Logo for print

Referansearkitekturen skal sørge for at samhandlingen fungerer gjennom behandlingsforløpet og at alle aktører skal ha tilgang til relevant informasjon.

Utstyr bør følge felles standard, slik at kommuner og leverandører har fleksibilitet til å oppgradere og ta i bruk ny teknologi etter hvert som det utvikles nye løsninger.

Knutepunkt

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har foreslått å etablere et teknologisk knutepunkt for å utveksle data mellom velferdsteknologi og elektronisk pasientjournal (EPJ). Knutepunktet vil utgjøre kjernen i en nasjonal infrastruktur for velferdsteknologi.

Stegvis implementering

Kommuner som er kommet langt med implementering av velferdsteknologi, har uttrykt behov for å automatisere dataflyten mellom velferdsteknologiske løsninger og kommunenes elektroniske pasientjournaler. I valget mellom en-til-en-integrasjoner for hver enkelt løsning og en fellesløsning, gir knutepunktet mulighet for skalering slik at flere løsninger kan kobles på.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram anbefaler en stegvis implementering av knutepunktet i samarbeid med et utvalg kommuner og deres leverandører.

Behovsbilde i utvikling

Enkelte grunnleggende behov er identifisert fra kommunene, men det er et ønske om ytterligere harmonisering av behov mellom kommuner. Behovsbildet er i stadig utvikling på grunn av den tjenesteinnovasjonen som nå foregår i helse- og omsorgssektoren, derfor anbefaler Nasjonalt velferdsteknologiprogram å gjøre realiseringen av knutepunktet i små steg.

Video fra informasjonsmøte om velferdsteknologisk knutepunkt 13. oktober 2017

Programmet anbefaler at behov og løsningsspesifikasjoner blir definert i tett samarbeid med utvalgte kommuner og deres leverandører. Implementeringen av knutepunktet vil foregå i henhold til denne stegvise tilnærmingen ut 2018. Det vil bli spesielt tilrettelagt for at implementeringene kan gjenbrukes av andre kommuner og leverandører.

Direktoratet for e-helse arbeider for å få på plass en helhetlig e-helse arkitektur, der bruk av felleskomponenter står sentralt.

Inntil denne rammen er på plass så anbefales det at realiseringen ut 2018, gjøres så enkel og kostnadseffektiv som mulig med størst mulig gjenbruk av eksisterende lisenser, rammeverk, og basert på testrealisering gjennomført av Oslo kommune våren 2017.

Evaluering i 2018

Mot slutten av første fase høsten 2018, vil arbeidet bli evaluert og det blir besluttet videre planer for realisering. 

Alternativer kan være å forlenge første fase for å få ytterligere erfaring, igangsetting av anskaffelse av knutepunkt for fremtidig skalering, eller at behovet som knutepunktet dekker blir løst av andre felleskomponenter.

 

 

 

 

​​

Sist oppdatert: 19. juni 2018

​Fant du det du lette etter?​