Logo for print

​E-helsesatsingen bygger på flere styringsdokumenter. Disse er utarbeidet for på best mulig måte å utnytte mulighetene som ligger i moderne teknologi for å nå helsepolitiske mål og fremme effektivitet, kvalitet, pasientsikkerhet og ressursbruk.

Meld. St. 9 (2012-2013) En innbygger - en journal. Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren (regjeringen.no)

Én innbygger - en journal definerer målene og viser retningen for utvikling av helhetlige IKT-systemer i helse- og omsorgssektoren.

Gode helseregistre - bedre helse (Nasjonalt helseregisterprosjekt)
Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010-2020.

Andre relevante meldinger til Stortinget

Følgende meldinger til Stortinget, foruten nevnte Meld. St. 9, legger i særlig grad rammebetingelsene, føringene og ambisjonene for nasjonale e-helsetiltak:

Stortingsmelding 10 (2012-2013) God kvalitet - trygge tjenester

Stortingsmelding 11 (2014-2015) Kvalitet og pasiensikkerhet 2013

Stortingsmelding 23 (2012-2013) Digital agenda for Norge

Stortingsmelding 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg

Stortingsmelding 34 (2012-2013) Folkehelsemeldingen

Stortingsmelding 16 (2010-2011) Nasjonal helse- og omsorgsplan

Stortingsmelding 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen

Andre relevante e-helse/IKT-strategier

Nasjonal IKTs strategiplan for perioden 2016-2019 (PDF)

Andre sentrale strategier og planer

Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet (PDF)
Regjeringens digitaliseringsprogram

Åpne data. Del og skap verdier (PDF)
Veileder i tilgjengeliggjøring av åpne data

Interesseorganisasjoner med e-helse/IKT-strategier

Norsk sykepleierforbund (nsf.no)

Den norske legeforening (legeforeningen.no)

Sist oppdatert: 8. mars 2017

​Fant du det du lette etter?​