Søk

Prosjekter i nasjonal e-helseportefølje

Nasjonal e-helseportefølje omfatter alle strategiske prosjekter i helse- og omsorgssektoren.

Med strategiske prosjekter menes prosjekter som: 

  • understøtter Nasjonal e-helsestrategi 
  • har vesentlige avhengigheter eller leveranser til andre prosjekter i den nasjonale e-helseporteføljen 
  • er avhengig av nasjonal innsats (dvs. innsats fra flere aktører i helse- og omsorgssektoren) for å lykkes
Akson: Helhetlig samhandling og felles kommunal journal
Forprosjektet er avsluttet, arbeidet fortsetter i "videre arbeid med Akson" og "Helhetlig Samhandling"
Alle møter
Alle møter skal bidra til et bedre tilbud til pasientene, med god og forenklet kommunikasjon med pasienter og pårørende, kortere ventetid og ingen tidsfristbrudd. Pasienten skal møte et enhetlig og forutsigbart system i hele Helse Vest, uavhengig av geografisk tilknytning eller konsultasjonsbehov.
DIGI-UNG
Formålet med DIGI-UNG-programmet er å å levere lett tilgjengelig og kvalitetssikret informasjon, veiledning og tjenester til ungdom, gjennom et helhetlig digitalt tilbud på tvers av sektorer som bidrar til mestring og selvhjelp.
DigiHelse
DigiHelse er ei løysing for digital melding og kalendertenester for brukarar av kommunale helse- og omsorgstenester på helsenorge.no og i den lokale pasientjournalen til kommunen.
DigiHelse fase 2
Fase 2 av DigiHelse er ein videreutvikling av funksjonalitet i DigiHelse-prosjektet.
DigiHelsestasjon
Prosjektet DigiHelsestasjon skal levere digitale tjenester for helsestasjons- og skolehelsetjenesten inkludert helsestasjon for ungdom.
DigiHoT- Digitalisering av hjelpemiddelformidlingen i NAV og kommune
KS samarbeider med NAV om å utvikle ny digital løsning for hjelpemidler og tilrettelegging. I dag må all søknad om hjelpemidler gjøres på papir, dette tar tid og gir mange muligheter for feil.
Digital behandlings- og egenbehandlingsplan
Formålet med prosjektet er å utvikle en felles behandlings- og egenbehandlingsplan som kan deles med pasient og helsepersonell på tvers av forvaltningsnivå gjennom kjernejournal og helsenorge.no.
Digital dialog mellom fastlege og pasient
Prosjektet har utvikla tenester som gjer mogleg sikker digital dialog mellom pasient og fastlege. Desse tenestene er tatt i bruk av mange, og prosjektet jobbar for å auke bruken.
Digital førerettsforvaltning
Prosjektet skal digitalisere dialogen mellom lege og vegmyndighet for å fornye førerretten, og fjerne behovet for at innbyggere må møte opp på trafikkstasjonen.
Digital patologi
Prosjektet jobber sammen med regionene for løysingar som skal gi meir smidige arbeidsprosessar og kortare ventetid på patologidiagnostikk. 
Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS)
Prosjektet DIS skal videreføre arbeidet med nasjonale digitale innbyggertjenester. Målsettingen er å bidra til realiseringen av målbildet for én felles helsetjeneste på nett.
Digitale pasienttjenester i Nord
Prosjektet digitale pasienttjenester i nord skal gi pasienter digital tilgang til informasjon og sikker digital kommunikasjon med sykehus og øvrig helsetjeneste.
Digitalisert observasjon håndvask
EDiT (Enklere digitale tjenester)
Prosjektet skal sikre at pålegg og anbefalinger i Digitaliseringsrundskrivet følges, at mål nås og at gevinster realiseres.
EPJ-løftet - program for EPJ-utvikling
EPJ-løftet skal bidra til utvikling av IKT verktøy for å sikre kvalitet i pasientbehandlingen, understøtte samhandling og informasjonsformidling mellom aktører i sektoren og mer effektiv ressursbruk.
Felles samarbeidsprogram for modernisering av Folkeregisteret i helse- og omsorgssektoren (MF Helse)
Norge er i ferd med å få et nytt, modernisert folkeregister med nær sanntidsoppdaterte folkeregisteropplysninger.
FRESK
FRESK-programmet står for Fremtidens systemer i klinikken, og er en samling av regionale prosjekter i Helse Nord med ansvar for planlegging og innføring av nye og fremtidsrettede kliniske systemer ved sykehusene i Nord-Norge.
Generisk funksjonsvurderingsverktøy for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten
Det skal innføres et generisk funksjonsvurderingsverktøy i rehabiliteringstjenestene i helseforetak og i private rehabiliteringsinstitusjoner.
HELIKS (Helhet i kliniske system)
HELIKS skal bidra til å gi bedre sammenheng mellom de kliniske IKT-systemene i Helse Vest. HELIKS
Helsedataprogrammet (nasjonalt prosjekt)
Helsedataprogrammet skal bedre utnyttelsen av og kvaliteten på norske helsedata, for å forenkle innrapportering, uthenting og sammenstilling av helsedata på tvers av registre.
Helseplattformen
Helseplattformen skal innføreav ny, felles journalløsning i midtnorske sykehus og kommuner fra høsten 2021.
HMN LAB
Prosjektet "HMN LAB" skal anskaffe og innføre et nytt felles laboratoriedatasystem for alle sykehusene i Midt-Norge.
Innføring av digital patologi i HMN
Innsyn og tilgjengeliggjøring - NPR og KPR
Prosjekt innsyn og tilgjengeliggjøring omfatter å konvergere drift og forvaltning av KPR og NPR, sikre tilgang i et felles datavarehus og innsynsløsning til hele befolkningen via helsenorge.no.
Interregional Digital Patologi
Kjernejournal - Innsyn
Prosjektet skal etablere innsyn i journaldokument på tvers av verksemder, regionar og omsorgsnivå.
Kjernejournal dokumentdeling
Kjernejournal til sykehjem og hjemmetjenester
Kjernejournal innføres i kommunal helse- og omsorgstjeneste.
Kjernejournal – API Kristisk informasjon
Klinisk legemiddelsamhandling
Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) trinn 2
Prosjektet skal videreutvikle KPR med nye data fra tjenestene omsorg og allmennlege, for å utvide registerets innhold og kvalitet. Det skal også utredes datafangst fra helsestasjon- og skolehelsetjenesten.
Kvalitet i e-resept
Prosjektet vart etablert etter at ein hadde fått fleire førespurnader om uaktuelle reseptar (reseptar som skulle vore tilbakekalla), i Reseptformidleren (RF).
Medikamentell kreftbehandling
Prosjekt for å innføre en felles, standardisert løsning for medikamentell kreftbehandling (kjemoterapi) i Helse Sør-Øst.
Mestringsverktøy psykiske lidelser
Prosjektets formål er å skaffe digitale verktøy for behandling av angst og depresjon i kommunal psykisk helsetjeneste.
Modernisering av Reseptregisteret
Formålet med moderniseringsprosjektet er primært å auke kvaliteten på innhaldet i registeret og legge til rette for nye datakjelder.
Modernisering av SYSVAK
MSIS-databasen
MSIS-databasen er eit første steg på vegen mot å kunne etablere ein fullt ut skalert nasjonal mikrobiologisk laboratoriedatabase.
Multidose i e-resept
Multidose i e-resept er et prosjekt som skal styrke pasientsikkerheten.
Nasjonal e-helsemonitor
Det skal etablerast eit sett med indikatorar som følgjer og reflekterer digitaliseringa av helsetenesta i Noreg.
Nasjonal laboratoriedatabase
Prosjektet greier ut ulike konsept for å gjere mikrobiologiske laboratoriedata meir tilgjengelege på eit nasjonalt nivå. I tillegg vurderer prosjektet juridiske og økonomiske konsekvensar av alternativa.
Nasjonalt infeksjonsregister
Formålet med eit nasjonalt infeksjonsregister, inklusive tilgjengeliggjøring av laboratoriedata på nasjonal basis, er å kunne få raskare og betre utnytting av eksisterande data til pasientbehandling, overvaking og forsking.
Nasjonalt program for velferdsteknologi
Nasjonalt velferdsteknologiprogram - Arkitektur og infrastruktur
Prosjektet er ein del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram og spesifiserer, testar og bidrar til realisering av ein nasjonal referansearkitektur for velferdsteknologi.
Nøkkelregister for DSA
Oppfølgingsteam
Treårig pilotprosjekt for strukturert tverrfaglig oppfølgingsteam. Seks kommuner deltar, og hovedtema i prosjektet er tidlig identifisering og oppfølgingsteam som arbeidsform i alle tjenester.
Pakkeforløp hjem for kreftpasienter
Pakkeforløp hjem skal sørge for at kreftpasienter følges opp bedre hjemme i kommunene etter behandlingen på sykehus.
Pakkeforløp Hjerneslag (fase 2)
Pakkeforløp psykisk helse og rus
Pakkeforløpa for psykisk helse og rus skal forbetre helsetenesta for ei stor gruppe pasientar, brukarar og pårørande.
Pasientens legemiddelliste (PLL)
Pasientens legemiddelliste (PLL) skal tilgjengeliggjøre pasientens legemiddelopplysninger i én felles, nasjonal oversikt.
PKI Infrastruktur
Primærhelseteam
Primærhelseteam i fastlegepraksiser består av fastleger, sykepleiere og helsesekretærer, og teamet ledes av en fastlege. Formålet med organiseringen er å tilby bedre fastlegetjenester til pasienter som trenger det mest.
Program kodeverk og terminologi – Felles språk (nasjonalt prosjekt)
Program kodeverk og terminologi – Felles språk skal realisere et standardisert felles språk i helse- og omsorgstjenesten.
Realisere API-management som en tjeneste
Regional Ambulansejournal
Målet med prosjektet Regional ambulansejournal er høyere kvalitet på de prehospitale tjenestene i Helse Sør-Øst.
Regional EPJ Journalinnsyn
Prosjektet skulle innføre en funksjonell løsning som gir behandlere (lege og psykolog) ved helseforetakene i Helse Sør-Øst mulighet til å søke opp og lese de journaldokumenter som finnes om pasienten i alle regionens helseforetak, uten å gjøre databasesammenslåing.
Regional EPJ Modernisering
Prosjektet skal legge til rette for modernisering av funksjonalitet i pasientadministrasjon (PAS) og elektronisk pasientjournal (EPJ) i Helse Sør-Øst.
Regional kurve og medikasjon
Alle sykehus i Helse Sør-Øst skal innen 2021 få elektronisk kurve- og medikasjonsløsning.
Regionalt laboratoriedatasystem
skal bidra til tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse Sør-Øst.
Robust Mobilt Helsenett
Prosjektet skal etablere ein robust kommunikasjonsplattform for mobile dataløysingar i ambulansekøyretøy. Kommunikasjonskanal er kommersielle mobilnett.
SAFEST Realisering (FEST for sykehus - strukturert legemiddelinformasjon for spesialisthelsetjenesten)
Prosjektet har som mål å tilby en tjeneste med strukturert legemiddelinformasjon som understøtter behovene spesialisthelsetjenesten har til elektronisk ordinering, istandgjøring, håndtering og dokumentasjon av legemidler til pasient.
Sentral forskrivningsmodul
Direktoratet for e-helse ønsker å etablere meir einskapleg forskrivningsstøtte, understøtte vidare utbreiing av e-resept og bidra til auka kvalitet i e-resept.
Velferdsteknologi