Logo for print

Møtet i styringsgruppen ble innledet med en orientering om pågående arbeid.

Nye veiledere

Arbeidet omfatter blant annet to nye veiledere.
Veileder medisinsk utstyr utvikles i samarbeid med fagpersoner innen både sikkerhet og medisinsk-teknisk utstyr. Sekretariatet håper å få veilederen opp til behandling på SG-møtet 14. oktober. V

Veileder tilgang mellom virksomheter vil omhandle krav som følge av den nye forskriften om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter. Arbeidet har god fremdrift, og det tas sikte på behandling i oktober.

Oppdateringer

To eksisterende veiledere vil oppdateres i løpet av 2015, dette gjelder Veileder samarbeid om felles journal som vil utvides med eksempler som er relevante for helseforetakene, og Veileder for tilknytning til norsk helsenett.

Faktaark 20 om sikkerhets- og samhandlingsarkitektur vil deles i 3 deler (20 a,b,c) for sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved henholdsvis meldingsformidling, intern samhandling og samhandling på tvers.

Nye og oppdaterte dokumenter

Det publiseres en ny versjon av faktaark 6b, sjekklista som inneholder alle Normens krav. I den nye versjonen finnes 208 krav med en tydeligere tematisk inndeling, og angivelse av om kravet kan oppfylles av databehandlingsansvarlig, databehandler eller begge.

«Profesjonsveilederne», det vil si veilederne for henholdsvis legekontor, tannlegekontor, apotek og fysioterapeuter/psykologer med flere er oppdatert i henhold til nytt lovverk. Her er det ønske fra styringsgruppen om ytterligere videreutvikling av de tre førstnevnte etter strukturen som er benyttet i veilederen for fysioterapeuter/psykologer med flere.

Faktaark 

Faktaark 14, 24, 26 og 27 er kommet i oppdatert versjon. Faktaark 27 er nå enda bedre egnet som mal for sikkerhetsinstruks for brukere. Styringsgruppen ønsket at faktaark 14 om tilgangsstyring utvikles videre, kanskje i retning av en miniveileder om temaet.

Det ble gjort et lite tillegg i Normen, slik at denne nå foreligger i versjon 5.1. Dette gjelder en nyansering i punkt 3.3 av hvordan «dokumentasjon om tiltak knyttet til informasjonssikkerhet skal sikres»

Et helt nytt faktaark ble også godkjent. Faktaark 53 omhandler tiltak ved konvertering og bytte av EPJ, og inneholder en sjekkliste som forhåpentligvis kan være nyttig og risikoreduserende for virksomheter, f.eks. legekontor, som skal bytte EPJ-system.

Skyveileder

Styringsgruppen har besluttet at det skal utarbeides en veileder for «Ansvar, avtaler og informasjonssikkerhet ved bruk av skytjenester til behandling av helseopplysninger». Arbeidet med å skissere innholdet i veilederen startet allerede i mars med et arbeidsseminar på Kongsvinger.

Styringsgruppen har uttalt at det er viktig at veilederen gir leseren grep om hva en skytjeneste er, og de ulike variantene som finnes. Veilederen søkes fremlagt til behandling i styringsgruppen i desember.

Sist oppdatert: 1. november 2015

​Fant du det du lette etter?​