Logo for print

Meld. St. 9 (2012-2013) «Én innbygger – én journal» setter tydelige mål for IKT-utviklingen i helse-Norge. Nødvendige helseopplysninger skal følge pasienten gjennom hele pasientforløpet.

  • Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger
  • Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester
  • Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning

IKT-systemene som brukes av helsepersonell i dag, støtter i for liten grad opp under disse målene.

Om prosjektet Én innbygger - én journal

Helsedirektoratet fikk i 2013 oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å utrede hvordan målene i Meld. St. 9 (2012-2013) "Én innbygger - én journal" kunne realiseres.

Direktoratet for e-helse (E-helse) ble opprettet 1. januar 2016 og videre oppdrag ble overført hit. I januar samme år leverte E-helse sin anbefaling om én felles, nasjonal journalløsning for helse- og omsorgstjenesten som utviklingsretning. Arbeidet skulle starte med en felles nasjonal journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Nå er dette arbeidet er samlet under det nasjonale prosjektet Én innbygger - én journal. Prosjektet jobber nå med et beslutningsunderlag for en nasjonal journalløsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Hvorfor en nasjonal journalløsning?

Digitalisering av helse- og omsorgsektoren er én viktig forutsetning for å løse utfordringer i et helse-Norge som består av mange aktører med hver sine systemer.

Dagens IKT-systemer utnytter ikke sektorens ressurser godt nok. Tungvinte, mangelfulle og begrensende arbeidsverktøy gir dobbeltarbeid og lavere utnyttelse av kompetanse enn nødvendig.  Den elektroniske samhandlingen er fortsatt ikke fullt utbredt og gevinstene av digitaliseringen blir i mange tilfeller ikke utnyttet.

Tidslinje 

November 2012:            

Meld. St 9 (2012-2013) Én innbygger - én journal godkjennes i statsråd.

August 2013 :                    

Helsedirektoratet får i oppdrag å gjennomføre en utredning av ulike løsningsalternativer for Én innbygger — én journal.

2016:    

Regjeringen behandlet utredningen og stilte seg bak anbefalingen om at en felles, nasjonal løsning for helse- og omsorgstjenesten bør være målbilde og utviklingsretning for realisering av målene i «Én innbygger – én journal». En felles, nasjonal løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester bør være startpunktet for utviklingsretningen. Regjeringen besluttet at det regionale programmet Helseplattformen i Midt-Norge RHF får status som regional utprøving av det nasjonale målbildet.           

Sentrale dokumenter fra utredningen av Én innbygger - én journal

Sammendrag av utredningen Én innbygger - én journal  

V1   Behovsanalyse - utredningen av Én innbygger - én journal (PDF)

V1.8 Beslutningsstøtte (PDF)

V2   Overordnet strategi og krav - utredningen av Én innbygger - én journal (PDF)

V3   Mulighetsstudie - utredningen av Én innbygger - én journal PDF)

V3.1 E-helsekapabiliteter - utredningen av Én innbygger - én journal (PDF)

V4   Alternativanalyse  - utredningen av Én innbygger - én journal(PDF)

V5   Føringer for videre arbeid - utredningen av Én innbygger - én journal (PDF)

V6   Internasjonal analyse - utredningen av Én innbygger . én journal (PDF)

V6.1 Internasjonale erfaringer - utredningen av Én innbygger - én journal (PDF)

Andre dokumenter

Vurdering av Midt-Norge som startpunkt for Én innbygger-én journal (PDF)

 

Sist oppdatert: 16. februar 2018

​Fant du det du lette etter?​