Logo for print

​Regjeringen ønsker å utnytte mulighetene som ligger i moderne teknologi for å nå helsepolitiske mål om bedre kvalitet, pasientsikkerhet, effektivitet og ressursbruk.

Én innbygger - én journal

Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal definerer målene og viser retningen for utvikling av helhetlige IKT-systemer i helse- og omsorgssektoren.

Overordnet mål

Regjeringens overordnede mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten er:

  • Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger

  • Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester

  • Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning

 Strategiske grep

For å nå målene vil regjeringen satse på:

  • Utrede én journal

  • Nye digitale tjenester for pasienter og brukere – «Min helse» på nett

  • Sterkere nasjonal styring og koordinering av IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren

  • Fullføre igangsatte tiltak

Et av meldingens strategiske grep er å utrede og vurdere alternative løsninger for konseptet «Én innbygger – én journal». Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ansvar for utredning og vurdering av alternative løsninger for realisering av regjeringens hovedmål om én innbygger - en journal.

Andre relevante meldinger til Stortinget

Foruten Meld. St. 9, legger følgende meldinger i særlig grad ambisjoner, føringer og rammebetingelser for nasjonale e-helsetiltak:

Meld. St. 10 God kvalitet - trygge tjenester

Meld. St. 11 Kvalitet og pasientsikkerhet 2013

Meld. St. 23 Digital agenda for Norge

Meld. St. 29 Morgendagens omsorg

Meld. St. 34 Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar

Meld. St. 16 Nasjonal helse- og omsorgsplan

Meld. St. 47 Samhandlingsreformen

Nasjonal handlingsplan for e-helse

Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016) (PDF) inneholder en samlet fremstilling av pågående, planlagte og ønskede e-helsetiltak av nasjonal betydning for perioden 2014-2016. Handlingsplanen består av to dokumenter: selve handlingsplanen, med en overordnet beskrivelse av innsatsområder og tiltak, samt en tiltaksoversikt (PDF).

Helsedataprogrammet

Etablering og utvikling av et program for helseregistre er et prioritert satsingsområde. Helsedataprogrammets mål er bedre utnyttelse, bedre kvalitet, enklere innrapportering og sikrere håndtering av data i de nasjonale helseregistrene.

Velferdsteknologi

Velferds- og omsorgsteknologi er et annet sentralt satsingsområde. Velferdsteknologiprogrammet inngår i Omsorgsplan 2020 (regjeringen.no)  og er del av et helhetlig arbeid for å skape bedre og bærekraftige omsorgstjenester.

 

Sist oppdatert: 6. februar 2017

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin