Søk

Akson

Akson skal gi tryggere og bedre helsetjenester, og er et stort steg nærmere Én innbygger - én journal.

Direktoratet for e-helse arbeider nå med et forprosjekt for helhetlig samhandling og en felles kommunal journal utenfor Midt-Norge. 

I juli 2018 anbefalte Direktoratet for e-helse et konsept for helhetlig samhandling og felles kommunal journal (Akson).  Dette tiltaket skal løse behov knyttet til dokumentasjon og ytelse av helsehjelp i kommunene og hos fastlegen. Tiltaket skal i tillegg gi bedre samhandling mellom primærhelse­tjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Det langsiktige målet er at alle aktørene i kommunal helse- og omsorgstjeneste, inkludert fastleger, tar i bruk løsningen. Direktoratet vil i forprosjektet utrede hvordan dette kan gjennomføres.

Tillegg til tildelingsbrev nr 3 2019 – oppstart av forprosjekt for helhetlig samhandling og felles kommunal journal (PDF)

Dette er Akson

Akson er et prosjekt som jobber for en felles kommunal pasientjournal og løsninger som knytter helse-Norge bedre sammen. Målet er at helsepersonell skal ha oppdatert informasjon når de trenger det. Akson er oppkalt etter den delen av nervecellen som leder signaler.

Få en kort innføring i Akson (vimeo.com).

Veien videre

Direktoratet for e-helse skal oversende forprosjektrapporten (sentralt styringsdokument) innen utgangen av februar, for ekstern kvalitetssikring våren 2020. Arbeidet gjennomføres i tråd med statens prosjektmodell for kvalitetssikring av store statlige investeringer (KS-ordningen). Anbefalingene fra forprosjektet og ekstern kvalitetssikring (KS2) gir grunnlag for Stortingets beslutning. Med forbehold om denne beslutningen, kan de første kommunene ta i bruk løsningen i 2024.

Bedre samhandling

Kommunene har et stort behov for bedre journalløsninger og enklere samhandling med andre aktører i helse- og omsorgssektoren. IKT-systemene i kommunene er silobaserte og i hovedsak avgrenset til hver enkelt virksomhet. En ny løsning skal gi bedre samhandling og helsepersonell skal få bedre tilgang til oppdatert og relevant informasjon om pasienten. Innbygger vil oppleve en mer helhetlig og koordinert helsetjeneste, og få økt pasientsikkerhet.

Organisering av arbeidet

Direktoratet for e-helse leder forprosjektet i samarbeid med KS, kommunesektoren, de regionale helseforetakene og andre sentrale aktører. Viktige vurderinger og anbefalinger behandles i den nasjonale styringsmodellen for e-helse og i prosjektstyret for Akson.

Prosjektstyrets medlemmer

NAVN VIRKSOMHET
Christine Bergland Direktoratet for e-helse
Jan Arild Lyngstad Helsedirektoratet
Roger Schäffer Folkehelseinstituttet
Sverre Fossen Norsk Helsenett (NHN)
Bjørn Nilsen Helse Nord RHF
Torbjørg Vanvik Helseplattformen (Helse Midt)
Per Olav Skjesol Helse Midt-Norge RHF
Erik Hansen Helse Vest RHF
Ole Johan Kvan  Helse Sør-Øst RHF
Asbjørn Finstad KS
Terje Wistner KS
Eli Karin Fosse Stavanger kommune
Richard Åstrand Oslo kommune
Harald Hjelde Bærum kommune
Wenche P- Dehli Kristiansand kommune
Trond Egil Hansen Bergen kommune
Kjartan Olafsson Fastlege
Petter Hurlen Legeforeningen
Merete Lyngstad Sykepleierforeningen
Christian Danielsen Fagforbundet
Geir Fjerdingen Tannlegeforeningen
Eva Buschmann FFO
Per Olav Moberg Peersen Norsk Fysioterapeutforbund

Markedsdialog

Direktoratet for e-helse ønsker innspill fra markedet til arbeidet med Akson. Vi har bedt om innspill på alt fra løsningsomfang, arkitektur, anskaffelsesstrategi, implementeringsstrategi, styringsformer og organisasjonsmodeller og kostnads- og nyttestimering. Oversikt over hvilke tema vi har bedt om innspill på finnes i dokumentet Market dialogue - 2019.05.16 (PDF).

24. mai 2019 ble det avholdt en dialogkonferanse. Last ned presentasjonen fra konferansen: Presentation Open dialogue conference 2019.05.24 (PDF).

Det er i perioden juni-august 2019 gjennomført individuelle møter med alle leverandører som har ønsket å delta i dialogprosessen. Dialogen er en del av planleggingsprosessen og utgjør ikke en anskaffelsesprosess.

Information in English Akson (PDF)

Dokumenter: Konseptvalgutredningen

Direktoratet for e-helse leverte i juli 2018 en konseptvalgutredning (KVU) som vurderte mulige konsepter for en felles kommunal journal. Høsten 2018 ble utredningen kvalitetssikret eksternt (KS1) i henhold til statens ordning for kvalitetssikring av store statlige investeringer.

Konseptvalgutredning – Én innbygger - én journal Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste (PDF)

Kvalitetssikringsrapport KS1 av nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste Én innbygger - én journal (PDF)

Konseptvalgutredningens vedlegg

Vedlegg A Behovsanalyse (PDF)

Vedlegg B Mulighetsstudie (PDF)

Vedlegg C Detaljerte konseptbeskrivelser til alternativanalysen (PDF)

Vedlegg D Kostnads- og nyttevurdering (PDF)

Vedlegg E Usikkerhetsanalyse (PDF)

Vedlegg F Vurdering av gjennomføringsrisiko og realopsjoner (PDF)

Vedlegg G Overordnet risiko- og sårbarhetsvurdering (PDF)

Vedlegg H Overordnet vurdering av personvernspørsmål (PDF)

Vedlegg I Anskaffelses- og støtterettslige spørsmål (PDF)

Vedlegg J Organisering av arbeidet (PDF)

Vedlegg K Sentrale begreper (PDF)

Vil du ha siste nytt fra oss?
Skriv inn en gyldig e postadresse
Fant du det du lette etter?
Ja Nei