Logo for print

Regjeringen lanserte i november 2012 Meld. St. 9 (2012-2013) «Én innbygger – én journal», som viser retningen og definerer de overordnede målene for IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren:

  • Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger gjennom hele behandlingsforløpet, uavhengig av hvor i landet pasienten og brukeren blir syk eller får behandling. Beslutningsstøtte skal inngå i journalsystemet.

  • Innbyggerne skal ha tilgang til enkle og sikre digitale tjenester.

  • Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning. Innrapportering skal skje mest mulig automatisk og være en integrert del av arbeidsprosessene.

Utredningen «Én innbygger – én journal»

Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse leverte i januar 2016 sin anbefaling for hvordan målene i Meld. St. 9 (2012-2013) «Én innbygger – én journal» kan realiseres.

«Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse sin innstilling til Helse- og omsorgsdepartementet er at en felles, nasjonal løsning for klinisk dokumentasjon, prosesstøtte og pasient-/brukeradministrasjon for helse- og omsorgstjenesten bør være målbilde og utviklingsretning for realisering av målene i «Én innbygger – én journal».

En felles, nasjonal løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester bør være startpunktet for utviklingsretningen. Spesialisthelsetjenesten skal aktivt delta i utviklingen av en felles nasjonal løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester og tilpasse seg krav som styrker samhandlingen mellom aktørene og som bidrar til best samfunnsøkonomisk realisering av «Én innbygger – én journal».

En felles, nasjonal løsning for «én innbygger - én journal» setter sterke føringer for videre strategi- og utviklingsarbeid i spesialisthelsetjenesten. Det forutsettes et felles arbeid mellom de regionale helseforetakene og det nasjonale prosjektet for å sikre at pågående og planlagte investeringer i spesialisthelsetjenesten er i tråd med det langsiktige målbildet, samt at potensiale for skalafordeler innen spesialisthelsetjenesten realiseres.

Anbefalt utviklingsretning og startpunkt forutsetter nasjonal styring som stiller tydelige føringer og krav for IKT-utviklingen i virksomhetene.»

Samarbeid med Helseplattformen

Regjeringen har besluttet at programmet Helseplattformen i region Midt-Norge skal gjennomføres som et regionalt utprøvingsprogram for det anbefalte nasjonale målbildet i «Én innbygger – én journal» og et mulig startpunkt for en felles nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Programmet er et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommuner i regionen. Her er det en felles ambisjon om innføring av en helhetlig løsning for pasientjournal og pasientadministrasjon, i tråd med det nasjonale målbildet om «Én innbygger – én journal».

Helseplattformen skal sikre nasjonal representasjon i styringen av programmet og nasjonal deltakelse og innflytelse i planlegging, gjennomføring og i faglige vurderinger av tema som kan ha betydning for den nasjonale utviklingsretningen.

Nasjonalt planleggingsarbeid

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Direktoratet for e-helse om på selvstendig grunnlag å vurdere behov og realiseringsmuligheter av en eventuell felles nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste – i tråd med anbefalingene i utredning av «Én innbygger – én journal» og basert på erfaringer fra arbeidet med Helseplattformen. Planarbeidet skal foregå i tett samarbeid med kommunesektoren, spesialisthelsetjenesten, øvrige nasjonale fagmyndigheter og pasient- og brukerorganisasjoner.

Direktoratet for e-helse er bedt om å:

  • Etablere en samarbeidsmodell inklusive aktuell styringsrepresentasjon mellom det nasjonale planarbeidet og Helseplattformen.

  • Bistå programmet Helseplattformen som et regionalt utprøvingsprogram for det anbefalte nasjonale målbildet i «Én innbygger – én journal» og et mulig startpunkt for en felles nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste.

  • Utarbeide et beslutningsunderlag for innføring av en nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Beslutningsunderlaget skal omfatte gjennomføringsstrategi og fremdriftsplan, anbefalinger knyttet til styring roller og ansvar, kontrakts-/anskaffelsesstrategi, kostnadsoverslag og finansieringsplan, samt plan for gevinstrealisering.

  • Utarbeide satsingforslag for 2018 innen utgangen av november 2016.

  • Sikre aktiv deltakelse fra nasjonale fagmyndigheter, kommuner, spesialisthelsetjenesten og pasient-/brukerorganisasjoner i planarbeidet med en nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Sentrale dokumenter

Vurdering av Helseplattformen i Midt-Norge som startpunkt i den nasjonale utviklingsretningen mot realisering av målbildet i «Én innbygger – én journal» (PDF)

Sammendrag av utredningen «Én innbygger – én journal» (PDF)

V1   Behovsanalyse (PDF)

V2   Overordnet strategi og krav (PDF)

V3   Mulighetsstudie (PDF)

V3.1 E-helsekapabiliteter (PDF)

V4   Alternativanalyse (PDF)

V5   Føringer for videre arbeid (PDF)

V6   Internasjonal analyse (PDF)

V6.1 Internasjonale erfaringer (PDF)

Sist oppdatert: 2. desember 2016

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin