Søk

Nasjonal journalløsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste

Direktoratet for e-helse arbeider nå med et forprosjekt for en ny pasientjournalløsning for kommunene utenfor Midt-Norge og samhandling med spesialisthelsetjenesten.

I juli 2018 anbefalte Direktoratet for e-helse et konseptvalg for helhetlig samhandling og felles journalløsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste.  Dette tiltaket skal løse behov knyttet til dokumentasjon og ytelse av helsehjelp i kommunene og hos fastlegen, samt behov for mer helhetlige pasientforløp mellom primærhelse­tjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Det langsiktige målet er at alle aktørene i kommunal helse- og omsorgstjeneste, inkludert fastleger, tar i bruk løsningen. Direktoratet vil i forprosjektet utrede hvordan dette kan gjennomføres.

Tillegg til tildelingsbrev nr 3 2019 – oppstart av forprosjekt for helhetlig samhandling og felles kommunal journal (PDF)

Bedre samhandling

I dag er det en stor utfordring at IKT-systemene ikke snakker sammen på tvers av virksomhetene i helse- og omsorgssektoren. En ny løsning skal gi bedre samhandling og helsepersonell skal få bedre tilgang til oppdatert og relevant informasjon om pasienten. Innbygger vil oppleve en mer helhetlig og koordinert helsetjeneste, og få økt pasientsikkerhet.

Veien videre

Direktoratet for e-helse skal oversende sentralt styringsdokument fra forprosjektet i januar, for ekstern kvalitetssikring våren 2020. Arbeidet gjennomføres i tråd med statens prosjektmodell for kvalitetssikring av store statlige investeringer (KS-ordningen). Anbefalingene etter forprosjektet og kvalitetssikringsrapporten (KS2) gir grunnlag for Stortingets beslutning. Med forbehold om denne beslutningen, kan de første kommunene ta løsningen i bruk i 2024.

Organisering av arbeidet

Direktoratet for e-helse leder forprosjektet, som skal gjennomføres i samarbeid med KS, kommunesektoren, de regionale helseforetakene og andre sentrale aktører. Viktige vurderinger og anbefalinger behandles i den nasjonale styringsmodellen for e-helse og prosjektstyre for Én innbygger – én journal.

Markedsdialog

Direktoratet for e-helse ønsker innspill fra markedet til forprosjekt for helhetlig samhandling og felles journal for kommunal helse- og omsorgstjeneste.

The Ministry of Health and Care Services have provisioned the Directorate of eHealth to conduct a planning project for establishing a national electronic health record for primary care services and a national health sector information exchange.

The Directorate of eHealth would like to engage the supplier market and industry associations for health IT solutions and services to provide input to the planning project in areas such as solution scope and architecture, procurement strategy, implementation strategy, governance and organization models, cost and benefit estimation, and benefit realization. The project planning report will be an important basis for the government's and municipalities' investment decision process, tentatively in 2020.

This dialogue is part of a planning project and does not constitute a procurement process.

Dialogue with suppliers

We will arrange an open dialogue conference on the 24th of May, 09:00-11:00 in Oslo (also web cast).

Please inform us if you would like to attend by sending an email to en.journal@ehelse.no.

Suppliers who are interested in participating in this dialogue process will be invited to an individual meeting in June/August, with submission of documentation subsequent to the meeting.

Market dialogue - 2019.05.16 (PDF)

Presentation Open dialogue conference 2019.05.24 (PDF)

Background information

The government report «Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal» (One citizen - one record) sets clear goals for the ICT development of the Norwegian health services. The strategy is presently to implement the vision through three strategic initiatives:

  1. Implementing the solution "Helseplattformen" in Central Norway (Helse Midt-Norge).
  2. On-going EHR up-grade and investment programs in the specialist health care regions of Nord, Vest and Sør-Øst
  3. The procurement and implementation of a national electronic health record solution for primary care services outside Central Norway (Helse Midt-Norge), and a national solution for collaboration and information exchange for all health care services.

Konseptvalgutredning

Direktoratet for e-helse leverte i juli 2018 en konseptvalgutredning (KVU) som vurderte mulige konsepter for en nasjonal journalløsning for den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Høsten 2018 ble utredningen kvalitetssikret eksternt (KS1) i henhold til statens ordning for kvalitetssikring av store statlige investeringer.

Konseptvalgutredning – Én innbygger - én journal Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste (PDF)

Kvalitetssikringsrapport KS1 av nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste Én innbygger - én journal (PDF)

Konseptvalgutredningens vedlegg

Vedlegg A Behovsanalyse (PDF)

Vedlegg B Mulighetsstudie (PDF)

Vedlegg C Detaljerte konseptbeskrivelser til alternativanalysen (PDF)

Vedlegg D Kostnads- og nyttevurdering (PDF)

Vedlegg E Usikkerhetsanalyse (PDF)

Vedlegg F Vurdering av gjennomføringsrisiko og realopsjoner (PDF)

Vedlegg G Overordnet risiko- og sårbarhetsvurdering (PDF)

Vedlegg H Overordnet vurdering av personvernspørsmål (PDF)

Vedlegg I Anskaffelses- og støtterettslige spørsmål (PDF)

Vedlegg J Organisering av arbeidet (PDF)

Vedlegg K Sentrale begreper (PDF)

Bakgrunn

Kommunene har et stort behov for bedre journalløsninger og enklere samhandling med andre aktører i helse- og omsorgssektoren. IKT-systemene i kommunene er silobasert og i hovedsak avgrenset til hver enkelt virksomhet. Dermed deles ikke helseinformasjon om innbygger mellom ulike deler av helsetjenesten.

Behovet for bedre løsninger i kommunene vil bli forsterket de neste årene på grunn av et økende antall eldre og mer sammensatte sykdommer hos innbyggerne. Dette vil øke behovet for helsetjenester. I tillegg vil flere oppgaver som i dag utføres i spesialisthelsetjenesten flyttes til primærhelsetjenesten. Totalt sett stiller dette høye krav til digital samhandling både internt i kommunene, med spesialisthelsetjenesten og med innbygger.

Politiske mål om en koordinert og sammenhengende helsetjeneste vil ikke kunne oppfylles uten en mer helhetlig og koordinert utvikling av fremtidens IKT-løsninger. For å ivareta pasientsikkerheten og å kunne tilby helhetlige tjenester er det derfor behov for en samordnet nasjonal forbedring av kvaliteten på journalløsninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei