Logo for print

Aktivitetene for prosjektet «Én innbygger – én journal» er knyttet til tildelingsbrev 2017 for Direktoratet for e-helse fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Hovedaktivitet 1: Veikart for realisering av «Én innbygger – én journal»

Direktoratet for e-helse (E-helse) utarbeider et nasjonalt veikart for realiseringen av «Én innbygger- én journal»., og skal overlevere sine anbefalinger til Helse- og omsorgsdepartementet i desember 2017. Direktoratet er bedt om å avklare mulige gjennomføringsstrategier, investeringsplaner og fremdriftsplaner i spesialisthelsetjenesten. I tillegg skal avhengigheter til andre nasjonale løsninger og tiltak vurderes.

Med utgangspunkt i det nasjonale veikartet vil E-helse utrede konsekvenser for nasjonale løsninger og arkitektur. Denne rapporten skal leveres i 2018 og vil adressere spørsmål knyttet til nasjonal prioritering, porteføljestyring og arkitekturstyring. Det sentrale spørsmålet er hvordan utviklingen av nasjonale e-helseløsninger påvirkes av det pågående arbeidet i Helseplattformen og etablering av en nasjonal journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Vurderingene omfatter sentrale nasjonale løsnings- og arkitekturområder som samhandling og integrasjon, kodeverk og terminologi, informasjonssikkerhet, personvern, grunndata, innbyggertjenester og velferdsteknologi.

Hovedaktivitet 2: Beslutningsunderlag for en nasjonal journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester

Direktoratet for e-helse skal i 2018 utarbeide et beslutningsunderlag for realisering av en nasjonal journalløsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste, inkludert fastlegene, og med integrasjon til spesialisthelsetjenesten. 

I tillegg vurderes behov for integrasjon med øvrige kommunale løsninger i og utenfor helse- og omsorgstjenesten. Integrasjonene er nødvendig for å sikre en best mulig samhandling, et sammenhengende pasientforløp og at planer for den enkelte pasient kan opprettes, deles og følges på tvers av helse- og omsorgstjenesten. 

Høsten 2017 har det vært fokus på å utarbeide:

  • en løsningsbeskrivelse av nasjonal løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester,

  • forslag til modeller for styring, organisering og finansiering

  • kost-/nytteestimering

  • sentrale juridiske avklaringer knyttet til kontraktsstrategi og anskaffelse,

  • en vurdering av behovet for regelverksendringer

For å sikre at løsningsbeskrivelsen dekker helse- og omsorgstjenestens behov og krav gjennomføres arbeidet i tett samarbeid med kommunesektoren representert av KS og om lag 45 kommuner organisert rundt Tromsø, Bergen, Kristiansand og Bærum.

Hovedaktivitet 3: Samarbeid med Helseplattformen i Midt-Norge

Helseplattformen skal anskaffe og innføre ny, felles pasientjournal (PAS/EPJ) ved sykehus og kommuner i hele Midt-Norge. For første gang skal det etableres en felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister.

Helseplattformen er et nasjonalt utprøvingsprogram for det nasjonale målbildet om «Én innbygger – én journal», og er et mulig startpunkt for en felles nasjonal løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Direktoratet for e-helse skal bistå Helseplattformen i spørsmål eller problemstillinger som er sentrale for dem og som kan være sentrale for den nasjonale utviklingsretningen mot «Én innbygger – én journal».

Det er et mål at arbeidet skal bidra til en mer enhetlig nasjonal e-helseutvikling, redusere risiko for Helseplattformen og øke muligheten for gjenbruk i andre nasjonale prosesser. Prosjektet i E-helse er representert i Helseplattformens styringsmodell gjennom programstyre og helsefaglig referansegruppe.

Sist oppdatert: 4. desember 2017

​Fant du det du lette etter?​