Søk

Referansekatalogen for e-helse

Referansekatalogen gir oversikt over obligatoriske og anbefalte standarder for helse- og omsorgstjenesten samt andre kravdokumenter som f.eks. tekniske spesifikasjoner.

Referansekatalogen er hjemlet i Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no). 

Hvem gjelder referansekatalogen for?

Referansekatalogen for e-helse gjelder virksomheter i helse- og omsorgstjenesten og deres leverandører. Merk at virksomhet også omfatter enkeltpersonforetak som for eksempel en lege som driver praksis på et legesenter sammen med andre leger.

Organisering av innholdet i referansekatalogen

Innholdet i referansekatalogen er samlet under ulike tema som "Informasjonssikkerhet",  "Helsefaglige kodeverk" osv. Se meny til venstre på denne siden. Det er også mulig å finne standarder direkte ved å bruke søkefelt til høyre øverst på siden. 

Endringer i referansekatalogen

Oversikt over endringer i referansekatalogen finnes på følgende sider: 

Side Innhold
Endringer i Referansekatalogen for e-helse Endring i målgrupper og status til standarder
Endringer i standarder og tekniske spesifikasjoner Nye og oppdaterte dokumenter, feilrettinger og nye krav

Status til standarder

Standarder i referansekatalogen kan ha følgende statuser:

Status  Forklaring
Under innføring Standarden er fastsatt og anbefales tatt i bruk
Aktiv

Standarden er obligatorisk eller anbefalt.

Under utfasing

Standarden planlegges tatt ut av bruk

Informasjonssikkerhet

​Alle virksomheter som er tilknyttet Norsk helsenett er forpliktet til å følge Norm for informasjonssikkerhet Helse- og omsorgstjenesten (normen.no).

Sikkerhetskrav for systemer - Selvdeklarering

Helsefaglige kodeverk

Denne delen av Referansekatalogen for e-helse omfatter standarder og andre kravdokumenter som skal bidra til en ensartet bruk av termer og koder innen helse- og omsorgstjenesten.

Kodeverk:

Grunnleggende standarder og spesifikasjoner for elektronisk samhandling

ebXML Rammeverk

Standard:

Veiledninger til implementering og bruk av standarden:

Tjenestebasert adressering

Tjenestebasert adressering er under innføring.

Standarder:

Veiledninger til implementering og bruk av standarden:

Hodemelding

Applikasjonskvittering

Applikasjonskvittering er alltid en del av en forsendelsesprosessen ved mottak av en fagmeldinger.

Standarder:

Veiledning til implementering og bruk av applikasjonskvittering:

Tilbakemelding om feil i mottatt melding

Vedlegg til meldinger

Felles for flere meldingsstandarder

De følgende dokumentene er viktige for implementering av flere meldingsstandarder:

Standarder for samhandling i pasientforløp

Henvisning

Henvisning v1.0 [HIS 80517:2014] og Henvisning v1.1 [HIS 80517:2005] er likestilt i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no)

Henvisning v1.0 og v1.1 er planlagt faset ut og erstattet av Henvisning ny tilstand [HIS 1207:2018], Viderehenvisning [HIS 1208:2018] og Status på henvisning [HIS 1206:2018] .

For oversikt over tidsplaner for innføring av nye henvisningsstandarder, se Innføring av e-helsestandarder (nhn.no). 

Standarder:

Veiledninger til implementering og bruk av standarder for henvisning:

Epikrise

Standarder:

Veiledninger til implementering og bruk av standarden:

Rekvirering av medisinske tjenester

 Rekvirering av medisinske tjenester v1.6 (hovedstandard):

Profiler:

Rekvirering av medisinske tjenester v1.5 (hovedstandard):

Profiler:

Veiledninger til implementering og bruk av standardene:

Svarrapportering av medisinske tjenester

Standarder: 

Svarrapportering av medisinske tjenester v1.4 (hovedstandard):

Svarrapportering av medisinske tjenester v1.3 (hovedstandard)

Veiledninger til implementering og bruk av standardene:

Dialogmeldinger

Standarder

Dialogmelding v1.1 (hovedstandard):

Dialogmelding v1.0 (hovedstandard)

Veiledning til implementering og bruk av dialogmelding: 

Pleie- og omsorgsmeldinger

Standarder:

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten​ v1.6 (hovedstandard)

Veiledning til implementering og bruk av pleie- og omsorgsmeldinger:

Kommunikasjon av EPJ-innhold

E-reseptmeldinger

Oversikt over meldinger som skal brukes ved utveksling av resepter og reseptopplysninger:

Mellom rekvirent og Reseptformidleren

Mellom utleverer og Reseptformidleren

Mellom nettutleverer (med innlogget kunde) og Reseptformidleren

Pasientens legemiddelliste og multidose 

Mellom Rekvirent og Helfo

Mellom utleverer og Helfo

Mellom Statens legemiddelverk og Reseptformidleren m.fl.

Andre meldinger

Samhandling med NAV og Helfo

Sandarder som skal brukes i samhandling med NAV og Helfo

Samhandling med NAV

Samhandling med Helfo

Melding til nasjonale registre

Norsk pasientregister (NPR)

NPR-meldingene brukes for å rapportere virksomhetsdata fra spesialisthelsetjenesten til Norsk pasientregister. Meldingene er besluttet med hjemmel i Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk pasientregister (lovdata.no) § 2 2

NPR-meldinger 2019:

NPR-meldinger som som skal benyttes for rapportere virksomhetsdata for 2019 er listet opp under. For NPR-meldinger for rapportering av virksomhetsdata for 2018 eller tidligere, gå til Helsedirektoratet.no

NPR-meldinger 2020:

I tillegg til meldinger listet opp under 2019 skal følgende meldinger benyttes for rapportering av virksomhetsdata for 2020:

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Fra 1.1.2018 ble data som tidligere ble sendt til IPLOS-registeret en del av Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

SYSVAK

Meldingene til SYSVAK er anbefalt for virksomheter hvor det foretas vaksinasjon:

Medisinsk fødselsregister

Standarder

Abortregisteret

Standarden er obligatorisk for virksomheter hvor svangerkapsavbrudd foretas

Data- og dokumentdeling

Datadeling

Dokumentdeling

EPJ og avlevering til Norsk helsearkiv 

EPJ-standarder:

Standarder for avlevering til Norsk helsearkiv:

Historiske EPJ-standarder

Målet med den grunnleggende EPJ-standarden var å legge til rette for overgangen fra papirbasert pasientjournal til EPJ. Slik at det ble mulig for Riksarkivaren å frafalle kravet om at alle opplysninger som ble registrert i EPJ, måtte skrives ut og arkiveres på papir. Dette målet ble nådd i 2001 og innholdet i flere deler av standarden er nå i stor grad dekket av andre standarder og dokumenter. Anbefalingen av disse delene ble derfor trukket tilbake våren 2019 og standardene er som en følge av dette tatt ut av Referansekatalogen for e-helse.

Disse standardene er her gjort tilgjengelige som historiske dokumenter for de som har behov for dem:

Innholdet i EPJ standard del 3 er stort sett dekket av NS-EN ISO 13606-1:2019 Electronic health record communication - Part 1: Reference model og vi viser derfor til denne.

EPJ standard: Tilgangsstyring, retting og sletting [tidligere EPJ standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting] ansees fortsatt som relevant og er fortsatt en anbefalt standard. Standarden vil imidlertid ikke bli vedlikeholdt.

EPJ standard del 5: Arkivuttrekk er fortsatt en en obligatorisk standard for virksomheter i spesialisthelsetjenesten som er pliktig å avlevere til Norsk helsearkiv.

Samtidig ble standardene for Helsestasjonstjenesten og Pleie- og omsorgstjenesten tatt ut av Referansekatalogen for e-helse.

Det opprinnelige målet med disse standardene er nådd og helse- og omsorgssektoren har gjennomgått omfattende endringer etter at standardene ble vedtatt. Det blir derfor opp til den enkelte virksomhet å vurdere om hele eller deler av enkelte av standardene kan være til nytte for eksempel ved anskaffelse av EPJ-systemer.

Kontakt

Ved spørsmål om referansekatalogen, ta kontakt med postmottak@ehelse.no

Fant du det du lette etter?
Ja Nei