Søk

Hva er Én innbygger - én journal?

Stortingsmelding 9 Én innbygger – én journal setter mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren.

Meld. St. 9 (2012-2013) «Én innbygger – én journal» (regjeringen.no) setter tydelige mål for IKT-utviklingen i helse-Norge:

  • Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger
  • Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester
  • Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning

Veikartet: Hvordan realisere Én innbygger – én journal?

​Direktoratet for e-helse har utarbeidet et veikart for realiseringen av målbildet for Én innbygger – én journal. Veikartet består av tre parallelle strategiske tiltak:

  1. Etablering av Helseplattformen i region Midt-Norge
  2. Videreutvikling av eksisterende løsninger i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst
  3. Etablering av en nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste, utenfor Midt-Norge, med helhetlig samhandling (Akson).

Veikartet beskriver overgangen fra dagens kompliserte systemlandskap til en situasjon der helseopplysninger i større grad er tilgjengelig til rett tid og på rett sted.

Hvorfor Én innbygger – én journal?

Befolkningen blir eldre og sykdomsbildene blir mer komplekse som følge av nye behandlingsmetoder og økt levealder. Dersom dagens utvikling i bruk av helse- og omsorgstjenester fortsetter, vil det oppstå et betydelig underskudd av helsepersonell i fremtiden. Digitalisering er ett av tiltakene som kan bedre denne situasjonen.

Dagens IKT-systemer utnytter ikke sektorens ressurser godt nok. Innbyggernes helseopplysninger ligger spredt i ulike journaler hos ulike virksomheter. Helsepersonell bruker mye tid på å lete frem informasjon fra ulike steder i egne journalløsninger og etterspørre informasjon fra andre aktører i helsetjenesten. Når helsepersonell ikke har tilgang på oppdatert og korrekt informasjon om pasienten, kan det skje feilbehandlinger og pasientskader.

Tidslinje

November 2012:

Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal godkjennes i statsråd.

August 2013:

Helsedirektoratet får i oppdrag å gjennomføre en utredning av ulike løsningsalternativer for Én innbygger — én journal.

2014-2015:

I 2014-2015 samarbeidet de sentrale aktørene om en utredning av hvordan de overordnede målene kunne realiseres. Rapporten ble overlevert Helse- og omsorgsdepartementet i desember 2015. Anbefalingen fra utredningen var at en felles nasjonal løsning for helse- og omsorgstjenesten bør være målbilde og utviklingsretning for realisering av målene i Én innbygger – én journal, og at en felles nasjonal løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester bør være startpunktet for utviklingsretningen.

2016:

Et målbilde om en felles nasjonal løsning for helse- og omsorgstjenesten, med startpunkt i kommune-Norge, fikk tilslutning.

Våren 2016 fikk Helse Midt-Norge RHF i oppdrag å være et regionalt utprøvingsprogram for det anbefalte nasjonale målbildet, og Helseplattformen (helse-midt.no) fikk status som regionalt utprøvingsprogram. Les vurderingen av Helseplattformen i Midt-Norge som startpunkt for Én innbygger – én journal (PDF)

2017:

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet Direktoratet for e-helse et veikart med anbefalinger for den samlede gjennomføringen av Én innbygger – én journal. Veikartet bekrefter målbildet fra utredningen i 2014-2015 og beskriver hvordan dette skal realiseres gjennom tre strategiske tiltak, som vil forenkle dagens komplekse systemlandskap. Helse- og omsorgsdepartementet mottok veikartet i januar 2018.

2018:

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet Direktoratet for e-helse en konseptvalgutredning (KVU) som vurderte ulike konsepter for en nasjonal journal- og samhandlingsløsning for kommunene utenfor Midt-Norge. Denne utredningen anbefalte konsept 7; en nasjonal journalløsning med helhetlig samhandling. Helse- og omsorgsdepartementet mottok konseptvalgutredningen i juli 2018. Konseptvalgutredning Én innbygger – én journal. Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste (PDF)

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet ble det gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredningen. Den eksterne kvalitetssikringen støttet direktoratets anbefaling. Kvalitetssikringsrapport KS1 av nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste Én innbygger - én journal (PDF)

2019:

Direktoratet for e-helse mottok et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å gjennomføre et forprosjekt for videre vurdering av konseptalternativ 7, som har fått navnet Akson. Forprosjektet skal blant annet besvare spørsmål om omfang, gjennomføring, finansiering, organisering og ansvar.

Utredninger 2016-2018

Én innbygger - én journal Nasjonal løsning kommunal helse- og omsorgstjeneste Konseptvalgutredning Hovedrapport (PDF)

Veikart for realiseringen av målbildet Én innbygger - én journal (PDF)

Vurdering av Helseplattformen som startpunkt Én innbygger - én journal (PDF)

Sentrale dokumenter fra utredningen av Én innbygger - én journal

Sammendrag av utredningen Én innbygger - én journal (PDF)

V1 Behovsanalyse - utredningen av Én innbygger - én journal (PDF)

V1.8 Beslutningsstøtte (PDF)

V2 Overordnet strategi og krav - utredningen av Én innbygger - én journal (PDF)

V3 Mulighetsstudie - utredningen av Én innbygger - én journal PDF)

V3.1 E-helsekapabiliteter - utredningen av Én innbygger - én journal (PDF)

V4 Alternativanalyse - utredningen av Én innbygger - én journal (PDF)

V5 Føringer for videre arbeid - utredningen av Én innbygger - én journal (PDF)

V6 Internasjonal analyse - utredningen av Én innbygger . én journal (PDF)

V6.1 Internasjonale erfaringer - utredningen av Én innbygger - én journal (PDF)

Relatert innhold:

Begrepsoversikt journaler (PDF)

Myter og fakta - Én innbygger - én journal (PDF)

Vil du ha siste nytt fra oss?
Skriv inn en gyldig e postadresse
Fant du det du lette etter?
Ja Nei