Logo for print

​Direktoratet for e-helse anbefaler at Én innbygger – én journal realiseres gjennom tre strategiske og parallelle tiltak:

  1. Etablering av Helseplattformen i region Midt-Norge
  2. Videreutvikling av eksisterende løsninger i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst
  3. Etablering av en nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste for kommunene utenfor Midt-Norge.

Hovedpunktene i veikart for Én innbygger – én journal

Direktoratet for e-helse har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet et veikart med anbefalinger for den samlede gjennomføringen av Én innbygger – én journal (PDF)

Veikartet beskriver overgangen fra dagens svært kompliserte landskap, bestående av mange systemer, til en situasjon hvor de tre strategiske tiltakene er gjennomført. Tiltakene innebærer ikke en overgang til en felles, nasjonal journalløsning, men vil gi en stor reduksjon av antall løsninger.

Det er et viktig bidrag for å oppnå bedre samhandling mellom virksomheter og helsepersonell, men også for at pasienter og brukere skal møte en mer helhetlig og koordinert helsetjeneste. Veien fra dagens situasjon til det endelige målbildet er lang. De tre strategiske tiltakene og videreutvikling av bedre løsninger for samhandling er nødvendige steg på veien mot målbildet.

Realiseringen vil skje over flere år. Veikartet stiller økte krav til nasjonal styring, samfinansiering og tett samarbeid mellom virksomheter og nasjonale myndigheter. Det er viktig at Helse- og omsorgsdepartementet følger opp tidligere anbefalinger knyttet til etablering av nasjonal tjenesteleverandør og obligatorisk samfinansiering.

Direktoratet for e-helse mener at det nå ikke er relevant å vurdere tiltak etter at de tre strategiske tiltakene er gjennomført, dvs. for perioden etter 2035, fordi de finansielle, demografiske og teknologiske rammebetingelsene vil kunne endre seg vesentlig.

Tidslinje

I tidsrommet frem til 2022 er følgende mål satt for arbeidet med Én innbygger – én journal:

  • Fullføre anskaffelse og starte innføring av en ny EPJ/PAS-løsning i region Midt-Norge gjennom programmet Helseplattformen.
  • Videreutvikle eksisterende EPJ/PAS-løsninger i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst og fullføre innføringen av kurveløsninger. Helse Nord og Helse Vest har etablert respektive regionale EPJ/PAS-løsninger, mens Helse Sør-Øst har sin strategi til vurdering. De tre regionale helseforetakene har uttrykt et mål om et felles, samordnet EPJ/PAS og utvikling av et felles grensesnitt til nasjonale løsninger. De tre regionale helseforetakene skal videreutvikle sin felles plan i 2018.
  • Planlegge og anskaffe en nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste, inkludert løsninger for samhandling.

I parallell med disse langsiktige tiltakene vil virksomhetene og nasjonale myndigheter fortsette arbeidet med å forbedre dagens situasjon gjennom videreutvikling av eksisterende e-helseløsninger.

Samhandling

Bedre samhandlingsløsninger skal sikre at virksomheter og helsepersonell som benytter ulike journalsystemer kan samarbeide om god pasientbehandling og sikre god samhandling med andre viktige tjenesteområder (slik som skole, barnevern og sosiale tjenester, og med innbyggeren selv).

Samhandlingsbehovet mellom aktørene i helse- og omsorgstjenesten og de helsetjenesten samhandler med (slik som innbygger), vil ha stort fokus i arbeidet med Én innbygger – én journal i 2018. Her vil det være viktig å ivareta innbyggernes behov for å oppleve en samordnet offentlig sektor.

Samhandlingsbehovet vil bli løst gjennom eksisterende og nye løsninger, inkludert videreutvikling av nasjonale e-helseløsninger.


Modernisering av EPJ/PAS i spesialisthelsetjenesten og Helseplattformen

Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Nord skal fortsette sitt pågående arbeid med å modernisere eksisterende EPJ/PAS-løsninger og innføre nye kurveløsninger. De tre regionale helseforetakene har satt seg som mål å arbeide mot et felles samordnet EPJ/PAS og etablere et felles grensesnitt mot nasjonale løsninger. Gjennomgang av deres felles plan viser at det er tatt viktige grep innen samarbeid om leverandørstyring og at det er potensiale for økt samarbeid og koordinering i forbindelse med overgang til og videreutvikling av en strukturert journal med bedre støtte for pasientforløp og beslutningsstøtte.

Helseplattformen er en planlagt felles EPJ/PAS-løsning for spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og omsorgstjeneste i Midt-Norge. Anskaffelsen er kommet omtrent halvveis og valg av løsning skal etter planen skje i første kvartal 2019. Tilpasning og første innføring er planlagt til 2021.

 

 

Sist oppdatert: 3. oktober 2018

​Fant du det du lette etter?​