Søk

Aktuelt

Ny e-helseorganisering: – For bedre helsetjenester
Fra 1. januar 2020 overføres oppgaver knyttet til helsenorge.no, kjernejournal, e-resept og grunndata fra Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett.
Helseanalyseplattformen innfrir eksterne krav
Solid forankring, enighet om mål og evne til endring og til å levere gevinster er hovedgrunnene til at ekstern kvalitetssikrer anbefaler at Helseanalyseplattformen gjennomføres.
På vei mot enighet om Felles språk i helse- og omsorgssektoren
Programstyret for kodeverk og terminologi har tilsluttet seg målbildet for Felles språk i helse- og omsorgssektoren. Det er enighet om at et økosystem for kodeverk og terminologi er et steg mot bedre samhandling.
85 % av landets innbyggere har nå digitalt innsyn i egen pasientjournal
Alle sykehus i Helse Sør-Øst gir nå sine pasienter mulighet til å lese deler av pasientjournalen sin på helsenorge.no.
Enklere helsehverdag for studenter
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) er først ute med bruk av videokonsultasjon via helsenorge.no.
På anskaffelse for Helseanalyseplattformen
Direktoratet for e-helse går nå ut i markedet for å finne den beste løsningen for data- og analysetjenester som skal utgjøre sentrale deler av Helseanalyseplattformen.
Framtidens samhandling innen helse krever samarbeid
Den første arkitektur- og standardiseringsdagen, arrangert av Direktoratet for e-helse, samlet nærmere 250 deltakere fra hele landet den 11. september.
Spesialisthelsetenesta investerer meir i IKT
Tre av fire regionale helseføretak brukte langt meir pengar på IKT i 2018 enn året før.
Folk vil dele sine helsedata
95 prosent av nordmenn er positive til at egne helseopplysninger brukes til forskning, så lenge et godt personvern er ivaretatt. Det kommer fram i en undersøkelse som Kantar har utført for Direktoratet for e-helse blant 1318 innbyggere.
Har andre land i Norden fått til FHIR?
Direktoratet for e-helse samler representanter til erfaringsutveksling om innføringen av den internasjonale standarden FHIR 26.-27. august på Scandic Nidelven i Trondheim.
Fem tiltak for å styrke IKT-sikkerheten i sektoren
Direktoratet for e-helse konkluderer i en ny rapport med at IKT-sikkerhet i helse- og omsorgssektoren må styrkes.
Møt Direktoratet for e-helse på Arendalsuka
Vi skal blant annet snakke om sikre pasientdata, forebyggende helseteknologi og datakappløp i helsesektoren.
Nå er det blitt enklere å rydde i e-resepter
Leger trenger ikke lenger å be om pasientens samtykke for å se e-resepter.
50 kommuner sier ja til kjernejournal
Nærmere 50 kommuner ønsker å ta i bruk kjernejournal i pleie og omsorgstjenesten.
Nye ehelse.no lansert i dag
Direktoratet for e-helse lanserte i dag sine nye nettsider. Målet er å gjøre nettsidene bedre for deg som bruker dem, og samtidig gjøre e-helse forståelig for flere.
Innspill til konkurransegrunnlag for Helseanalyseplattformen v.0.5
Helsedataprogrammet ønsker innspill på konkurransegrunnlag for Helseanalyseplattformen.
Forskriftsendringer for Pasientens legemiddelliste (PLL)
Fra 1. januar 2019 trer forskriftsendringer for Pasientens legemiddelliste (PLL) i kraft.
Klarsignal for videre arbeid med felles journal- og samhandlingsløsning
– Vi kan nå ta neste steg mot en løsning for helhetlig samhandling og felles journal for kommunal helse- og omsorgstjeneste, sier direktør i Direktoratet for e-helse, Christine Bergland.
Oppdatert Nasjonal e-helsestrategi og ny plan
Økt press på helse- og omsorgstjenestene gjør at vi må bruke ressursene mer effektivt. E-helse er en forutsetning for bærekraftige helsetjenester. Nå er helse- og omsorgssektorens felles strategi for e-helse oppdatert.
Ny utgave av helsespråket SNOMED CT er lansert på norsk
Nå lanseres første norske utgave av et felles og enhetlig helsespråk, SNOMED CT. Dette er med på å gi bedre tjenester for pasienter, leger, sykepleiere og mange andre i og utenfor helse- og omsorgstjenestene.
Tryggere med e-helse
En ny undersøkelse viser at to tredjedeler føler seg tryggere på behandlingen de mottar når de har tilgang til informasjon om den digitalt.
Direktoratet for e-helse anbefaler en felles journal- og samhandlingsløsning for kommunene
Helsetjenesten i kommunene har et stort behov for bedre journalløsninger og løsninger for bedre samhandling med spesialisthelsetjenesten og andre kommunale tjenesteområder.
Velferdsteknologisk knutepunkt: 145 000 notater inn i pasientjournal
Ca 145 000 journalnotater fra løsningen for medisineringsstøtte er overført til elektronisk pasientjournal i Oslo kommune gjennom velferdsteknologisk knutepunkt siden oppstart i mai 2018.
Bruken av e-helse øker kraftig
Alle nasjonale e-helseløsninger øker i bruk og utbredelse, viser rapporten Utviklingstrekk 2019 som Direktoratet for e-helse legger fram 1. mars.
Gode råd for kommuner som skal ta i bruk velferdsteknologi
Nasjonalt velferdsteknologiprogram har laget en guide med gode råd for kommuner som skal ta i bruk velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten.
Felles innsats for bedre datakvalitet
Når helsedata lagres feil inn i en digital løsning, kan det gi følgefeil inn i andre løsninger som bruker samme informasjon. - Vi ønsker en felles innsats for best mulig datakvalitet, sier Christine Bergland i Direktoratet for e-helse.
800HELSE bytter navn og nummer
27. januar 2019 byttet veiledningstjenesten 800HELSE navn og telefonnummer.
Ny rapport om e-konsultasjon hos fastlege og legevakt
Helsedirektoratet har i samarbeid med Direktoratet for e-helse gjort ei utgreiing av e-konsultasjon hos fastlegane og i legevakt i ein felles rapport som oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet.
Ekstern kvalitetssikrer støtter direktoratets anbefaling om felles journalløsning for kommunene
Direktoratet for e-helse anbefalte i juli 2018 en løsning for helhetlig samhandling og felles journal for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Ekstern kvalitetssikring er gjennomført og rapporten (KS1) er nå klar.
Anbefaler videre utprøving av knutepunkt
Nasjonalt velferdsteknologiprogram har levert en anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet om videre utprøving av nasjonal knutepunkttjeneste for velferdsteknologi i 2019.
60 000 har sagt ja til å bli organdonor på helsenorge.no
Nå kan man opprette digitalt donorkort ved å logge inn på helsenorge.no.
Portalen Mine resepter stenges 15. september 2018
15. september erstattes Mine resepter av tjenesten "Legemidler" på helsenorge.no. Alle innbyggertjenester skal samles og tjenesten skal kobles på den tekniske løsningen til helsenorge.no.