Logo for print

Konseptvalgutredning – Én innbygger - én journal
Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste (PDF)

Direktoratet for e-helse har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) som vurderer mulige konsepter for  etablering av en nasjonal journalløsning for den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Utredningen ble overlevert i juli 2018. Dette er ett av tre strategiske og parallelle tiltak i veikartet for å realisere det overordnede målbildet for Én innbygger – én journal.

Nasjonal journal- og samhandlingsløsning

Utredningen anbefaler konsept 7, som innebærer at det etableres en nasjonal journal- og samhandlingsløsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Målet er at alle kommuner og selvstendig næringsdrivende avtaleparter til kommunene som fastleger og fysioterapeuter, utenfor Midt-Norge, tar i bruk løsningen. Det anbefalte konseptet er vurdert som samfunnsøkonomisk mest lønnsomt, og har den høyeste mål- og kravoppnåelsen. Fra et innbyggerperspektiv vil konseptet gi høyest oppfyllelse av ambisjonen om Én innbygger – én journal og vesentlig bidra til en mer helhetlig og koordinert helsetjeneste og mer effektiv ressursbruk.

Arbeidet er utført i tett samarbeid med KS og 44 kommuner, i tillegg til pasient- og brukerforeninger, profesjonsforeninger, spesialisthelsetjenesten og nasjonale helsemyndigheter. Nasjonalt e-helsestyre er styringsgruppe for arbeidet og har gitt sin tilslutning til anbefalingen.

Bakgrunn

Kommunene har et stort behov for bedre journalløsninger og enklere samhandling med andre aktører i helse- og omsorgssektoren. IKT-systemene i kommunene er silobasert og i hovedsak avgrenset til hver enkelt virksomhet. Dermed deles ikke helseinformasjon om innbygger mellom ulike deler av helsetjenesten.

Behovet for bedre løsninger i kommunene vil bli forsterket de neste årene på grunn av et økende antall eldre og mer sammensatte sykdommer hos innbyggerne. Dette vil øke behovet for helsetjenester. I tillegg vil flere oppgaver som i dag utføres i spesialisthelsetjenesten flyttes til primærhelsetjenesten. Totalt sett stiller dette høye krav til digital samhandling både internt i kommunene, med spesialisthelsetjenesten og med innbygger.

Politiske mål om en koordinert og sammenhengende helsetjeneste vil ikke kunne oppfylles uten en mer helhetlig og koordinert utvikling av fremtidens IKT-løsninger. For å ivareta pasientsikkerheten og å kunne tilby helhetlige tjenester er det derfor behov for en samordnet nasjonal forbedring av kvaliteten på journalløsninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Videre arbeid

Konseptvalgutredningen er innrettet slik at den i løpet av høsten skal kvalitetssikres i henhold til Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring av store statlige investeringer. Den eksterne kvalitetssikringen (KS1) startet i august og det er forventet at kvalitetssikringsrapporten foreligger innen desember 2018. Anskaffelse av en nasjonal journalløsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste kan tidligst starte i 2020/2021.

Konseptvalgutredningens vedlegg

Vedlegg A Behovsanalyse (PDF)

Vedlegg B Mulighetsstudie (PDF)

Vedlegg C Detaljerte konseptbeskrivelser til alternativanalysen (PDF)

Vedlegg D Kostnads- og nyttevurdering (PDF)

Vedlegg E Usikkerhetsanalyse (PDF)

Vedlegg F Vurdering av gjennomføringsrisiko og realopsjoner (PDF)

Vedlegg G Overordnet risiko- og sårbarhetsvurdering (PDF)

Vedlegg H Overordnet vurdering av personvernspørsmål (PDF)

Vedlegg I Anskaffelses- og støtterettslige spørsmål (PDF)

Vedlegg J Organisering av arbeidet (PDF)

Vedlegg K Sentrale begreper (PDF)

Sist oppdatert: 6. september 2018

​Fant du det du lette etter?​