Logo for print

Kommunene har et stort behov for bedre journalløsninger og enklere samhandling med andre kommunale tjenesteområder. IKT-systemene i kommunene er silobasert og i hovedsak avgrenset til hver enkelt virksomhet. Systemene deler ikke informasjon om pasienten på tvers.

Behovet for bedre journalløsninger vil bli forsterket de neste årene på grunn av et økende antall eldre og mer sammensatte sykdommer hos innbyggerne. Dette vil øke behovet for helsetjenester.

I tillegg vil flere oppgaver som i dag treffer spesialisthelsetjenesten flyttes til primærhelsetjenesten. Totalt sett stiller dette høye krav til både samhandling internt i kommunene, med spesialisthelsetjenesten og med pasienten.

IKT-utfordringene i kommunene

  1. Det er vanskelig å hente ut og sammenstille data fra ulike kilder fordi informasjonen ikke er elektronisk tilgjengelig på tvers
  2. Det er manglende informasjonsdeling med legevaktene
  3. Dagens IKT-systemer tillater ikke deling og utveksling av informasjon om pasientene mellom kommunenes helse- og omsorgstjenester og fastlegene
  4. Helsepersonell med tjenstlige behov har ikke tilgang til en oppdatert legemiddelliste
  5. IKT-løsningene i kommune har begrenset funksjonalitet, er lite brukervennlige og tungvinte
  6. Det er ikke mulig å tilrettelegge for informasjonsflyt og datalagring fra velferdsteknologi på en effektiv og sikker måte
  7. Det er få digitale innbyggertjenester som gir enkel innsikt i egen helse og behandling
  8. Det fragmenterte IKT-landskapet bidrar til lite effektiv bruk av sektorens samlede ressurser
  9. IKT-systemene muliggjør ikke effektiv samhandling med andre tjenesteområder i kommunene

Pågående arbeid

Etablering av en nasjonal journalløsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste inkludert fastlegene, er et av tre strategiske og parallelle tiltak i veikartet for å realisere det overordnede målbildet for Én innbygger – én journal.

I Direktoratet for e-helse er arbeidet med å planlegge en nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste i gang. I løpet av 2018 skal det utarbeides et beslutningsunderlag som vil vurdere alternative konsepter for denne løsningen som inkluderer ulike alternativer for fastlegene. En sentral del av arbeidet vil ha fokus på å konkretisere behovet for bedre samhandlingsløsninger.

Direktoratet for e-helse har mottatt tillegg til tildelingsbrev for 2018 som spesifiserer at det skal utarbeides en konseptvalgutredning (KVU). Arbeidet skal innrettes slik at konseptvalgutredningen kan kvalitetssikres i henhold til Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring av store statlige investeringer. Det skal tas sikte på å kunne starte ekstern kvalitetssikring (KS1) i juni 2018 med en mulig KS2 i mars 2019. En eventuell anskaffelse av nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste kan tidligst starte i 2020.


Arbeidet skjer i tett samarbeid med KS og 44 kommuner, i tillegg til pasient- og brukerforeninger, og spesialisthelsetjenesten.

Hvilke behov skal løsningen dekke?

En nasjonal journalløsning for kommunal helse- og omsorgstjenester skal dekke viktige behov knyttet til klinisk dokumentasjon, prosesstøtte, pasient-/brukeradministrasjon og innbyggertjenester. Løsningen skal styrke elektronisk pasientjournal i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, blant annet i intern oppfølging, ved arbeid i team og samhandling for øvrig.

Gode innbyggertjenester i løsningen vil bidra til at innbygger kan ta en aktiv rolle. Innbygger skal kunne ha tilgang til og oversikt over egne helseopplysninger og ha mulighet til å kunne samhandle med helsepersonell.

Helsepersonell vil kunne gi en mer presis behandling som følge av økt informasjonstilgang og beslutningsstøtte, som vil gi bedre pasientsikkerhet. Ansatte i tjenesten vil få et bedre arbeidsverktøy og spare tid på å fremskaffe og dele informasjon, og ansatte i kommunen vil spare tid på registrering til offentlige registre og statistikk.

Behov for samhandling

Gode samhandlingsløsninger bidrar til å forenkle kommunikasjonen mellom ulike tjenesteområder og at relevant informasjon følger pasienten gjennom hele behandlingsforløpet.

Samhandlingsløsningene skal sørge for effektive arbeidsprosesser mellom kommunal helse- og omsorgstjeneste,  spesialisthelsetjenesten og andre kommunale tjenesteområder som NAV, skole, barnehage, PPT og barnevern.  

Journalløsningen skal også legge til rette for at opplysninger er tilgjengelige for sekundærbruk (statistikk, analyse og forskning mv.).

Sist oppdatert: 9. mars 2018

​Fant du det du lette etter?​