Søk

Referansekatalogen for e-helse

Referansekatalogen gir oversikt over obligatoriske og anbefalte standarder for helse- og omsorgstjenesten, samt andre kravdokumenter som tekniske spesifikasjoner.

Referansekatalogen er hjemlet i Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no). 

Hvem gjelder referansekatalogen for?

Referansekatalogen for e-helse gjelder virksomheter i helse- og omsorgstjenesten og deres leverandører. Merk at virksomhet også omfatter enkeltpersonforetak som for eksempel en lege som driver praksis på et legesenter sammen med andre leger.

Organisering av innholdet i referansekatalogen

Innholdet i referansekatalogen er samlet under ulike tema som "Informasjonssikkerhet",  "Helsefaglige kodeverk" osv. Se meny til venstre på denne siden. Det er også mulig å finne standarder direkte ved å bruke søkefelt til høyre øverst på siden. 

Endringer i referansekatalogen

Oversikt over endringer i referansekatalogen finnes på følgende sider: 

Side Innhold
Endringer i Referansekatalogen for e-helse Endring i målgrupper og status til standarder
Endringer i standarder og tekniske spesifikasjoner Nye og oppdaterte dokumenter, feilrettinger og nye krav

Status til standarder

Standarder i referansekatalogen kan ha følgende statuser:

Status  Forklaring
Under innføring Standarden er fastsatt og anbefales tatt i bruk
Aktiv

Standarden er obligatorisk eller anbefalt.

Under utfasing

Standarden planlegges tatt ut av bruk

Informasjonssikkerhet

​Alle virksomheter som er tilknyttet Norsk helsenett er forpliktet til å følge Norm for informasjonssikkerhet Helse- og omsorgstjenesten (normen.no).

Sikkerhetskrav for systemer - Selvdeklarering

Helsefaglige kodeverk

Denne delen av Referansekatalogen for e-helse omfatter standarder og andre kravdokumenter som skal bidra til en ensartet bruk av termer og koder innen helse- og omsorgstjenesten.

Kodeverk:

Grunnleggende standarder og spesifikasjoner for elektronisk samhandling

ebXML Rammeverk

Obligatorisk standard:

Veiledninger til implementering og bruk av standarden:

Tjenestebasert adressering

Tjenestebasert adressering er under innføring.

Anbefalte standarder:

Veiledninger til implementering og bruk av standarden:

Hodemelding

Applikasjonskvittering

Applikasjonskvittering er alltid en del av en forsendelsesprosessen ved mottak av en fagmeldinger.

Standarder:

Veiledning til implementering og bruk av applikasjonskvittering:

Tilbakemelding om feil i mottatt melding

Felles for flere meldingsstandarder

De følgende dokumentene er viktige for implementering av flere meldingsstandarder:

Standarder for samhandling i pasientforløp

Henvisning

Henvisning v1.0 [HIS 80517:2014] og Henvisning v1.1 [HIS 80517:2005] er likestilt i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no)

Henvisning v1.0 og v1.1 er planlagt faset ut og erstattet av Henvisning ny tilstand [HIS 1207:2018], Viderehenvisning [HIS 1208:2018] og Status på henvisning [HIS 1206:2018] .

For oversikt over tidsplaner for innføring av nye henvisningsstandarder, se Innføring av e-helsestandarder (nhn.no). 

Anbefalte standarder:

Veiledninger til implementering og bruk av standarder for henvisning:

Epikrise

Anbefalte standarder:

Veiledninger til implementering og bruk av standarden:

Rekvirering av medisinske tjenester

 Rekvirering av medisinske tjenester v1.6 (hovedstandard):

Profiler:

Rekvirering av medisinske tjenester v1.5 (hovedstandard):

Profiler:

Veiledninger til implementering og bruk av standardene:

Svarrapportering av medisinske tjenester

Standarder: 

Svarrapportering av medisinske tjenester v1.4 (hovedstandard):

Svarrapportering av medisinske tjenester v1.3 (hovedstandard)

Veiledninger til implementering og bruk av standardene:

Dialogmeldinger

Standarder

Dialogmelding v1.1 (hovedstandard):

Dialogmelding v1.0 (hovedstandard)

Veiledning til implementering og bruk av dialogmelding: 

Pleie- og omsorgsmeldinger

Standarder:

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten​ v1.6 (hovedstandard)

Veiledning til implementering og bruk av pleie- og omsorgsmeldinger:

Kommunikasjon av EPJ-innhold

E-reseptmeldinger

Oversikt over meldinger som skal brukes ved utveksling av resepter og reseptopplysninger:

Teknisk dokumentasjon:

Meldinger for rekvirent

Meldinger som skal kunne sendes og mottas av rekvirentsystemer mellom Reseptformidleren, Helfo og Statens legemiddelverk

Meldinger for utleverer

Meldinger som skal kunne sendes og mottas av apotek-, bandasjist- og nettutleverersystemer mellom Reseptformidleren, Helfo og Statens legemiddelverk.

Meldinger for Helfo

Meldinger som skal kunne sendes og mottas av Helfo mellom  rekvirent- og utleverersystemer.

Meldinger til Statens legemiddelverk

Meldinger som skal kunne sendes og mottas av Statens legemiddelverk mellom Reseptformidleren, rekvirent- og utleverersystemer.

Samhandling med NAV og Helfo

Sandarder som skal brukes i samhandling med NAV og Helfo

Samhandling med NAV

Samhandling med Helfo

Melding til Norsk pasientregister (NPR)

NPR-meldingene brukes for å rapportere virksomhetsdata fra spesialisthelsetjenesten til Norsk pasientregister. Meldingene er besluttet med hjemmel i Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk pasientregister (lovdata.no) § 2 2

NPR-meldinger 2020

NPR-meldinger som som skal benyttes for rapportere virksomhetsdata er listet opp under.

NPR-meldinger 2019

For NPR-meldinger for rapportering av virksomhetsdata for 2019 eller tidligere, gå til Helsedirektoratet.no

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Fra 1.1.2018 ble data som tidligere ble sendt til IPLOS-registeret en del av Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Melding til andre nasjonale registre

SYSVAK

Meldingene til SYSVAK er anbefalt for virksomheter hvor det foretas vaksinasjon:

Medisinsk fødselsregister

Standarder

Abortregisteret

Standarden er obligatorisk for virksomheter hvor svangerkapsavbrudd foretas

Data- og dokumentdeling

Datadeling

Dokumentdeling

EPJ og avlevering til Norsk helsearkiv 

EPJ-standarder:

Standarder for avlevering til Norsk helsearkiv:

Anbefaling om bruk av flere EPJ-standarder ble trukket tilbake våren 2019. For å lese om bakgrunnen for dette og laste ned dokumentene gå til Endringer i Referansekatalogen for e-helse og EPJ-standarder.

Kontakt

Ved spørsmål om referansekatalogen, ta kontakt med postmottak@ehelse.no

Fant du det du lette etter?
Ja Nei