Søk

Tjenestebasert adressering

Ved tjenestebasert adressering skal meldinger adresseres til en kommunikasjonpart som representerer en tjeneste eller et fagområde, ikke til organisasjonsenheter (som klinikker/avdelinger) eller ansatte.

Om tjenestebasert adressering

Med tjenestebasert adressering må hver virksomhet registrerer sine kommunikasjonsparter i Adresseregisteret. Navnet på kommunikasjonsparten vil være gitt av en tjenestetype som er definert i nasjonale kodeverk, og ulike virksomheter har tilgang til forskjellige kodever. Ved registreringen tildeles hver kommunikasjonspart en identifikator kalt HER-id. Denne benyttes som entydig identifikator ved elektronisk samhandling over helsenettet.

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret gir råd om bruk av tjenestetyper. 

Tjenestetyper publiseres på volven.no

Innføring av standarden

Standard for tjenestebasert adressering består av tre deler, se Referansekatalogen for e-helse/tjenestebasert adressering

Standarden er under innføring. Nyttig informasjon om pågående innføringsløp er tilgjengelig fra Innføring av standarder

Norsk Helsenett har ansvar for koordinert plan og innføring av standarden. Frister og tidspunkter for når standarden kan tas i bruk er tilgjengelig fra Innføring av e-helsestandarder (nhn.no).

Tjenestetyper for spesialisthelsetjenesten

Tjenestetyper for spesialisthelsetjenesten finnes i følgende kodeverk:

Kodeverk Navn og kommentar
8668 Tjenestetyper for spesialisthelsetjenesten
8666 Felles tjenestetyper
8660 Tjenestetyper for bildediagnostikk og laboratoriefag
8658

Statlig forvaltning.

Merk: Kun 4 Digitale innbyggertjenester kan brukes av spesialisthelsetjenesten. Øvrige tjenestetyper kan ikke brukes fra dette kodeverket

Endringer

I innføringsfasen vil både nye og gamle tjenestetyper være i bruk. 

Mapping fra kodeverk 8655, 8656, 8657 og 8658

Endring i tjenestetyper for spesialisthelsetjenesten

Tjenestetyper for kommunal helse- og omsorgstjeneste

Tjenestetyper for kommunal helse- og omsorgstjenesten finnes i følgende kodeverk:

  • 8663 Tjenestetyper for kommunal helse- og omsorgstjeneste 
  • 8666 Felles tjenestetyper 

Obligatoriske og anbefalte tjenestetyper

Oversikt over hvilke tjenestetyper alle kommuner må og bør registrere i Adresseregisteret finnes i Registrering av tjenestetyper i Adresseregisteret for kommunal helse- og omsorgstjeneste (PDF)

Endringer i forbindelse med innføringsfasen

I innføringsfasen vil både nye og gamle tjenestetyper være i bruk. 

Endringer i 8663

Tjenestetyper for bildediagnostikk og laboratoriefag

Tjenestetyper for adressering innenfor bildediagnostikk og laboratoriefag finnes i følgende kodeverk:

  • kodeverk 8660: Tjenestetyper for bildediagnostikk og laboratoriefag

Kodeverk 8654 Klinisk/medisinsk service skal ikke lenger brukes til adressering.

Endringer

I innføringsfasen vil både nye og gamle tjenestetyper være i bruk. 

Tabell 1: Oversikt over hvilke tjenestetyper som skal brukes i stedet for tjenestetyper fra kodeverk 8654

Tjenestetyper som ikke skal benyttes

(8654 Klinisk/medisinsk service) 

Tjenestetyper som skal benyttes

(8660 Bildediagnostikk og laboratoriefag)

Kode Navn Kode Navn

B01

Røntgen

B

Bildediagnostikk

B02

Ultralyd

B

Bildediagnostikk

B03

Angiografi

B

Bildediagnostikk

B04

Tomografi MR

B

Bildediagnostikk

B05

Tomografi CT

B

Bildediagnostikk

B07

Nevroradiologi

B

Bildediagnostikk

B08

Intervensjonsradiologi

B

Bildediagnostikk

L01

Klinisk farmakologi

L

Laboratoriefag

L0201

Immunologi og allergologi

L02

Transfusjonsmedisin og immunologi

L0202

Transfusjonsmedisin

L02

Transfusjonsmedisin og immunologi

L07

Klinisk nevrofysiologi

L

Laboratoriefag

L08

Nevrovaskulært laboratorium L Laboratoriefag

L09

Nevroimmunologisk laboratorium

L

Laboratoriefag

L10

Cytogenetikk og molekylærgenetikk

L

Laboratoriefag

Tjenestetyper for statlig forvaltning

Tjenestetyper for statlig forvaltning (volven.no)

Tjenestetyper for statlig forvaltning finnes i følgende kodeverk:

  • 8658 Tjenestetyper for statlig forvaltning (tidligere: Meldingsmottak i offentlig forvaltning)
  • 8659 Tjenestetyper for adressering til registre

Endringer 

Noen tjenestetyper fra kodeverk 8658 er opprettet på nytt i andre kodeverk, se tabellen under.

I en overgangsperiode vil tjenestetypene fortsatt være tilgjengelig i kodeverk 8658, men vil bli fjernet når tjenestebasert adressering del 3 er innført i hele helse- og omsorgstjenesten.

Kode Betegnelse Fra kodeverk Til kodeverk
3 Norsk pasientregister 8658 8659
8 Saksbehandling pasientopplysninger 8658 8666

Felles tjenestetyper

Felles tjenestetyper (volven.no)

Om kodeverket 

Kodeverk 8666 Felles tjenestetyper (tidligere Andre helsetjenestetyper) inneholder tjenestetyper som kan benyttes av flere virksomhetstyper. 

Kodeverket inneholder tjenestetyper som tidligere har vært i virksomhetsspesifikke kodeverk. 

Tjenestetyper som utgår fra 8666

Følgende tjenestetyper vil utgå når standard for tjenestebasert adressering innføres: (HIS 1153-3:2017) blir innført i løpet av 2018:

Kode Navn
2 Meldingsmottak
XA Andre helsetjenestetyper

Følgende tjenestetyper fra 8666 endrer betegnelse

Kode Gammel betegnelse Ny betegnelse
03 Egenregistrerte pasientopplysninger Pasientregistrerte helseopplysninger

Bakgrunn for innføring av tjenestebasert adressering

Arbeidet med tjenestebasert adressering har pågått i flere år.

Den første versjonen av standarden, Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling (HIS 1153:2015), ble utarbeidet for å formalisere krav til og skape en felles forståelse for tjenestebasert adressering.

HIS 1153:2015  var i stor grad basert på, og erstattet støttedokumentene Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling (HISD 1153:2014) og Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder (HISD 1029:2011).

Etter at Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling (HIS 1153:2015) ble publisert ble det avdekket et behov for et tydeligere skille mellom tekniske og organisatoriske krav, samt krav til enhetlig bruk av tjenestetyper. Dette førte til at standardene ble delt opp i tre deler.

Den tredelte, gjeldende versjonen av standarden erstatter HIS 1153:2015. Den erstatter også Adressering til og fra spesialisthelsetjenesten (HISD 1103:2015).

Kontakt

Lurer du på noe? Send en e-post til meldingshjelp@ehelse.no.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei