Logo for print

Meld. St. 9 (2012-2013) «Én innbygger – én journal» setter tydelige mål for IKT-utviklingen i helse-Norge. Nødvendige helseopplysninger skal følge pasienten gjennom hele pasientforløpet.

  • Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger
  • Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester
  • Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning

IKT-systemene som brukes av helsepersonell i dag, støtter i for liten grad opp under disse målene. Derfor er Regjeringens mål å modernisere IKT-plattformen og arbeide for en felles journalløsning for hele helse- og omsorgssektoren.

Om prosjektet Én innbygger - én journal

Helsedirektoratet fikk i 2013 oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å utrede hvordan målene i stortingsmeldingene kunne realiseres.

Direktoratet for e-helse (E-helse) ble opprettet 1. januar 2016 og videre oppdrag ble overført hit. I januar samme år leverte E-helse sin anbefaling som anbefalte én felles, nasjonal journalløsning for helse- og omsorgstjenesten som utviklingsretning. Arbeidet skulle starte med en felles nasjonal journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Nå er dette arbeidet er samlet under det nasjonale prosjektet Én innbygger - én journal. Prosjektet er nå i en forprosjektfase og jobber nå med tre hovedaktiviteter.

Hvorfor en nasjonal journalløsning?

Digitalisering av helse- og omsorgsektoren er én viktig forutsetning for å løse utfordringer i et helse-Norge som består av mange aktører med hver sine systemer.

Dagens IKT-systemer utnytter ikke sektoren ressurser godt nok. Tungvinte, mangelfulle og begrensende arbeidsverktøy gir dobbeltarbeid og lavere utnyttelse av kompetanse enn nødvendig.  Den elektroniske samhandlingen er fortsatt ikke fullt utbredt og gevinstene av digitaliseringen blir i mange tilfeller ikke utnyttet.

En nasjonal løsning for elektronisk pasientjournal (EPJ) og pasientadministrative registre (PAS) er sentral for å få en effektiv, bærekraftig og papirløs helse- og omsorgstjeneste som gir økt kvalitet

Tidslinje 

November 2012:            

Meld. St 9 (2012-2013) Én innbygger - én journal godkjennes i statsråd.

August 2013 :                    

Helsedirektoratet får i oppdrag å gjennomføre en utredning av ulike løsningsalternativer for Én innbygger — én journal.

Januar 2016:                     

Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse leverer sin anbefaling for hvordan målene kan realiseres, nemlig én felles, nasjonal løsning for helse- og omsorgstjenesten som utviklingsretning, og en felles nasjonal løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester som startpunkt.

Juni 2016:                          

Regjeringen beslutter at arbeidet med «Én innbygger – én journal» skal gjennomføres med  regionale, selvstendige prosjekter som styres nasjonalt. Som et første steg gjennomføres det regionale utprøvingsprogrammet Helseplattformen i Helse Midt-Norge RHF

I tillegg skal det utarbeides en strategi for en felles nasjonal løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Sentrale dokumenter fra utredningen av Én innbygger - én journal

Sammendrag av utredningen Én innbygger - én journal  

V1   Behovsanalyse - utredningen av Én innbygger - én journal (PDF)

V1.8 Beslutningsstøtte (PDF)

V2   Overordnet strategi og krav - utredningen av Én innbygger - én journal (PDF)

V3   Mulighetsstudie - utredningen av Én innbygger - én journal PDF)

V3.1 E-helsekapabiliteter - utredningen av Én innbygger - én journal (PDF)

V4   Alternativanalyse  - utredningen av Én innbygger - én journal(PDF)

V5   Føringer for videre arbeid - utredningen av Én innbygger - én journal (PDF)

V6   Internasjonal analyse - utredningen av Én innbygger . én journal (PDF)

V6.1 Internasjonale erfaringer - utredningen av Én innbygger - én journal (PDF)

Andre dokumenter

Vurdering av Midt-Norge som startpunkt for Én innbygger-én journal (PDF)

 

Sist oppdatert: 15. november 2017

​Fant du det du lette etter?​