Søk

Nasjonale prosjekter

Nasjonal e-helseportefølje inneholder prosjekter som NUIT har innstilt til prioritering i 2019/2020.
Akson: Helhetlig samhandling og felles kommunal journal
Akson er et tiltak for etablering av en nasjonal løsning for helhetlig samhandling og en felles kommunal journal utenfor Midt-Norge.
Alle møter
Alle møter skal bidra til et bedre tilbud til pasientene, med god og forenklet kommunikasjon med pasienter og pårørende, kortere ventetid og ingen tidsfristbrudd. Pasienten skal møte et enhetlig og forutsigbart system i hele Helse Vest, uavhengig av geografisk tilknytning eller konsultasjonsbehov.
DIGI-UNG
Formålet med DIGI-UNG-programmet er å å levere lett tilgjengelig og kvalitetssikret informasjon, veiledning og tjenester til ungdom, gjennom et helhetlig digitalt tilbud på tvers av sektorer som bidrar til mestring og selvhjelp.
DigiHelse
DigiHelse er ei løysing for digital melding og kalendertenester for brukarar av kommunale helse- og omsorgstenester på helsenorge.no og i den lokale pasientjournalen til kommunen.
DigiHelse fase 2
Fase 2 av DigiHelse er ein videreutvikling av funksjonalitet i DigiHelse-prosjektet.
DigiHelsestasjon
Prosjektet DigiHelsestasjon skal levere digitale tjenester for helsestasjons- og skolehelsetjenesten inkludert helsestasjon for ungdom.
Digital behandlings- og egenbehandlingsplan
Formålet med prosjektet er å utvikle en felles behandlings- og egenbehandlingsplan som kan deles med pasient og helsepersonell på tvers av forvaltningsnivå gjennom kjernejournal og helsenorge.no.
Digital dialog mellom fastlege og pasient
Prosjektet har utvikla tenester som gjer mogleg sikker digital dialog mellom pasient og fastlege. Desse tenestene er tatt i bruk av mange, og prosjektet jobbar for å auke bruken.
Digital patologi
Prosjektet jobber sammen med regionene for løysingar som skal gi meir smidige arbeidsprosessar og kortare ventetid på patologidiagnostikk. 
Digitale innbyggertjenester – spesialisthelsetjenesten (DIS)
Prosjektet DIS skal videreføre arbeidet med nasjonale digitale innbyggertjenester. Målsettingen er å bidra til realiseringen av målbildet for én felles helsetjeneste på nett.
EDiT (Enklere digitale tjenester)
Prosjektet skal sikre at pålegg og anbefalinger i Digitaliseringsrundskrivet følges, at mål nås og at gevinster realiseres.
EPJ-løftet - program for EPJ-utvikling
EPJ-løftet skal bidra til utvikling av IKT verktøy for å sikre kvalitet i pasientbehandlingen, understøtte samhandling og informasjonsformidling mellom aktører i sektoren og mer effektiv ressursbruk.
Felles samarbeidsprogram for modernisering av Folkeregisteret i helse- og omsorgssektoren (MF Helse)
Norge er i ferd med å få et nytt, modernisert folkeregister med nær sanntidsoppdaterte folkeregisteropplysninger.
Generisk funksjonsvurderingsverktøy for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten
Det skal innføres et generisk funksjonsvurderingsverktøy i rehabiliteringstjenestene i helseforetak og i private rehabiliteringsinstitusjoner.
HELIKS (Helhet i kliniske system)
HELIKS skal bidra til å gi bedre sammenheng mellom de kliniske IKT-systemene i Helse Vest. HELIKS
Helsedataprogrammet (nasjonalt prosjekt)
Helsedataprogrammet skal bedre utnyttelsen av og kvaliteten på norske helsedata, for å forenkle innrapportering, uthenting og sammenstilling av helsedata på tvers av registre.
Innsyn og tilgjengeliggjøring - NPR og KPR
Prosjekt innsyn og tilgjengeliggjøring omfatter å konvergere drift og forvaltning av KPR og NPR, sikre tilgang i et felles datavarehus og innsynsløsning til hele befolkningen via helsenorge.no.
Kjernejournal - Innsyn
Prosjektet skal etablere innsyn i journaldokument på tvers av verksemder, regionar og omsorgsnivå.
Kjernejournal til sykehjem og hjemmetjenester
Kjernejournal innføres i kommunal helse- og omsorgstjeneste.
Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) trinn 2
Prosjektet skal videreutvikle KPR med nye data fra tjenestene omsorg og allmennlege, for å utvide registerets innhold og kvalitet. Det skal også utredes datafangst fra helsestasjon- og skolehelsetjenesten.
Kvalitet i e-resept
Prosjektet vart etablert etter at ein hadde fått fleire førespurnader om uaktuelle reseptar (reseptar som skulle vore tilbakekalla), i Reseptformidleren (RF).
Mestringsverktøy psykiske lidelser
Prosjektets formål er å skaffe digitale verktøy for behandling av angst og depresjon i kommunal psykisk helsetjeneste.
Modernisering av Reseptregisteret
Formålet med moderniseringsprosjektet er primært å auke kvaliteten på innhaldet i registeret og legge til rette for nye datakjelder.
MSIS-databasen
MSIS-databasen er eit første steg på vegen mot å kunne etablere ein fullt ut skalert nasjonal mikrobiologisk laboratoriedatabase.
Multidose i e-resept
Det er utviklet en ny funksjonalitet i e-resept for å håndtere multidose slik at det er sikrere for pasienten.
Nasjonal e-helsemonitor
Det skal etablerast eit sett med indikatorar som følgjer og reflekterer digitaliseringa av helsetenesta i Noreg.
Nasjonal laboratoriedatabase
Prosjektet greier ut ulike konsept for å gjere mikrobiologiske laboratoriedata meir tilgjengelege på eit nasjonalt nivå. I tillegg vurderer prosjektet juridiske og økonomiske konsekvensar av alternativa.
Nasjonalt infeksjonsregister
Formålet med eit nasjonalt infeksjonsregister, inklusive tilgjengeliggjøring av laboratoriedata på nasjonal basis, er å kunne få raskare og betre utnytting av eksisterande data til pasientbehandling, overvaking og forsking.
Nasjonalt velferdsteknologiprogram - Arkitektur og infrastruktur
Prosjektet er ein del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram og spesifiserer, testar og bidrar til realisering av ein nasjonal referansearkitektur for velferdsteknologi.
Pakkeforløp psykisk helse og rus
Pakkeforløpa for psykisk helse og rus skal forbetre helsetenesta for ei stor gruppe pasientar, brukarar og pårørande.
Pasientens legemiddelliste (PLL)
Pasientens legemiddelliste (PLL) skal tilgjengeliggjøre pasientens legemiddelopplysninger i én felles, nasjonal oversikt.
Program kodeverk og terminologi – Felles språk (nasjonalt prosjekt)
Program kodeverk og terminologi – Felles språk skal realisere et standardisert felles språk i helse- og omsorgstjenesten.
Robust Mobilt Helsenett
Prosjektet skal etablere ein robust kommunikasjonsplattform for mobile dataløysingar i ambulansekøyretøy. Kommunikasjonskanal er kommersielle mobilnett.
SAFEST Realisering (FEST for sykehus - strukturert legemiddelinformasjon for spesialisthelsetjenesten)
Prosjektet har som mål å tilby en tjeneste med strukturert legemiddelinformasjon som understøtter behovene spesialisthelsetjenesten har til elektronisk ordinering, istandgjøring, håndtering og dokumentasjon av legemidler til pasient.
Sentral forskrivningsmodul
Direktoratet for e-helse ønsker å etablere meir einskapleg forskrivningsstøtte, understøtte vidare utbreiing av e-resept og bidra til auka kvalitet i e-resept.