Logo for print

Prosjektet forankrer sitt arbeid gjennom behandling i nasjonale utvalg og møter med aktørene i helse- og omsorgssektoren.

Prosjektstyre for Én innbygger - én journal

Direktoratet for e-helse er prosjekteier til Én innbygger – én journal, mens Nasjonalt e-helsestyre er styringsgruppen for prosjektet. Nasjonalt e-helsestyre er øverste nivå i nasjonale styringsmodell for e-helse, og alle sentrale vurderinger og anbefalinger for prosjektet behandles her. Arbeidet forankres også i de nasjonale utvalgene fagutvalget NUFA og prioriteringsutvalget NUIT.

Prosjektstyret er opprettet for å sikre ytterligere faglige vurderinger og forankring med sentrale interessenter.

Prosjektstyrets medlemmer

navn

​virksomhet

​Christine Bergland
Jan Arild Lyngstad
Gun Peggy Knudsen
Sverre Fossen
Bjørn Nilsen
Torbjørg Vanvik
Per Olav Skjesol
Erik Hansen
Ole Johan Kvan
Astrid Øksenvåg
Heidi Slagsvold
Eli Karin Fosse
Runar Nygård
Harald Hjelde
Wenche P. Dehli
Tor Helland
Kjartan Olafsson
Petter Hurlen
Merete Lyngstad
Christian Danielsen
Eva Buschmann 
Liv Eli Lundeby

​Direktoratet for e-helse
Helsedirektoratet
Folkehelseinstituttet
Norsk Helsenett
Helse Nord RHF
Helseplattformen (Helse Midt)
Helse Midt-Norge RHF
Helse Vest RHF
Helse Sør-Øst RHF
KS
KS
Stavanger kommune
Oslo kommune
Bærum kommune
Kristiansand kommune
Bergen kommune
Fastlege
Legeforeningen
Sykepleierforbundet
Fagforbundet
FFO
Kreftforeningen

Tett samarbeid med kommunesektoren

Prosjektet har etablert arbeids- og referansegrupper med kommunene for å sikre en best mulig journalløsning for kommunal helse- og omsorgssektor. Her deltar representanter fra Agder, Bærum, Bergen og Tromsø med omkringliggende kommuner.

I arbeidsmøtene har det deltatt over 250 personer fra 44 kommuner med ulik kompetanse og fra ulike tjenester i kommunen. Deriblant helsepersonell, tekniske ressurser, ledere og enkelte pasient- og brukerrepresentanter.

Bred involvering og forankring

Spesialisthelsetjenesten har deltatt i arbeidsmøtene sammen med kommunal helse- og omsorgstjeneste, i tillegg til at det er avholdt egne arbeidsmøter. Her er formålet å verifisere innhold og prioritering av samhandlingsbehov mellom en nasjonal journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten.

Fastlegetjenesten er også sentral i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og det er gjennomført flere arbeidsmøter med fastleger og helsesekretærer.

Det er også flere andre kommunale tjenester som bidrar til prosjektet, slik som NAV, barnevern og PP-tjeneste. Det er gjennomført møter med fag- og profesjonsforeninger i tillegg til at også funksjoner for administrering av helsehjelp innen innkjøp, lønn og HR bidrar inn i arbeidet.

Samarbeid med pasient- og brukerorganisasjonene

Behovet for økt brukermedvirkning og en tydelig pasient- og brukerstemme er sentralt i arbeidet.

FFO og Kreftforeningen har rollen som brukerrepresentanter inn mot Direktoratet for e-helse i Nasjonalt e-helsestyre, NUIT, NUFA og prosjektstyret til Én innbygger – én journal. Foreningene er også invitert til alle møtene med referansekommuner og andre relevante møter.

Prosjektet har også gjennomført egne arbeidsmøter med Kreftforeningen og FFO. Tema i møtene har vært brukerscenarier og kartlegging av samhandlingsbehovene for innbygger, pasient og pårørende.

Sist oppdatert: 17. desember 2018

​Fant du det du lette etter?​