvaltning av e-helsestandarder
 • referansekatalogen for e-helse
 • prosessansvarlig e-helsestandardisering

Avdeling helsefaglige kodeverk og terminologi

Helsefaglige kodeverk og terminologi har ansvar for

 • utvikling og forvaltning av helsefaglige kodeverk
 • utvikling og implementering av nye klassifikasjoner og medisinske kodeverk
 • å legge til rette for god kodingskvalitet i helsesektoren

Divisjon utvikling og forvaltning

Divisjon utvikling har ansvar for å utvikle og levere gode nasjonale e-helseløsninger i tråd med nasjonal e-helsestrategi. Ansvaret omfatter å utforme og videreutvikle de nasjonale løsningene i samarbeid

med sektoren. Eksempler på nasjonale løsninger er helsenorge.no, e-resept og kjernejournal. Divisjonen er delt i avdelingene Produkt og plan, Løsningsutvikling og Testsenter.

Avdeling produkt og plan

Produkt og plan har ansvar for

 • prosjekter i utredning, planleggings- og gjennomføringsfase
 • prosjekt portefølje- og kapasitetsstyring, prosjektavtaler
 • produktstrategi, målbilde, veikart og helhetlig konsept for våre nasjonale løsninger
 • ivaretakelse av helsefag og bruker/pasientsikkerhet i prosjekter og produktutvikling
 • produktutforming, brukertilfredshet og –kvalitet
 • helsenorge.no-redaksjonen

Avdeling løsningsutvikling

Løsningsutvikling har ansvar for

 • arkitektur- og utviklingskapasitet til utvikling av nasjonale e-helseløsninger til innbyggere og helsepersonell
 • applikasjonsforvalting av nasjonale e-helseløsninger
 • fagansvar for arkitekturrammeverk og utviklingsmetodikk
 • arkitekturstyring innenfor prosjektporteføljen

Avdeling kvalitet og tjenesteoppfølging

Kvalitet og tjenesteoppfølging har ansvar for

 • å sikre godt personvern
 • avtaleforvaltning
 • test og kvalitetssikring av nasjonale løsninger
 • teststrategi og test metodikk
 • å sørge for stabil og sikker drift av nasjonale e-helseløsninger
 • å sikre god leveranse av interne IT-tjenester i direktoratet
 • å håndtere henvendelser og sikre innbyggeres rettigheter knyttet til våre produkter
 • å sørge for god hendelses- og krisehåndtering for E-helse og de nasjonale e-helseløsningene

Avdeling innføring

Innføring har ansvar for å

 • støtte prosjekter med å legge innføringsstrategier og planlegge nasjonal innføring
 • nasjonalt innføre løsninger som f.eks. e-resept og kjernejournal i akuttmedisinsk kjede
 • prøve ut løsninger som f.eks. e-multidose til fastleger og apotek
 • støtte EPJ-leverandører med innføring av løsninger som f.eks. Digital Dialog Fastlege
 • støtte KS og kommuner med innføring av løsninger som f.eks. Velferdsteknologi og Modernisert Folkeregister
 • gi råd og veilede aktører og prosjekter om innføring
 • videreutvikle nasjonal innføringsmetodikk
 • profesjonalisere, samt effektivisere egen drift og ressursbruk

Tildelingsbrev

2019

Tildelingsbrev 2019 (PDF)

Tillegg 1 tildelingsbrev 2019 (PDF)

Tillegg 2 tildelingsbrev 2019 (PDF)

Tillegg 3 tildelingsbrev 2019 (PDF)

Tillegg 4 tildelingsbrev 2019 (PDF)

2018

Tildelingsbrev 2018 (PDF)

Tillegg 1 tildelingsbrev 2018 (PDF)

Tillegg 2 tildelingsbrev 2018 (PDF)

Tillegg 3 tildelingsbrev 2018 (PDF)

Tillegg 4 tildelingsbrev 2018 (PDF)

Tillegg 5 tildelingsbrev 2018 (PDF)

Tillegg 6 tildelingsbrev 2018 (PDF)

Tillegg 7 tildelingsbrev 2018 (PDF)

Tillegg 8 tildelingsbrev 2018 (PDF)

Tillegg 9 tildelingsbrev 2018 (PDF)

Tillegg 10 tildelingsbrev 2018 (PDF)

Tillegg 11 tildelingsbrev 2018 (PDF)

Tillegg 12 tildelingsbrev 2018 (PDF)

Tillegg 13 tildelingsbrev 2018 (PDF)

Tillegg 14 tildelingsbrev 2018 (PDF)

Tillegg 15 tildelingsbrev 2018 (PDF)

Tillegg 16 tildelingsbrev 2018 (PDF)

Om e-helse

E-helse blir definert som bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å betre effektivitet, kvalitet og sikkerheit i helse- og omsorgssektoren.

På helsenorge.no finst sjølvbeteningsløysingar for deg som innbyggjar.

Digitale tenester skal gjere kontakten enklare og bidra til at befolkninga opplever helse- og omsorgstenesta som samstemd og tilgjengeleg.

E-helse har innverknad på dei fleste funksjonar i helsetenestesystemet og vil ved riktig bruk i kombinasjon med organisasjonsutvikling og sterkt fokus på samarbeid, effektivisere arbeidsprosessane og forbetre kvaliteten på helsetenestene.

Felles IKT-løysingar

Riktig bruk av IKT skal:

 • Mogleggjere ei pasientsentrert helse- og omsorgsteneste
 • Støtte kunnskapsbasert praksis, forenkle arbeidskvardagen til helsepersonell og slik bidra til å gjere sektoren til ein attraktiv arbeidsplass
 • Samle inn og gjere helsedata av god kvalitet tilgjengeleg for helseovervaking, styring og forsking
 • Bidra til ein faktabasert offentleg debatt om utviklinga av helse- og omsorgssystemet


IKT-systema som vert nytta av helsepersonell i dag støttar i for liten grad opp under at nødvendige helseopplysningar skal følge pasienten gjennom heile pasientgangen. Ein av grunnane til dette er at helse- og omsorgssektoren består av mange sjølvstendige verksemder som sjølv har ansvar for prioriteringar, anskaffingar og drift av egne system. Dette har resultert i mange enkeltståande og ulike løysingar.

Meld. St. 9 Éin innbyggjar - éin journal

Regjeringa ønskjer å modernisere IKT-plattforma og jobbar for ei felles løysing for heile helse- og omsorgssektoren.

Meld. St. 9 (2012-2013) Éin innbyggjar – éin journal (PDF) definerer måla og viser retning for utviklinga av fullstendige IKT-system i helse- og omsorgssektoren.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei