Søk

Standardisering innen e-helse

E-helsestandarder er en del av fundamentet for elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten. De er nødvendige for å sikre gode sammenheng i pasientforløp og digitalisere arbeidsprosesser i helsevesenet.

Norge ligger langt fremme når det gjelder standardisering av informasjonsutveksling mellom virksomheter i helsetjenesten. Standarder forenkler digitalisering av arbeidsprosesser i helsevesenet og er en forutsetning for å sikre god sammenheng i pasientforløp.

I fremtiden vil det være behov for å etablere standarder som dekker et bredere spekter av samhandlingsmodeller, slik som datadeling og dokumentdeling. For å oppnå en effektiv utvikling og innføring av standarder som støtter nye samhandlingsmodeller, er det en uttalt strategi å basere seg på internasjonale standarder.

Vurderinger og anbefalinger om internasjonale standarder

Direktoratet for e-helse publiserer anbefalinger om internasjonale standarder basert på vurderinger av bruk innen ulike områder. Eksempler på relevante standarder er HL7 FHIR for datadeling, openEHR arketyper for lagring i EPJ-systemer og HL7 CDA for dokumentdeling. Anbefalingene benyttes for å vurdere hvilke standarder som kan være relevante i utredninger knyttet til konkrete behov.

Informasjonsmodellering er en viktig del av arbeidet med e-helsestandardisering. Til nå har det vært lite helhetstenking rundt felles informasjonsinnhold og mulighet for å gjenbruke informasjon på tvers av bruksområder. Utviklingen fremover vil i større grad kreve at man standardiserer informasjonsinnholdet og etablerer felles informasjonsmodeller som utgangspunkt for å dekke mer spesifikke behov.

Direktoratet for e-helse har startet et arbeid for på sikt å etablere felles informasjonsmodeller. Som utgangspunkt for dette arbeidet er det gjennomført vurderinger av standarder og verktøy som kan inngå i et rammeverk for felles informasjonsmodeller. Dette rammeverket vil også beskrive prinsipper og metode for informasjonsmodellering og hvordan felles informasjonsmodeller skal brukes i arbeidet med å etablere standarder for utveksling av informasjon.

Internasjonalt samarbeid om standarder

Direktoratet for e-helse samarbeider med flere land og standardiseringsorganisasjoner i arbeidet med e-helsestandardisering. Gjennom felles løsninger på lignende problemstillinger vil man kunne utvikle standarder mer effektivt. EU er en viktig pådriver for å få etablert felles standarder for utveksling av pasient- og helseinformasjon på tvers av medlemslandene.

Direktoratet for e-helse deltar i EU-prosjektet "EHR Exchange format" som er del av eHAction (eHealth Action) programmet. Prosjektet følger opp EU-initiativet Patient Summary (PS)  hvor European standard 17269 ‘The Patient Summary for Unplanned, Cross-border Care’ (ehealth-standards.eu) er vedtatt som standard av CEN.

Prosjektet EHR Exchange format har som mål å definere hvilken EPJ-informasjon som det er mest hensiktsmessig å dele i et europeisk samarbeid. Det er viktig for den norske helse- og omsorgstjenesten å være tett på prosessene som vil påvirke oss fremover, og som kan bidra til raskere fremdrift for bruk av internasjonale standarder i Norge.

Norske profiler for HL7 FHIR

Direktoratet for e-helse og HL7 Norge samarbeider om å tilrettelegge for bruk av FHIR i Norge. Ett av tiltakene er å utarbeide norske basisprofiler for gjenbruk i e-helseløsninger. "HL7 Norge har fastsatt 13 norske basisprofiler i september 2019, og det arbeides med å definere flere. 

De norske HL7 FHIR-profilene er tilgjengelig fra simplifier.net.

​​​Mer om standardisering

Hva er en e-helsestandard?

E-helsestandarder gir regler for elektronisk behandling av opplysninger knyttet til helsehjelp, eller administrasjon av helsehjelp. De brukes blant annet av leverandører som utvikler IKT-systemer for helse- og omsorgstjenesten.

Elektronisk behandling betyr i dette tilfellet behandling av opplysninger ved bruk av elektroniske hjelpemidler. Dette omfatter registrering, retting, sletting, lagring, styring av tilgang, sikring av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, meldingsutveksling og andre former for elektronisk samhandling.

Referansekatalogen for e-helse gir en oversikt over e-helsestandarder og andre kravdokumenter som er obligatoriske med hjemmel i forskrift eller anbefalt av offentlig myndighet.

Illustrasjon Elektronisk samhandling med standarder
Elektronisk meldingsutveksling

Hvorfor er e-helsestandarder viktige?

E-helsestandarder er viktige både for å sikre god pasientbehandling og gode arbeidsprosesser.

Pasientene har rett til å motta trygg helsehjelp av god kvalitet, uavhengig av hvor de mottar hjelpen og hvem som yter den. I mange tilfeller betyr dette at helsepersonell må samarbeide om hjelpen, enten innen en virksomhet eller mellom ulike virksomheter. Et moderne helsevesen er avhengig av at helsepersonell får tilgang til relevante helseopplysninger og andre personopplysninger gjennom digitale løsninger når de yter helsehjelp, og at opplysningene behandles på forsvarlig måte i henhold til Personopplysningsloven m.fl. Elektronisk samhandling i pasientbehandlingen forutsetter at alle IKT-systemene benytter de samme e-helsestandardene.

I tillegg til at til at standarder bidrar til bedre og tryggere pasientbehandling er de også nødvendig for å digitalisere arbeidsprosesser i helsevesenet. Dette gjelder spesielt når helsepersonell innen samme virksomhet samhandler om pasientbehandlingen gjennom bruk av samme IKT-system.

Utvikling og forvaltning av standarder

Styringsmodell og prosess for forvaltning av e-helsestandarder er beskrevet i Nasjonal forvaltningsmodell for e-helsestandarder og fellestjenester for elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten.

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev om arkitekturstyring, standarder og referansekatalog for å få tilsendt e-post om aktuelle saker.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei