Søk

Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP)

Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) er nå under utprøving og vil utgjøre kjernen i en nasjonal infrastruktur for velferdsteknologi.

Digital hjemmeoppfølging med bruk av velferdsteknologiske løsninger kan bidra til økt trygghet og bedre tjenester for brukere og pårørende. Erfaringer viser også at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

Hva er VKP?

75.000 elektroniske journalføringer sendes gjennom Velferdsteknologisk knutepunkt hver måned. I alt 12 kommuner fra Bodø i nord til Kristiansand i sør, er med på utprøvingen av en nasjonal samhandlingsplattform for velferdsteknologi.

Det nasjonale knutepunktet er en tjeneste som ivaretar dataflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og andre e-helsesystemer, for eksempel elektroniske pasientjournaler. Leverandører av velferdsteknologiske løsninger og tjenester trenger bare å forholde seg til knutepunktet for å kommunisere med andre systemer i kommunene eller spesialisthelsetjenesten,

Målet er å støtte utbredelsen av velferdsteknologi i det norske helsevesenet, slik at det kan bli en naturlig og integrert del av helse- og omsorgstjenestene.

Mulige positive effekter er:

 • VKP sørger for effektiv ressursbruk ute i helsetjenestene ved å binde systemer tettere sammen slik at helsepersonell slipper å bruke tid på å registrere det samme flere steder.
 • VKP bidrar til økt tjenestekvalitet ved at riktig informasjon er tilgjengelig for dem som trenger den, når de trenger den.
 • VKP støtter opp under markedsinnovasjon og næringsutvikling ved å være en åpen, leverandøruavhengig og nøytral plattform som er lett å koble seg til.
 • VKP-teamet bidrar til å utarbeide standardiserte profiler for informasjonsinnhold som er relevant innen velferdsteknologi. Dette gjøres i tett dialog med leverandører.

Dette skjer fremover

Direktoratet for e-helse viderefører VKP-tjenesten som et tilbud til kommuner som har behov for dette. Vi vil intensivere arbeidet med å utvikle retningslinjer for å etablere standardiserte grensesnitt på velferdsteknologiområdet. VKP-tjenesten skal være et første steg mot å inkludere velferdsteknologi i en helhetlig nasjonal samhandlingsarkitektur.

Vi har startet arbeidet med å utrede behovet for VKP på tvers av helse- og omsorgstjenestene (kommuner, fastleger og spesialisthelsetjenesten) som del av en nasjonal datadelingstjeneste for digital hjemmeoppfølging.

Målet er at flere kommuner som benytter VKP-tjenesten ved slutten av året 2020. Det jobbes videre med planer for 2021.

Disse områdene prøves ut

Utprøvingen av produktet har frem til nå konsentrert seg om integrasjonsbehov i kommunal sektor mellom velferdsteknologiløsninger og pasientjournalsystemene:

Medisineringsstøtte:

Det er nå nærmere ti kommuner som benytter integrasjonene for journalføring. To av leverandørene for medisineringsstøtte-tjenester for kommuner i Norge er koblet til VKP, og utgangspunktet er derfor godt for videre utbredelse i form av flere tilkoblede kommuner for denne tjenesten basert på gjenbruk av etablerte integrasjoner. Vi ser nå for oss følgende videre utvikling:

 1. Etablering av integrasjonstjeneste som henter basis persondata fra EPJ for bruk i medisineringsstøtteløsninger. Dette er ferdig utviklet for en av leverandørene og satt i drift i Oslo kommune i april 2020.
 2. Etablering av integrasjonstjeneste som formidler medisineringsvarsler til responsløsninger. Flere kommuner ønsker å samle varsler/alarmer fra ulike typer trygghetsteknologi, slik at disse kan behandles samlet av en felles responssenterfunksjon.

Digitalt tilsyn:

Det er etablert VKP-integrasjonstjenester som støtter automatisk journalføring av digitalt tilsyn, den benyttes per nå av to kommuner. Vi er i dialog med flere leverandører innen digitalt tilsyn som også ønsker å benytte denne integrasjonen. I tillegg vil det være aktuelt med utvikling av flere tjenester, etter samme mønster som for medisineringsstøtte:

 1. Etablering av integrasjonstjeneste som henter basis persondata fra EPJ for bruk i løsninger for digitalt tilsyn.
 2. Etablering av integrasjonstjeneste som formidler varsler fra digitalt tilsyn til responsløsninger.

Flere løsningsleverandører med kundegrunnlag i kommunemarkedet er velkommen til å koble seg på.

Responstjenester:

Her er det utviklet to typer VKP-integrasjonstjenester:

 1. Innhenting av relevant pasientinformasjon fra EPJ ut fra responstjenestens tjenstlige behov. Hva slags informasjon som hentes, vil kunne variere for ulike typer velferdsteknologi – eksempelvis om det er GPS-lokalisering eller trygghetsalarm. Denne tjenesten er nå i en avsluttende testfase.
 2. Overføring av behandlingslogg/notat fra responsløsning som grunnlag for automatisk journalføring i EPJ.

Arbeidet med disse VKP-tjenestene involverer leverandører av responsløsninger som sammen har et bredt kundegrunnlag i det norske kommunemarkedet. Flere leverandører innen dette markedet er velkommen til å koble seg på.

I tillegg til tjenestene som er beskrevet over, vil det være aktuelt å etablere VKP integrasjonstjenester også for andre typer velferdsteknologi. Særlig er tjenesten for innhenting av pasientinformasjon fra EPJ høyst aktuell å benytte på andre områder, som for eksempel e-låsløsninger for dører.

Slik kan leverandører og kommuner delta i knutepunktet

Kommuner kan ta direkte kontakt med prosjektet for å melde behov og diskutere løsninger.

Er du velferdsteknologi (VFT)-leverandør og ønsker å kunne tilby dine kunder integrasjon gjennom VKP, må du først og fremst alliere deg med en eller flere kunder (helseaktører, som for eksempel en kommune) som kan ta rollen som behovseier.

VKP vil alltid utvikle integrasjoner i tett dialog med sluttbrukere og vi jobber med å definere brukerhistorier med en tydelig verdi. Vi ønsker å «plukke lavthengende frukter» først og prioritere behov med gevinst for flest mulig. På denne måten kan vi bygge en god og solid samhandlingsløsning, stein for stein.

Vi ser ofte god effekt av at flere helseaktører (som kommuner) er involvert i utviklingen av en integrasjonen. Dette bidrar til å sikre gjenbrukbarheten for andre aktører.

Når en helseaktør og en VFT-leverandør har funnet sammen og ønsker å effektivisere informasjonsutvekslingen med andre helseapplikasjoner via VKP, er det flere aktiviteter som må utføres:

 1. Brukerhistorier: Det startes med en behovsanalyse hvor behovet beskrives i form av brukerhistorier. I dette arbeidet involveres ressurser fra VKP-teamet, representanter fra helseaktøren og representanter fra VFT leverandør.
 2. Den tredje parten som det skal utveksles informasjon med må kobles inn. Dersom det gjelder et EPJ-system, kan det hende de har ferdige APIer som må kjøpes og installeres hos kunden, eller det kan i noen tilfeller hende at nye APIer må utvikles.
 3. Løsningsbeskrivelse: Etter at brukerhistoriene er utformet skrives en løsningsbeskrivelse som er grunnlaget for utviklingsarbeidet. I dette arbeidet involveres hovedsakelig ressurser fra VKP-teamet og avklaringer gjøres eventuelt med helseaktøren og VFT-leverandør der dette er nødvendig.
 4. Utvikling: Nødvendig utvikling gjøres i VKP, hos VFT-leverandør og eventuelt også hos EPJ-leverandør eller responssenter-leverandør.
 5. Test: Etter at utvikling er ferdig gjøres en systemintegrasjonstest for å teste hele verdikjeden. I dette arbeidet involveres ressurser fra alle tre parter (VFT-leverandør, VKP og EPJ eller responssenter).
 6. Akseptansetest: Etter at det er gjort en systemintegrasjonstest og alt er testet ok, gjennomføres en akseptansetest (ende til ende test).
 7. Produksjonssetting: Etter at akseptansetest er godkjent er det klart for produksjonssetting av VKP-integrasjonen.

Parallelt med aktivitetene listet ovenfor må følgende også gjennomføres:

 1. Samarbeidsavtale må inngås mellom helseaktøren og Direktoratet for e-helse.
 2. Oppkoblingsaktiviteter til test- og produksjonsmiljøet for helseaktør via Norsk Helsenett (NHN).
 3. Leverandør av VFT må godkjennes som en tredjepartsleverandør i NHNs adresseregister.
 4. ROS analyse må gjennomføres og godkjennes.
 5. Implementeringsaktiviteter må være gjennomført i kommunen.

Bruk av Helse-ID for leverandører

VKP bruker Helse-ID for autentisering. Det betyr at VFT-leverandører må registreres og godkjennes for Helse-ID. For å kunne bestille Helse-ID, må leverandører være godkjente som tredjeparts leverandør til NHN.

Om den tekniske løsningen

VKP er en skybasert samhandlingsløsning for å utveksle synkrone og asynkrone data mellom helseapplikasjoner på en sikker og enhetlig måte. Kommunikasjonen mellom helseapplikasjonene går over Helsenettet. Systemene integreres med VKP, som igjen utfører tilpasninger av protokoller og sørger for nødvendig transformering av ulike dataformater. Det er åpne standardiserte grensesnitt mellom VKP og VFT-løsninger, men leverandørspesifikke grensesnitt mellom VKP og EPJ.

I arkitekturmodellen for VKP er det differensiert mellom to typer VFT-løsninger: 1) Forsystem (systemer som er knyttet til og kommuniserer med selve utstyret – de velferdsteknologiske enhetene ute hos brukerne), og 2) responsløsning/responstjenesteapplikasjon.

Utarbeidede profiler

Så langt er det utarbeidet profiler for følgende type integrasjonstjenester:

 • Automatisk journalføring av medisindispenserhendelser.
 • Automatisk journalføring av digitale tilsyn.
 • Automatisk journalføring av hendelser (f.eks. trygghetsalarm, GPS-lokalisering) som er ferdig behandlet av responstjenesten.
 • Informasjonsinnhenting fra EPJ til støtte for responstjenestefunksjonen, dette omfatter:
  • Grunnleggende informasjon om pasient, inkludert kontaktpersoner og tjenester som er relevant for responstjenesten (trygghetsalarm, GPS-lokalisering etc.).
  • Informasjon som er relevant for utførelse av responstjenesten, slik som tiltaksplan for GPS.
  • Informasjon om hjemmebesøk hos pasienten den aktuelle dagen (planlagte og utførte).
  • Innhenting av basis personinformasjon for å forenkle registrering av pasienter i velferdsteknologiløsning.

På denne siden finnes mer spesifikk informasjon om det arbeidet som er gjort.

For å teste innsending av data eller vite mer om endepunkter, gå til VKPs testmiljø. Sign in/registrer deg og gå til "Products" for å abonnere på riktig endepunkt.

Kontakt

Vil du vite mer om Velferdsteknologisk knutepunkt, send oss en e-post.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei