Logo for print

​FIA Samhandling er ett av tre delprosjekt i Program for felles infrastruktur. Prosjektet har som overordnet mål å sørge for at elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten er effektiv og sikker, etterlever myndighetskrav og foregår enhetlig med høy tillit blant aktørene i sektoren.

Delprosjekt Enhetlig meldingsutveksling i FIA samhandling skal sørge for at standarder og retningslinjer presiseres der det er rom for tolkning, samt at beste praksis implementeres i henhold til gjeldende standarder og retningslinjer.

I arbeidet med dette delprosjektet er det identifisert en rekke utfordringer og problemstillinger gjennom møter med sektoren og høringsinnspill.

Oversikt over innmeldte og prioriterte behov, samt identifiserte tiltak, er listet opp under.

Tiltakene iverksettes og gjennomføres i nært samarbeid med linjen i Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett:

​Tydelig standard for bruk av tjenestebasert adressering

Registrert dato:    15.02.2016

Status:                     Tiltak er iverksatt

Beskrivelse

Arbeidet med tjenestebasert adressering har pågått i flere år. Flere henvendelser har vist at helse- og omsorgstjenesten ikke har hatt en felles forståelse av hvordan tjenestebasert adressering skal benyttes i praksis. Standarden «Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling» (HIS 1153:2015) ble utarbeidet for å formalisere kravene og få en felles forståelse for tjenestebasert adressering. Standarden var til høring vinteren 2016, og det kom en rekke høringsinnspill. Disse støtter prinsippet om tjenestebasert adressering, og er positive til at det etableres en standard.

Ferdigstilte tiltak

Standarden for tjenestebasert adressering består av tre deler som til sammen utgjør standard for tjenestebasert adressering. Del 1 og del 2 var en revidering av HIS 1153:2015 og er de to delene som er ferdigstilt og vedtatt. Standarden beskriver prinsippene for tjenestebasert adressering og blant annet hvor informasjon om avsender og mottaker skal plasseres i elektroniske meldinger som sendes over helsenettet.

Pågående tiltak

Del 3 av standarden vil være en utvidelse av HIS 1153:2015 og vil omfatte krav til tjenestetyper. Standarden planlegges ferdigstilt i løpet av første halvår 2017.

Begrepsdefinisjoner tjenestebasert adressering

Registrert dato:     20.01.2016

Innspill fra:             Workshop om tjenestebasert adressering 20.01.2016 (PDF),

Status:                     Tiltak er iverksatt

Bakgrunn

Begreper defineres ulikt og brukes på forskjellig måte i ulike dokumenter utgitt av Direktoratet for e-helse. Definisjonene gir per i dag rom for tolkning.

Ferdigstilte tiltak

Ferdigstilt «Standarden for tjenestebasert adressering» Del 1 og Del 2. Som et ledd i ferdigstillingen av standarden ble definisjonene og begrepene oppdatert.

Retningslinjer for bruk av kontaktinformasjon

Registrert dato:    20.01.2016

Innspill fra:            Workshop om tjenestebasert adressering 20.01.2016 (PDF)

Status:                    Tiltak er iverksatt

Bakgrunn

Det er per i dag i varierende grad definert hvor og hvilke kontaktopplysninger som skal inkluderes i de enkelte meldingstypene. Manglende kontaktopplysninger gjør det krevende for mottaker av meldingen å finne ut hvem han/hun skal kontakte dersom det er behov for å gjøre avklaringer med det foregående ledd.

Det er i dag også ulikt hvordan kontaktopplysninger presenteres for mottaker av meldingen. Dette fører til at det ikke alltid er enkelt for mottaker av en melding å finne kontaktinformasjon til det foregående leddet.

Ferdigstilte tiltak

Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger (HISD 1174:2016) er ferdigstilt og publisert på ehelse.no (Lenke).

Dokumentet inneholder en samlet beskrivelse av hvordan opplysninger om helsepersonell og organisatorisk enhet skal angis i standardene for basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger.

Tydeligere beskrivelse av regler for bruk av applikasjonskvittering og kopimottak 

Registrert dato:    15.02.2016

Status:                    Tiltak er ferdigstilt

Bakgrunn

Håndtering av applikasjonskvittering, spesielt med tanke på håndtering av primær- og kopimottakere, er ikke godt nok beskrevet. 

Ferdigstilte tiltak

Utarbeidet Veileder til riktig bruk av applikasjonskvittering (PDF). Veilederen tar utgangspunkt i kjente problemstillinger knyttet til applikasjonskvittering, og har til formål å tydeliggjøre riktig implementering og bruk.

 

* Aksjonsgruppene er en del av FIA Samhandling og tilhører delprosjektet "Enhetlig meldingsutveksling". Det er etablert aksjonsgrupper i alle helseregionene, og gruppene består av representanter for helseforetakene og deres IKT-selskaper, kommunehelsetjenesten og allmennlegene. Aksjonsgruppene skal være pådrivere for implementering av tjenestebasert adressering i prosjektet. 

 

Brukerveiledninger for registrering  i Adresseregisteret

Registrert dato:    20.01.2016

Innspill fra:        Workshop om tjenestebasert adressering 20.01.2016 (PDF)

Status:                    Tiltak er iverksatt

Bakgrunn

Brukerveiledninger som beskriver registrering i Adresseregisteret må oppdateres i henhold til tjenestebasert adressering. En rekke steder i landet har kommuner gått sammen om å etablere interkommunale selskap (IKS) innenfor helse- og omsorgstjenesten. Det er også eksempler på interkommunale samarbeid uten at det er opprettet et IKS. Dette er tilfeller hvor det ofte oppleves som uklart hvordan slike samarbeid skal registreres i Adresseregistret, og det oppleves krevende å adressere meldinger korrekt til slike samarbeidsenheter. Det er nødvendig med gode brukerveiledninger som beskriver hvordan forskjellige virksomheter skal registrere seg i Adresseregisteret.

Ferdigstilte tiltak

Pågående tiltak

 • Utarbeide beskrivelse av hvordan interkommunale selskap og interkommunale samarbeid skal registrere seg og adressere i Adresseregisteret. Det vil også lages en kravspesifikasjon som kan benyttes mot leverandørene

Identifiserte tiltak som foreløpig ikke er prioritert

 • Utarbeide "Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for tannhelsetjenesten"

 • Utarbeide "Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for privatpraktiserende autorisert helsepersonell"

 

Økt kvalitet på adresseregisteret

Registrert dato:    20.01.2016

Innspill fra:            Workshop om tjenestebasert adressering 20.01.2016 (pdf)

Status:                    Tiltak er iverksatt

Bakgrunn

Det er varierende kvalitet på innholdet i Adresseregisteret, noe som er uheldig. Årsaken til dette er trolig at det først nylig har blitt utarbeidet gode veiledere for oppdatering av Adresseregisteret, og at ikke alle virksomhetene i helse- og omsorgssektoren har foretatt nødvendige oppdateringer. Det har også vært begrensninger i ulike EPJ-system som har bidratt til at virksomheter ikke har blitt korrekt registrert i Adresseregisteret.

Ferdigstilte tiltak

Identifiserte tiltak som foreløpig ikke er prioritert

 • Utarbeide "Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for tannhelsetjenesten"

 • Utarbeide "Brukerveildning til registrering i Adresseregisteret for privatpraktiserende autorisert helsepersonell"

 • Datakvalitetsmodulen tas i bruk av sektoren for å bedre datakvaliteten i Adresseregisteret. Etter eventuelle innspill fra brukerne i sektoren vil modulen kunne videreutvikles for å dekke flere behov.

 • Utarbeide krav til integrasjon mot Adresseregisteret. Disse vil omfatte integrasjon mot Adresseregisteret ved bruk av AR-proxy, OSEAN-integrasjon og Service Bus.

* Datakvalitetsmodulen er en modul utviklet av FIA Samhandling som sjekker datakvaliteten t utvalgte parametre i Adresseregisteret. Hensikten med modulen er først og fremst å dokumentere status på datakvaliteten i Adresseregisteret slik at tiltak kan rettes direkte mot de områdene/feltene og/eller aktørene det gjelder. Eksempel på opplysninger som kan trekkes ut fra Datakvalitetsmodulen og presenteres  er:

 • Antall kommunikasjonsparter uten postadresse

 • Antall virksomheter med avdeling

 • Antall virksomheter uten kommunikasjonsparter

 • Kommuner med utgått tjenestetype for pleie-og omsorgstjenesten

 

Bestillingsunderlag til leverandør​

Registrert dato:   20.01.2016

Innspill fra:          Aksjonsgrupper*

Status:                  Tiltak er iverksatt​

Bakgrunn

Funksjonaliteten i EPJ-systemene når det gjelder adressering generelt og presentasjon av adresser spesielt, varierer sterkt. Det er meldt inn en rekke saker som omfatter manglende tilpasninger til tjenestebasert adressering i EPJ- og fagsystem. Noen av utfordringene er også knyttet til manglende eller ikkefungerende integrasjon mot Adresseregisteret.  Det mangler per i dag tydelige krav og bestillingsunderlag til bruk mot leverandørene. ​

Ferdigstilte tiltak

Pågående tiltak

Ferdigstille "Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling (HIS 1153)". Som et ledd i dette arbeidet vil man vurdere hvilke krav til integrasjon mot Adresseregisteret som bør bli en del av standarden 

* Aksjonsgruppene er en del av FIA Samhandling og tilhører delprosjektet "Enhetlig meldingsutveksling". Det er etablert aksjonsgrupper i alle helseregionene, og gruppene består av representanter for helseforetakene og deres IKT-selskaper, kommunehelsetjenesten og allmennlegene. Aksjonsgruppene skal være pådrivere for implementering av tjenestebasert adressering i prosjektet.

Gjennomgang av eksisterende tjenestetyper

Registrert dato:    20.01.2016

Innspill fra:            Workshop om tjenestebasert adressering 20.01.2016 (PDF)

Status:                    Tiltak er identifisert, men ikke iverksatt

Bakgrunn​

Det har kommet innspill om at det er for mange og detaljerte tjenestetyper innenfor noen områder, mens det kan være behov for nye tjenestetyper innenfor andre. Det er uklart om EPJ-systemene har støtte for å differensiere hvilke tjenestetyper som er aktuelle for ulike meldingsstandarder. Videre er det vanskelig å finne informasjon om når det gjennomføres endringer i tjenestetypene, samt hvilke endringer som gjøres.

Pågående tiltak

Vurdere behovet for hver enkelt tjenestetype, foreslå endringer og utarbeide gode beskrivelser der det er behov for det. Målsetningen er å finne riktig granuleringsnivå og hensiktsmessige betegnelser på tjenestetypene i et adresseringsperspektiv.

Arbeidet inkluderer:

 • Evaluere alle tjenestetyper for primær- og spesialisthelsetjenesten

 • Avklare om eksisterende tjenestetyper er beskrevet på en hensiktsmessig måte og følger prinsippene for navngivning

 • Utarbeide en beskrivende tekst for de tjenestetypene der det er nødvendig

Krav til tjenestetypene vil beskrives i del 3 av standarden.

Innføre en tjenestetype for legekontor

Registrert dato:    15.02.2016

Status:                    Tiltak er identifisert, men ikke iverksatt

Bakgrunn

Fastleger adresseres på lik linje som andre tjenester (dvs. de er registrert som kommunikasjonsparter i Adresseregisteret), men i stedet for navn på tjenesten brukes navnet på fastlegen. Det er meldt inn ulike behov knyttet til innføring av en eller flere tjenestetype(r) på fastlegekontor.

Pågående tiltak

Som et ledd i ferdigstillingen av del 3 av standarden for tjenestebasert adressering vil man vurdere hvilke tjenestetyper det er hensiktsmessig å innføre på fastlegekontorene.

 

Sist oppdatert: 8. juni 2017

​Fant du det du lette etter?​