Logo for print

Direktoratet for e-helse er prosjekteier til "Én innbygger – én journal", mens Nasjonalt e-helsestyre er styringsgruppen for prosjektet. Nasjonalt e-helsestyre er øverste nivå i nasjonale styringsmodell for e-helse, og alle sentrale vurderinger og anbefalinger behandles i Nasjonalt e-helsestyre (NEHS).

Det er opprettet et prosjektstyre for å sikre ytterligere faglige vurderinger og forankringer. Prosjektstyret følger opp status, fremdrift og risiko i prosjektet, og gir faglige råd.

Arbeidet forankres også med nasjonale utvalg som fagutvalget NUFA og prioriteringsutvalget NUIT.

Prosjektets arbeid skjer i tett samarbeid med kommunesektoren, spesialisthelsetjenesten, pasient- og brukerorganisasjoner og øvrige nasjonale fagmyndigheter.

Prosjektet samarbeider tett med kommunesektoren

Prosjektet har etablert arbeids- og referansegrupper med kommunene for å sikre en best mulig journalløsning for kommunal helse- og omsorgssektor. Her deltar representanter fra Agder, Bærum, Bergen og Tromsø med omkringliggende kommuner.

I arbeidsmøtene har det deltatt over 200 personer fra 45 kommuner med ulik kompetanse og fra ulike tjenester i kommunen. Deriblant helsepersonell, tekniske ressurser, ledere og enkelte pasient-/brukerrepresentanter.

Bred involvering og forankring

Spesialisthelsetjenesten har deltatt i arbeidsmøtene sammen kommunal helse- og omsorgstjeneste, i tillegg til egne arbeidsmøter. Her er formålet å verifisere innhold og prioritering av samhandlingsbehov mellom nasjonal journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten.

Fastlegetjenesten er også sentral i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og prosjektet har gjennomført arbeidsmøter med fastlegetjenesten.

Det er også flere andre kommunale tjenester som bidrar til prosjektet, slik som NAV, barnevern og PP-tjeneste. I tillegg bidrar funksjoner for administrering av helsehjelp innen innkjøp, lønn og HR inn i arbeidet.

Samarbeid med pasient- og brukerorganisasjonene

Behovet for økt brukermedvirkning og en tydelig pasient- og brukerstemme er sentralt i arbeidet.

FFO og Kreftforeningen har rollen som brukerrepresentanter inn mot Direktoratet for e-helse i Nasjonalt e-helsestyre, NUIT, NUFA og prosjektstyret til Én innbygger – én journal. Prosjektet har også gjennomført egne arbeidsmøter med Kreftforeningen og FFO. Tema i møtene  har vært brukerscenarier og kartlegging av samhandlingsbehovene for innbygger/pasient og pårørende.

Sist oppdatert: 17. november 2017

​Fant du det du lette etter?​