Logo for print

Meld. St. 9 (2012-2013) «Én innbygger – én journal» setter tydelige mål for IKT-utviklingen i helse-Norge. Nødvendige helseopplysninger skal følge pasienten gjennom hele pasientforløpet.

  • Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger
  • Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester
  • Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning

IKT-systemene som brukes av helsepersonell i dag, støtter i for liten grad opp under disse målene.

Helsedirektoratet fikk i 2013 oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utrede hvordan Én innbygger – én journal kunne realiseres.

I 2014-2015 samarbeidet sentrale aktører i helse- og omsorgssektoren om dette. Anbefalingen var at en felles nasjonal løsning for helse- og omsorgstjenesten bør være målbilde og utviklingsretning for realisering av Én innbygger – én journal, og at arbeidet skulle ha kommunale helse- og omsorgstjenester som startpunkt.

Hvorfor en nasjonal journalløsning?

Digitalisering av helse- og omsorgsektoren er en viktig forutsetning for å løse utfordringer i et helse-Norge som består av mange aktører med ulike systemer.

Dagens IKT-systemer utnytter ikke sektorens ressurser godt nok. Tungvinte, mangelfulle og begrensende arbeidsverktøy gir dobbeltarbeid og lavere utnyttelse av kompetanse enn nødvendig. Den elektroniske samhandlingen er fortsatt ikke fullt utbredt og gevinstene av digitaliseringen blir i mange tilfeller ikke utnyttet.

Tidslinje

November 2012:            

Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal godkjennes i statsråd.

August 2013:                    

Helsedirektoratet får i oppdrag å gjennomføre en utredning av ulike løsningsalternativer for Én innbygger — én journal.

2014-2015

I 2014-2015 samarbeidet de sentrale aktørene om en utredning av hvordan de overordnede målene kunne realiseres. Rapporten ble overlevert Helse- og omsorgsdepartementet i desember 2015. Anbefalingen fra utredningen var at en felles nasjonal løsning for helse- og omsorgsdepartementet bør være målbilde og utviklingsretning for realisering av målene i Én innbygger – én journal, og at en felles nasjonal løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester bør være startpunktet for utviklingsretningen.

2016:   

Det er tilslutning til at en felles nasjonal løsning for helse- og omsorgstjenesten bør være målbilde og utviklingsretning for realisering av målene i Én innbygger – én journal og at startpunktet bør være kommunene.

Våren 2016 fikk Helse Midt-Norge RHF i oppdrag å være et regionalt utprøvingsprogram for det anbefalte nasjonale målbildet og Helseplattformen får status som regional utprøvingsprogram.

2017:

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet Direktoratet for e-helse et veikart med anbefalinger for den samlede gjennomføringen av Én innbygger – én journal. Veikartet bekrefter at målbildet etablert i utredningen bør ligge fast, og beskriver hvordan målbildet skal realiseres gjennom tre strategiske tiltak som vil forenkle dagens komplekse landskap av systemer. Veikartet ble overlevert Helse- og omsorgsdepartementet i januar 2018.

2018:

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet Direktoratet for e-helse en konseptvalgutredning som vurderer ulike konsepter for en nasjonal journal- og samhandlingsløsning for kommunene utenfor Midt-Norge. Konseptvalgutredningen ble overlevert Helse- og omsorgsdepartementet i juli 2018.

Utredninger 2016-2018

Konseptvalgutredning Én innbygger – én journal. Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste (PDF)

Veikart for realiseringen av målbildet for Én innbygger – én journal (PDF)

Vurdering av Helseplattformen i Midt-Norge som startpunkt for Én innbygger – én journal (PDF)

 

Sentrale dokumenter fra utredningen av Én innbygger - én journal

Sammendrag av utredningen Én innbygger - én journal  

V1   Behovsanalyse - utredningen av Én innbygger - én journal (PDF)

V1.8 Beslutningsstøtte (PDF)

V2   Overordnet strategi og krav - utredningen av Én innbygger - én journal (PDF)

V3   Mulighetsstudie - utredningen av Én innbygger - én journal PDF)

V3.1 E-helsekapabiliteter - utredningen av Én innbygger - én journal (PDF)

V4   Alternativanalyse  - utredningen av Én innbygger - én journal(PDF)

V5   Føringer for videre arbeid - utredningen av Én innbygger - én journal (PDF)

V6   Internasjonal analyse - utredningen av Én innbygger . én journal (PDF)

V6.1 Internasjonale erfaringer - utredningen av Én innbygger - én journal (PDF)

 

Sist oppdatert: 3. april 2019

​Fant du det du lette etter?​