Logo for print

Direktoratet for e-helse er prosjekteier til "Én innbygger – én journal", mens Nasjonalt e-helsestyre er styringsgruppen for prosjektet. Nasjonalt e-helsestyre er øverste nivå i nasjonale styringsmodell for e-helse, og alle sentrale vurderinger og anbefalinger for prosjektet behandles her.

Prosjektstyre for Én innbygger - én journal

Det er opprettet et prosjektstyre for å sikre ytterligere faglige vurderinger og forankringer. Prosjektstyret følger opp status, fremdrift og risiko i prosjektet Én innbygger - én journal, og gir faglige råd.

Arbeidet forankres også med nasjonale utvalg som fagutvalget NUFA og prioriteringsutvalget NUIT.

Prosjektets arbeid skjer i tett samarbeid med kommunesektoren, spesialisthelsetjenesten, pasient- og brukerorganisasjoner og øvrige nasjonale fagmyndigheter.

Prosjektstyrets medlemmer

navn

​virksomhet

​Christine Bergland
Jan Arild Lyngstad
Gun Peggy Knudsen
Håkon Grimstad
Bjørn Nilsen
Torbjørg Vanvik
Per Olav Skjesol
Pål Iden
Bård Seiersnes
Line Richardsen
Runar Nygård
Harald Hjelde
Wenche P. Dehli
Trond Brattland
Tor Helland
Anne Berit Åtland Hansen
Kjartan Olafsson
Petter Hurlen
Merete Lyngstad
Christian Danielsen
Eva Buschmann
Liv Eli Lundeby

​Direktoratet for e-helse
Helsedirektoratet
Folkehelseinstituttet
Norsk Helsenett
Helse Nord RHF
Helseplattformen (Helse Midt)
Helse Midt-Norge RHF
Helse Vest RHF
Helse Sør-Øst RHF
KS
Oslo kommune
Bærum kommune
Kristiansand kommune
Tromsø kommune
Bergen kommune
Kvinesdal kommune
Fastlege
Legeforeningen
Sykepleierforbundet
Fagforbundet
FFO
Kreftforeningen

Tett samarbeid med kommunesektoren

Prosjektet har etablert arbeids- og referansegrupper med kommunene for å sikre en best mulig journalløsning for kommunal helse- og omsorgssektor. Her deltar representanter fra Agder, Bærum, Bergen og Tromsø med omkringliggende kommuner.

I arbeidsmøtene har det deltatt over 200 personer fra 45 kommuner med ulik kompetanse og fra ulike tjenester i kommunen. Deriblant helsepersonell, tekniske ressurser, ledere og enkelte pasient-/brukerrepresentanter.

Bred involvering og forankring

Spesialisthelsetjenesten har deltatt i arbeidsmøtene sammen kommunal helse- og omsorgstjeneste, i tillegg til egne arbeidsmøter. Her er formålet å verifisere innhold og prioritering av samhandlingsbehov mellom nasjonal journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten.

Fastlegetjenesten er også sentral i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og prosjektet har gjennomført arbeidsmøter med fastlegetjenesten.

Det er også flere andre kommunale tjenester som bidrar til prosjektet, slik som NAV, barnevern og PP-tjeneste. I tillegg bidrar funksjoner for administrering av helsehjelp innen innkjøp, lønn og HR inn i arbeidet.

Samarbeid med pasient- og brukerorganisasjonene

Behovet for økt brukermedvirkning og en tydelig pasient- og brukerstemme er sentralt i arbeidet.

FFO og Kreftforeningen har rollen som brukerrepresentanter inn mot Direktoratet for e-helse i Nasjonalt e-helsestyre, NUIT, NUFA og prosjektstyret til Én innbygger – én journal.

Prosjektet har også gjennomført egne arbeidsmøter med Kreftforeningen og FFO. Tema i møtene  har vært brukerscenarier og kartlegging av samhandlingsbehovene for innbygger/pasient og pårørende.

Sist oppdatert: 28. februar 2018

​Fant du det du lette etter?​