Søk

MF Helse Død

Fra 1. januar 2022 er det lovpålagt å melde dødsfall og dødsårsak elektronisk.

Nå kan dødsfall og dødsårsak meldes elektronisk, med raskere oppdatering i folkeregisteret og Dødsårsaksregisteret og store besparelser for samfunnet.

Elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak er et av prosjektene i programmet MF Helse, i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI).

Ny, elektronisk melding om dødsfall skal sørge for at det moderniserte folkeregisteret blir raskere oppdatert. I tillegg skal Dødsårsaksregisteret også raskere oppdateres, da den gamle "Legeerklæring om dødsårsak" nå gjøres digital. Papirversjonens del 1 (dødsfallmelding) og del 2 (dødsårsaksmelding) skal med ny elektronisk løsning sendes samtidig til henholdsvis folkeregisteret (Skatteetaten) og Dødsårsaksregisteret (Folkehelseinstituttet).

Bakgrunn og behov

Melding om dødsfall og dødsårsak er og har vært en papirbasert prosess med mange manuelle steg. Registrering av samme informasjon har vært gjentatt i flere sektorer og feil og avvik har oppstått som følge av manuelle overleveringer. Samme informasjon har vært registrert av lege, lensmann, tingrett, folkeregistermyndigheten, NAV og Folkehelseinstituttet. Det har lenge vært kommunisert et behov for å forenkle og forbedre dagens papirbaserte, tidkrevende prosess.
Med elektronisk melding om død og dødsårsak kan lege sende melding én gang i én kanal. Enklere innrapportering og rask kommunikasjon legger grunnlag for økt kvalitet i registrering av dødsårsak samt bedre personvern for avdøde når sensitiv medisinsk informasjon ikke lenger blir distribuert til flere ulike aktører
Nasjonal innføring av elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak starter i mars 2020. Elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak vil sørge for oppdatering av Folkeregisteret og Dødsårsaksregisteret i nær sanntid.

Tidsplan, leveranser og milepæler

2018-2019: Begrenset utprøving

 • Første versjon av elektronisk melding om død og dødsårsak klar til test.
 • Webløsning ferdigstilt.
 • Begrenset utprøving startet høsten 2018.
 • Utvidet utprøving startet i begynnelsen av 2019.

2019-2020: Utvidet utprøving

 • Mindre tilpasninger og forbedringer i webløsningene.
 • Kartlegge behov for integrasjon i spesialisthelsetjenesten.

2020: Nasjonal innføring

 • Sørge for skalerbarhet for innføring.
 • Oppstart nasjonal innføring av elektronisk melding om død og dødsårsak i mars 2020. En nasjonal innføring av elektronisk melding om død og dødsårsak forutsetter at leger er informert og at helsetjenesten tilrettelegger for innføring.

Juridiske endringer i Dødsårsaksregisterforskriften

Forskrift om endringer i forskrift 21. desember 2001 nr. 1476 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Dødsårsaksregisteret, ble vedtatt 21. juni 2019, og trådte i kraft 1. oktober 2019.

Forskriftsendringen innebærer at:

 • Tingretten ikke lenger skal motta papirkopi av legeerklæringen, da de ikke lenger skal være formidler av opplysningene til folkeregisteret. Tingretten kan få bekreftet dødsfallet ved å slå opp i folkeregisteret.
 • Kommuneoverlegen skal ikke motta kopi av dødsmelding eller dødsårsak, da kommunelegens ansvar for kontroll av legeerklæringer er bortfalt med forskriftsendringene. Denne oppgaven ivaretas av Folkehelseinstituttet, som er dataansvarlig for Dødsårsaksregisteret, se Dødsårsaksregisterforskriftens § 2-6.
 • Fra 1.1.2022 må alle meldinger om dødsfall og dødsårsak sendes elektronisk. Etablering av elektronisk melding av dødsfall og dødsårsak medfører at melding går direkte til Folkeregisteret og Dødsårsaksregisteret.

Aktsomhetsvurdering ved bruk av folkeregisterdata:

Elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak vil oppdatere Folkeregisteret og Dødsårsaksregisteret i nær sanntid. Virksomheter som henter informasjon om levestatus fra Folkeregisteret bør gjennomgå sine prosesser med tanke på dette. Dette kan være spesielt viktig der informasjon om en person slettes umiddelbart, slik at for eksempel kommunale tjenester stoppes, eller der informasjon basert på dødsfallet går automatisk ut til samfunnet – og potensielt før pårørende er informert om dødsfallet.

Berørte aktører

 • Pasienter/innbyggere

 • Alt helsepersonell som jobber med folkeregisterdata

 • Sivile aktører som bank, NAV.

Organisering av prosjektet

Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å koordinere arbeidet med modernisering av folkeregisteret i samarbeid med sektoren. Prosjektet er organisert under programmet MF Helse i Direktoratet for e-helse.

Relatert innhold
Dødsfall og dødsårsak (nhn.no)

Fant du det du lette etter?
Ja Nei