Logo for print

​E-helsesatsinga byggjer på fleire styringsdokument. Desse er utarbeida for å best mogleg utnytte moglegheitene som ligg i moderne teknologi for å nå helsepolitiske mål og fremje effektivitet, kvalitet, pasientsikkerheit og ressursbruk.

Meld. St. 9 (2012-2013) Éin innbyggjar - éin journal. Digitale tenester i helse- og omsorgssektoren (regjeringa.no)

Éin innbyggjar - éin journal definerer måla og viser retninga for utvikling av heilskaplege IKT-system i helse- og omsorgssektoren.

Gode helseregister - betre helse (Nasjonalt helseregisterprosjekt)
Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregister og medisinske kvalitetsregister 2010-2020.

Andre relevante meldingar til Stortinget

Følgjande meldingar til Stortinget, forutan nemnde Meld. St. 9, legg i særleg grad rammevilkår, føring og ambisjon for nasjonale e-helsetiltak:

Stortingsmelding 10 (2012-2013) God kvalitet - trygge tenester

Stortingsmelding 11 (2014-2015) Kvalitet og pasientsikkerheit 2013

Stortingsmelding 23 (2012-2013) Digital agenda for Noreg

Stortingsmelding 29 (2012-2013) Morgondagens omsorg

Stortingsmelding 34 (2012-2013) Folkehelsemeldinga

Stortingsmelding 16 (2010-2011) Nasjonal helse- og omsorgsplan

Stortingsmelding 47 (2008-2009) Samhandlingsreforma

Andre relevante e-helse/IKT-strategiar

Nasjonal IKT sin strategiplan for perioden 2016-2019 (PDF)

Andre sentrale strategiar og planar

Nasjonal strategi for informasjonssikkerheit (PDF)
Regjeringa sitt digitaliseringsprogram

Opne data. Del og skap verdiar (PDF)
Rettleiar i tilgjengeliggjering av opne data

Interesseorganisasjonar med e-helse/IKT-strategiar

Norsk sykepleierforbund (nsf.no)

Den norske legeforening (legeforeningen.no)

Sist oppdatert: 18. april 2018

​Fant du det du lette etter?​