Søk

Aktuelt

Ny rapport om helhetlig samhandling for digital hjemmeoppfølging
Den teknologiske utviklingen gjør det mulig å tilby stadig flere helsetjenester i hjemmet. I en ny rapport beskriver Direktoratet for e-helse hvordan vi kan etablere en nasjonal tilrettelegging, slik at digital hjemmeoppfølging kan bli en integrert del av helse- og omsorgstjenestene.
Anbefaling om strategi for digital sikkerhet
Direktoratet for e-helse anbefaler å utarbeide en egen strategi for digital sikkerhet i helse- og omsorgssektoren.
Hilser Riksrevisjonen velkommen
Riksrevisjonen har nå besluttet å gjøre en etterlevelsesrevisjon av anskaffelser Direktoratet for e- helse har gjort i arbeidet med Én innbygger – én journal. – Det er veldig bra at Riksrevisjonen vil se på anskaffelsene, sier direktør Christine Bergland.
Styring av arbeidet med én innbygger – én journal i helsesektoren
Siden april 2019 har det pågått en forvaltningsrevisjon knyttet til styringen av arbeidet med én innbygger – én journal i helsesektoren.
Økt satsing på e-helse i statsbudsjettet
Regjeringen foreslår et rekordstort løft for den nasjonale e-helseutviklingen med økning på 317 millioner kroner i statsbudsjettet for 2021.
Statsbudsjettet 2021: Viktig milepæl i realiseringen av Akson
Regjeringen foreslår et rekordløft for den nasjonale e-helseutviklingen med en økning på 317 millioner kroner i statsbudsjettet for 2021. Sentralt i satsingen står arbeidet med å etablere helhetlig samhandling og felles kommunal journalløsning, også kjent som Akson. Akson skal sørge for at de ulike delene av Helse-Norge snakker bedre sammen.
Advokatfirma: Ingen urimelig konkurransefordel for PwC
Kluge Advokatfirma AS bekrefter i et notat at det at PwC allerede leverte konsulenttjenester til prosjektet ikke gav dem noen urimelig konkurransefordel i minikonkurransen, som ble gjennomført høsten 2018.
Raskere innføring av elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak forenkler overvåkningen av koronapandemien
Digital meldegang, enkel utfylling og rask kommunikasjon legger grunnlaget for økt pasientsikkerhet og økt kvalitet i registreringen av dødsfall og dødsårsak, samt bedre beredskap ved pandemier.
Koronaporteføljen: Frå vurdering til oppfølging
Koronaporteføljen vil i tida framover rette oppmerksemd mot oppfølging og gjennomføring av dei prioriterte tiltaka.
Ny veileder om standarder for identifikasjon og sporbarhet i helse- og omsorgssektoren
Direktoratet for e-helse har nå publisert Veileder for bruk av GS1-standarder for identifikasjon og sporbarhet på ehelse.no.
Helsedataprogrammet: Innsynsløysingar styrker personvernet
Alle innbyggarar har rett til innsyn i kva helseopplysningar som er lagra om dei. I september blir tre nye register tilgjengelege for innsyn på helsenorge.no.
Grunnmur bind saman alt vi gjer
Det var rekordmange påmelde til årets arkitektur- og standardiseringsdag – heile 450 personar både i og utanfor helse- og omsorgssektoren hadde meldt interesse.
Velkommen til Arkitektur- og standardiseringsdagen – i år arrangert som webinar
8. september inviterer Direktoratet for e-helse til spennende digital fagdag. Hovedtema for Arkitektur- og standardiseringsdagen 2020 er grunnmur for samhandling og innovasjon.
Arkitekturen i Akson journal forklart
Arkitekturmodellen som legges til grunn for den felles kommunale journalløsningen Akson journal er en åpen, plattformbasert tilnærming. Hva betyr det egentlig?
Sykepleiepraksis blir en integrert del av SNOMED CT
– Vi har lenge anbefalt en kombinasjon av ICNP og SNOMED CT til fremtidens systemer for sykepleiedokumentasjon, forteller forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen. Hun uttrykker stor tilfredshet med den nye avtalen.
Samler sektoren om ny plan for pasientens legemiddelliste
– Målet om å få på plass pasientens legemiddelliste så raskt som mulig, står fast. Dessverre har arbeidet tatt lenger tid enn planlagt, og vi har allerede tatt flere grep for å sikre fremdrift og kvalitet, sier Christine Bergland. Det er lagt en ny plan som nå drøftes med sektoren.
Rapport om konsulentbruk og anskaffelsespraksis er klar
– I en fersk gjennomgang av vår konsulentbruk og anskaffelsespraksis kan vi ikke se å ha brutt reglene for offentlige anskaffelser. Det er likevel rom for flere forbedringer, sier direktør Christine Bergland.
Nå starter byggingen av Helseanalyseplattformen: – Et avgjørende bidrag til mer og bedre helseforskning
– I Norge har vi unike helsedata og fantastiske muligheter til å drive banebrytende forskning. Med Helseanalyseplattformen kan vi utnytte dette potensialet fullt ut, sier Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse.
Debatt om konsulenter, kostnader og Akson
Direktoratets bruk av konsulenter generelt og i Akson-prosjektet spesielt, er debattert i media i sommer. Her er en oppsummering av debatten – så langt.
Korona: Raskere prøvesvar via helsenorge.no og kjernejournal
Raskere tilgang til prøvesvar gir bedre smittevern. Ny løsning gjør at helsepersonell kan se korona-prøvesvar i kjernejournal, og at innbyggere kan se svar på helsenorge.no.
Nytt utval for internasjonale e-helsestandardar
Standardiseringsutvalet skal sørge for ei meir effektiv utvikling av e-helseløysingar gjennom auka bruk av internasjonale standardar.
Ekstern kvalitetssikring av Akson er klar
Holte Consulting, A-2 Norge og Menon Economics har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet gjennomført en kvalitetssikring av Sentralt styringsdokument for Akson: Helhetlig samhandling og felles kommunal journal.
Akson: Svarene finner vi sammen
Det er fortsatt uavklarte spørsmål om Akson og arbeidet med avklaringer pågår nå i samarbeid med kommunene. Det vil fortsette ut over høsten. Her er status for arbeidet. 
Bedre datadeling med åpne API
Direktoratet for e-helse har laget en ny veileder for åpne API. Denne legger til rette for bedre datadeling innen helse- og omsorgssektoren.
Ny versjon av variabelutforskaren på helsedata.no
Nå har det blitt enda litt enklare å finne helsedata for forskarar og andre. Ny versjon av variabelutforskaren på helsedata.no gir tilgang til fleire variablar og forenklar søkeprosessen.
Vellykka bruk av SNOMED CT i journalar
Direktoratet for e-helse avslutta nyleg eit prøveprosjekt med praktisk bruk av SNOMED CT i eit elektronisk pasientjournalsystem (EPJ) for tannlegar.
Nye retningslinjer for bruk av SNOMED CT
Direktoratet for e-helse tilrår at SNOMED CT alltid skal vurderast som helsefagleg terminologi for nye e-helseløysingar.
Hva koster Akson?
Investeringskostnaden for Akson er estimert til 11,2 milliarder kroner. Det er investeringen som trengs for å levere på målet om helhetlige og koordinerte helsetjenester.
Min hverdag som pårørende: – Hvis jeg vet at hun har det bra, kan jeg også ha det bra
Mange pårørende blir den sykes høyre hånd, og må påta seg store ansvars- og omsorgsoppgaver.
– Det er vanskelig å være både lege og pasient når systemene ikke snakker sammen
Mange pasienter må være bærer av sin egen helseinformasjon, og selv være koordinator for egne helsetjenester. Dette skaper utfordringer som i verste fall kan føre til feil og gå utover pasientsikkerheten.
Helsepersonell fortviler over systemer som ikke snakker sammen: − Vi er blinde i et tåkelandskap
Helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste beskriver en hverdag med tidkrevende informasjonsinnhenting, uoversiktlige journalsystemer og dårlig kommunikasjon mellom tjenestene.
Velferdsteknologisk knutepunkt samler trådene
Digital hjemmeoppfølging ved bruk av velferdsteknologi er mer aktuelt enn noen gang og Direktoratet for e-helse satser videre på dette området. Det er mange kommuner som allerede har tatt det i bruk. Her kan du lese om erfaringene med velferdsteknologisk knutepunkt i Bodø og Oslo.
Korona: Ny koding som skiller mellom bekreftet og mistenkt smitte
Det har kommet nye, mer presise diagnosekoder for korona til bruk for fastlegene og primærhelsetjenesten.
Koronaporteføljen: Prioriterte digitaliseringstiltak
Digitale verktøy bidrar til å løse koronakrisen. Her er en oppsummering av tiltak som myndighetene har prioritert.
Kommunene inviteres til å stille seg bak videre arbeid med Akson
Helse- og omsorgsminister Bent Høie har i dag invitert kommunene til å stille seg bak det videre arbeidet med Akson, og sendt ut brev med intensjonserklæring.
Vi ønsker innspill på veileder for arkitekturprinsipper
Direktoratet for e-helse ønsker innspill på veilederen for helse- og omsorgssektoren om overordnede arkitekturprinsipper for digitalisering.
750 000 har lastet ned "Smittestopp"
Siden lansering torsdag ettermiddag, har 750 000 nordmenn lastet ned appen "Smittestopp".
Digitale løsninger bidrar til å løse koronakrisen – og flere nye er på vei
Digitale verktøy spiller en viktig rolle i håndteringen av koronapandemien, og flere nye løsninger er på vei i helsetjenesten. FHI får verdifull informasjon gjennom innbyggernes selvrapportering av symptomer på helsenorge.no, og det har vært en kraftig økning i antall videokonsultasjoner. Om kort tid får vi også bedre smittesporing gjennom appen Smittestopp.
Tre lovforslag som styrker digitalisering av helsesektoren
Regjeringen ønsker bedre digitale løsninger i helsesektoren. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har 3. april 2020 fremmet tre lovforslag som skal styrke digitaliseringen og sørge for bedre utnyttelse av helsedata.
Stort engasjement for å løse koronakrisen med digitale hjelpemidler
Per fredag 3. april har vi mottatt 237 innspill fra aktører som vil bidra til å løse koronakrisen med digitale løsninger og tiltak.
Korona: Digitale løsninger som kan bidra til å løse krisen
Digitale løsninger hjelper i håndteringen av koronasituasjonen. Helsemyndighetene mottar en rekke innspill fra små og store aktører, som systematiseres og vurderes løpende.
App for effektiv smittesporing
Næringsliv, forskningsmiljøer og myndigheter jobber nå sammen i ekspressfart om en app for mer effektiv sporing av koronasmitte. Direktoratet for e-helse er en av bidragsyterne i arbeidet, som ledes av Folkehelseinstituttet.
Digital arbeidshverdag under korona: Praktiske råd til helsepersonell om god bruk av video
Koronaviruset gjør fysiske møter vanskelig i helsehjelpen. Videokonsultasjon er et svært godt alternativ. Vi gir her praktiske råd til helsepersonell om hvordan bruke video på best mulig måte.
Nye korona-takster legger til rette for at flere kan bruke videokonsultasjon
På grunn av koronaviruset har det kommet nye takster for video- og telefonkonsultasjon hos fysioterapeuter, kiropraktorer, jordmødre, logopeder og audiopedagoger. Psykologer kan bruke flere takster enn før til video og andre typer digital konsultasjon.
Korona: Minimumskrav til generelle løsninger for videosamtale
Direktoratets hovedanbefaling er å bruke videoløsninger spesielt utviklet for helsetjenesten. Hvis spesialløsninger ikke er tilgjengelig, kan hensynet til smittevern og økt behov for konsultasjoner åpne for midlertidig bruk av andre enkle og sikre videoløsninger.
Kraftig økning i bruk av digitale helsetjenester under koronakrisen
Befolkningen følger rådet om å ikke oppsøke helsetjenestene fysisk hvis det ikke er nødvendig. Gjennom å ta i bruk digitale helsetjenester, er de med å redusere smittefaren og øke effektiviteten i helsetjenestene.
Korona: Informasjon til pasient ved bruk av videokonsultasjon med helsepersonell
Videokonsultasjon kan være et alternativ til fysisk konsultasjon, telefonsamtale eller tekstlig konsultasjon med helsepersonell. Video kan være godt egnet til oppfølging av pasienter for å redusere fysisk frammøte under koronapandemien.
Korona: Slik kommer du i gang med videokonsultasjon
Direktoratets hovedanbefaling er at du som helsepersonell benytter deg av en videoløsning som allerede er i bruk i helsesektoren.
Korona: Kom i gang med videokonsultasjon
Videokonsultasjon er svært aktuelt under koronapandemien for å redusere smitte og øke kapasiteten i helsetjenesten. Her er anbefalinger til helsepersonell og innbyggere om hvordan komme i gang.
Ny rapport om utviklingstrekk for e-helse
Direktoratet for e-helse har publisert rapporten "Utviklingstrekk 2020, Drivere og trender for e-helseutviklingen" med nye tall for e-helse i Norge. Rapporten ble lansert på E-helsedagen 6. mars.
Ny rapport om Akson: Slik skal vi få felles kommunal journal og helhetlig samhandling
Tett involvering av brukerne og stegvis gjennomføring av arbeidet er blant Direktoratet for e-helses anbefalinger om hvordan Akson bør gjennomføres.
Akson: – Innbyggere og helsepersonell skal gjøre løsningene bedre
Tett involvering av med brukerne er blant Direktoratet for e-helses anbefalinger i den siste rapporten om Akson – felles kommunal journal og helhetlig samhandling.
Innsyn i MS-register via helsenorge.no
Alle med sykdommen Multippel Sklerose (MS) som har samtykket til deltagelse i Norsk MS-register og biobank, kan nå få se sine egne data via helsenorge.no.
Mange bruker felles søknadsskjema om helsedata
Etter at nytt felles søknadsskjema ble lansert i desember 2019 har søknadsmottaket i Helsedataprogrammet mottatt 85 søknader om tilgang til helsedata.
Nasjonal spesifikasjon for metadata om helsedata vedtatt
Nasjonal spesifikasjon for metadata om helsedata er nå vedtatt som en normerende retningslinje fra Direktoratet for e-helse.
Ny undersøkelse bekrefter: Normen brukes i helsesektoren
Norm for informasjonssikkerhet og personvern er godt innarbeidet som felles kravsett for helse- og omsorgssektoren. Det viser en ny undersøkelse som et ledd i arbeidet med Nasjonal e-helsemonitor.
Hva skjer i Legemiddelprogrammet i 2020?
Direktoratet for e-helse og de regionale helseforetakene (RHF) samfinansierer Legemiddelprogrammet i 2020.
Støtter forslag til e-helselov
- Med forslaget til ny e-helselov viser Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) at de er villige til å ta strukturelle grep for å få mer fart på digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren. Det er jeg glad for, sier Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse.
Pasientjournal: Hvorfor felles løsning for kommunene?
En felles kommunal journalløsning vil gi tryggere helsetjenester for deg og meg, bedre støtte til helsepersonells arbeid og gjøre det lettere å få løsninger for velferdsteknologi og medisinsk avstandsoppfølging ut til flere.
Direktoratet for e-helse med ny rolle fra 1. januar
De nasjonale e-helseløsningene e-resept, kjernejournal, grunndata og helsenorge.no ble 1. januar 2020 overført fra Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett (NHN).
Arendal kommune er i gang med kjernejournal
Arendal er første kommune til å ta i bruk kjernejournal i sin pleie- og omsorgsteneste. Kjernejournal inneheld nyttige helseopplysningar som følgjer pasienten, uansett kvar ein får helsehjelp
Stort behov for felles journal
Tilsette i pleie- og omsorgstenesta i Valle kommune bruker mykje tid på å oppdatere og finne rett og viktig informasjon om pasientane. Dei ønsker seg felles journal.
Felles søknadsskjema for helsedata
For første gong blir felles lansert søknadsskjema for tilgang til helsedata frå ulike aktørar. Forskarar og andre som søkar tilgang til helsedata finn no 47 datakjelder i same skjema på helsedata.no. Dette er eit viktig steg mot å gjere tilgangen til helsedata enklare, raskare og sikrare.
Ny undersøkelse finner feil i medisinsk koding ved respiratorbehandling
Stor variasjon mellom helseforetak ved koding av respiratorpasienter.
Ny e-helseorganisering: Hva skjer fra 1. januar 2020?
De nasjonale løsningene e-resept, kjernejournal, grunndata og helsenorge.no overføres 1. januar 2020 fra Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett (NHN).
Akson – mye mer enn IKT
Investeringskostnaden er i konseptvalgutredningen til Akson er estimert til 11,4 milliarder kroner. Under halvparten av kostnadene er knyttet til IKT.
Ny rapport om e-konsultasjon og triage hos fastlege
Helsedirektoratet har i samarbeid med Direktoratet for e-helse gjort ei utgreiing om e-konsultasjon og triage hos fastlegane.
Bruk av åpne API: Gi dine innspill til ny veileder
Direktoratet for e-helse laget et utkast til en ny veileder for åpne API. Vi ønsker nå innspill fra leverandører, brukere og andre med interesse for fagfeltet.
Møt Direktoratet for e-helse på Normkonferansen
Normkonferansen 2019 er møteplassen for deg som er opptatt av personvern og informasjonssikkerhet i helsesektoren.
Møt Direktoratet for e-helse på EHiN
Vi skal blant annet snakke om sikkerhet i skytjenester, deling av helsedata og hvordan man kan lykkes med innovasjon i kommuner.
Ny e-helseorganisering: – For bedre helsetjenester
Fra 1. januar 2020 overføres oppgaver knyttet til helsenorge.no, kjernejournal, e-resept og grunndata fra Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett.
Helseanalyseplattformen innfrir eksterne krav
Solid forankring, enighet om mål og evne til endring og til å levere gevinster er hovedgrunnene til at ekstern kvalitetssikrer anbefaler at Helseanalyseplattformen gjennomføres.
På vei mot enighet om Felles språk i helse- og omsorgssektoren
Programstyret for kodeverk og terminologi har tilsluttet seg målbildet for Felles språk i helse- og omsorgssektoren. Det er enighet om at et økosystem for kodeverk og terminologi er et steg mot bedre samhandling.
85 % av landets innbyggere har nå digitalt innsyn i egen pasientjournal
Alle sykehus i Helse Sør-Øst gir nå sine pasienter mulighet til å lese deler av pasientjournalen sin på helsenorge.no.
Enklere helsehverdag for studenter
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) er først ute med bruk av videokonsultasjon via helsenorge.no.
På anskaffelse for Helseanalyseplattformen
Direktoratet for e-helse går nå ut i markedet for å finne den beste løsningen for data- og analysetjenester som skal utgjøre sentrale deler av Helseanalyseplattformen.
Framtidens samhandling innen helse krever samarbeid
Den første arkitektur- og standardiseringsdagen, arrangert av Direktoratet for e-helse, samlet nærmere 250 deltakere fra hele landet den 11. september.
Spesialisthelsetenesta investerer meir i IKT
Tre av fire regionale helseføretak brukte langt meir pengar på IKT i 2018 enn året før.
Folk vil dele sine helsedata
95 prosent av nordmenn er positive til at egne helseopplysninger brukes til forskning, så lenge et godt personvern er ivaretatt. Det kommer fram i en undersøkelse som Kantar har utført for Direktoratet for e-helse blant 1318 innbyggere.
Har andre land i Norden fått til FHIR?
Direktoratet for e-helse samlar representantar til erfaringsutveksling om innføringa av den internasjonale standarden FHIR 26.-27. august på Scandic Nidelven i Trondheim.
Fem tiltak for å styrke IKT-sikkerheten i sektoren
Direktoratet for e-helse konkluderer i en ny rapport med at IKT-sikkerhet i helse- og omsorgssektoren må styrkes.
Møt Direktoratet for e-helse på Arendalsuka
Vi skal blant annet snakke om sikre pasientdata, forebyggende helseteknologi og datakappløp i helsesektoren.
Nå er det blitt enklere å rydde i e-resepter
Leger trenger ikke lenger å be om pasientens samtykke for å se e-resepter.
50 kommuner sier ja til kjernejournal
Nærmere 50 kommuner ønsker å ta i bruk kjernejournal i pleie og omsorgstjenesten.
Nye ehelse.no lansert i dag
Direktoratet for e-helse lanserte i dag dei nye nettsidene sine. Målet er å gjere nettsidene betre for deg som bruker dei, og samtidig gjere e-helse forståeleg for fleire.
Innspill til konkurransegrunnlag for Helseanalyseplattformen v.0.5
Helsedataprogrammet ønsker innspill på konkurransegrunnlag for Helseanalyseplattformen.
Forskriftsendringer for Pasientens legemiddelliste (PLL)
Fra 1. januar 2019 trer forskriftsendringer for Pasientens legemiddelliste (PLL) i kraft.
Klarsignal for videre arbeid med felles journal- og samhandlingsløsning
– Vi kan nå ta neste steg mot en løsning for helhetlig samhandling og felles journal for kommunal helse- og omsorgstjeneste, sier direktør i Direktoratet for e-helse, Christine Bergland.
Oppdatert Nasjonal e-helsestrategi og ny plan
Økt press på helse- og omsorgstjenestene gjør at vi må bruke ressursene mer effektivt. E-helse er en forutsetning for bærekraftige helsetjenester. Nå er helse- og omsorgssektorens felles strategi for e-helse oppdatert.
Ny utgave av helsespråket SNOMED CT er lansert på norsk
Nå lanseres første norske utgave av et felles og enhetlig helsespråk, SNOMED CT. Dette er med på å gi bedre tjenester for pasienter, leger, sykepleiere og mange andre i og utenfor helse- og omsorgstjenestene.
Tryggere med e-helse
En ny undersøkelse viser at to tredjedeler føler seg tryggere på behandlingen de mottar når de har tilgang til informasjon om den digitalt.
Direktoratet for e-helse anbefaler en felles journal- og samhandlingsløsning for kommunene
Helsetjenesten i kommunene har et stort behov for bedre journalløsninger og løsninger for bedre samhandling med spesialisthelsetjenesten og andre kommunale tjenesteområder.
Bruken av e-helse øker kraftig
Alle nasjonale e-helseløsninger øker i bruk og utbredelse, viser rapporten Utviklingstrekk 2019 som Direktoratet for e-helse legger fram 1. mars.
Gode råd for kommuner som skal ta i bruk velferdsteknologi
Nasjonalt velferdsteknologiprogram har laget en guide med gode råd for kommuner som skal ta i bruk velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten.
Felles innsats for bedre datakvalitet
Når helsedata lagres feil inn i en digital løsning, kan det gi følgefeil inn i andre løsninger som bruker samme informasjon. - Vi ønsker en felles innsats for best mulig datakvalitet, sier Christine Bergland i Direktoratet for e-helse.
800HELSE bytter navn og nummer
27. januar 2019 byttet veiledningstjenesten 800HELSE navn og telefonnummer.
Ny rapport om e-konsultasjon hos fastlege og legevakt
Helsedirektoratet har i samarbeid med Direktoratet for e-helse gjort ei utgreiing av e-konsultasjon hos fastlegane og i legevakt i ein felles rapport som oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet.
Ekstern kvalitetssikrer støtter direktoratets anbefaling om felles journalløsning for kommunene
Direktoratet for e-helse anbefalte i juli 2018 en løsning for helhetlig samhandling og felles journal for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Ekstern kvalitetssikring er gjennomført og rapporten (KS1) er nå klar.
60 000 har sagt ja til å bli organdonor på helsenorge.no
Nå kan man opprette digitalt donorkort ved å logge inn på helsenorge.no.
Portalen Mine resepter stenges 15. september 2018
15. september erstattes Mine resepter av tjenesten "Legemidler" på helsenorge.no. Alle innbyggertjenester skal samles og tjenesten skal kobles på den tekniske løsningen til helsenorge.no.