Logo for print

Referansearkitekturen skal sørge for at samhandlingen fungerer gjennom behandlingsforløpet og at alle aktører skal ha tilgang til relevant informasjon.

Utstyr bør følge felles standard, slik at kommuner og leverandører har fleksibilitet til å oppgradere og ta i bruk ny teknologi etter hvert som det utvikles nye løsninger.

Knutepunkt

Et nasjonalt knutepunkt beskrives som en tjeneste som ivaretar dataflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og andre e-helsesystemer, for eksempel elektroniske pasientjournaler. Leverandører av velferdsteknologiske løsninger og tjenester vil dermed kun forholde seg til knutepunkttjenesten for å kommunisere med andre systemer i kommunene eller spesialisthelsetjenesten. Integrasjonene i en knutepunkttjeneste driftes og forvaltes av myndighetene.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram prøver ut et teknologisk knutepunkt, som vil utgjøre kjernen i en nasjonal infrastruktur for velferdsteknologi.

Stegvis implementering

Kommuner som er kommet langt med implementering av velferdsteknologi, har uttrykt behov for å automatisere dataflyten mellom velferdsteknologiske løsninger og kommunenes elektroniske pasientjournaler. I valget mellom en-til-en-integrasjoner for hver enkelt løsning og en fellesløsning, gir knutepunktet mulighet for skalering slik at flere løsninger kan kobles på.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har tidligere anbefalt en stegvis implementering av knutepunktet i samarbeid med et utvalg kommuner og deres leverandører.

Behovsbilde i utvikling

Enkelte grunnleggende behov har vært identifisert fra kommunene. Behovsbildet er i stadig utvikling på grunn av den tjenesteinnovasjonen som foregår i helse- og omsorgssektoren. Derfor anbefalte Nasjonalt velferdsteknologiprogram i 2017 å gjøre realiseringen av knutepunktet i små steg hvor behov og løsningsspesifikasjoner ble definert i tett samarbeid med utvalgte kommuner og deres leverandører.

 

Direktoratet for e-helse arbeider for å få på plass en helhetlig e-helse arkitektur, der bruk av felleskomponenter står sentralt. Inntil denne rammen er på plass ble realiseringen i 2018 gjort med størst mulig gjenbruk av eksisterende lisenser, rammeverk, og basert på testrealisering gjennomført av Oslo kommune våren 2017.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har i oktober 2018 levert en anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet om videre utprøving av nasjonal knutepunkttjeneste for velferdsteknologi i 2019. Utprøvingen vil inkludere nye kommuner og nye leverandører av pasientjournalsystemer.

Utvider samarbeid

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har i 2018 drevet utprøving av knutepunkt i samarbeid med Oslo kommune. Nå anbefales videreføring av arbeidet i 2019 for å prøve ut nasjonale standarder sammen med flere kommuner, leverandører og pasientjournalsystemer. For å styrke gjennomføringskraften er det et ønske å gjøre felles bestillinger fra Direktoratet for e-helse, KS og flere kommuner. Det er også et ønske å involvere eksterne innovasjonsmiljøer for å teste knutepunkttjenesten når utprøvingen anbefales videreført i 2019.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram ser to mulige nivåer av statlige tiltak for å sikre dataflyten mellom velferdsteknologiske løsninger og andre e-helsesystemer, og disse bygger på hverandre. Det første innebærer at det utvikles felles spesifikasjoner og standarder for dataflyten. Det andre innebærer videre utvikling av nasjonalt knutepunkt, hvor nivå to bygger på det første nivået.

Ny anbefaling i 2019

Arkitektur- og infrastruktur-prosjektet i Nasjonalt velferdsteknologiprogram har i 2018 hatt bred kontakt og aktiv dialog med KS, en rekke kommuner, bransjeforeninger og leverandører av både velferdsteknologiske løsninger samt leverandører av pasientjournalsystemer. Anbefalingen om videre utprøving støtter opp om gjennomføring av begge de to alternativene. Anbefaling og plan for veien videre foreslås lagt frem 1. oktober 2019.

 

 

​​

Sist oppdatert: 13. mars 2019

​Fant du det du lette etter?​