Søk

Endringer i Referansekatalogen for e-helse

Oversikt over aktuelle planlagte endringer, anbefalinger, feilrettinger og nye krav.

Planlagte endringer i standarder

ebXML rammeverk og SHA-256

Hash-algoritmen som benyttes for signering og kryptering skal endres fra SHA-1 til SHA-256

Sertifikater som er gyldige pr. nov. 2019 har støtte for begge algoritmene.

Frister for SHA-256:

1. september 2021: Virksomheter må ta imot meldingar med SHA-256
1. januar 2022: Virksomheter må sende meldingar med SHA-256

Norsk Helsenett koordinerer innføringen. Les mer om Innføring av SHA-256 på nhn.no.

Feilrettinger og nye krav i 2020

Standard for hodemelding

Det var en feil i dokumentasjonen til Standard for Hodemelding (HIS 80601:2006)

Feilen gjaldt bruk av identifikatorer i klassen Dialogreferanse (ConversationRef).

Dokumentasjonen ble oppdatert 15. juni 2020 med:

 • Presisering om at Klassen Dialogreferanse (ConversationRef) skal benyttes når meldingen inngår i en dialog
 • Korrigert beskrivelsen av RefToConversation:
  • Referanse til første melding i dialogen. Elementet MsgId fra første melding i dialogen skal benyttes.
 • Korrigert beskrivelsen av RefToParent:
  • Referanse til forrige melding i dialogen. Elementet MsgId fra forrige melding i dialogen skal benyttes.

Feilen har konsekvenser for meldingene som er listet opp under når disse inngår i en dialog:

Frister:

 • Alle kan benytte korrekte identifikatorer per i dag.
 • Etter 15. desember 2020 må alle benytte korrekte identifikatorer.

ebXML rammeverk og eb:Manifest

Dokumentasjonen ble oppdatert 15. desember 2020

Det er tvetydigheter i dokumentasjonen til ebXML rammeverk. Beskrivelsen av kardinaliteten til elementet eb:Manifest er feil i to tabeller.

Riktig beskrivelse er: eb:Manifest er obligatorisk når meldingen har MIME-vedlegg.

Viderehenvisning

Viderehenvisning ble oppdatert med nye krav 15. mars 2020:

Avsnitt 5.1:

 • opprinnelig henvisning skal følge med
 • referanse til opprinnelig henvisning skal følge med i ConversationRef Addendum

Pasientlogistikkmeldinger v1.6

Dokumentasjonen ble oppdatert 15. desember 2020

Det er en feil i klassen "PasientParorendeBestiller" i Pasientlogistikkmeldinger v1.6

Elementet ../TidsfestetHendelse/Anslag skal ha verdi "false" når tidspunktet er endelig.

Standarder trukket tilbake

Epikrise: Tannhelsetjenesten og Henvisningsmelding: Tannhelsetjenesten

Henvisningsmelding: Tannhelsetjenesten (HIS 1017:2010) og Epikrise: Tannhelsetjenesten (HIS 1016:2010) er fra 15.03.2020 ikke lenger anbefalt i referansekatalogen.

I høring fra Helse- og omsorgsdepartementet 28.10.2019 om "Forskrift om IKT-standarder og nasjonale e-helseløsninger" er det foreslått at Henvisning ny tilstand (HIS 1207:2018) og Epikrise v1.2 (HIS 80226:2014) skal brukes for henvisninger og epikriser.

Disse standardene kan benyttes uavhengig av profesjon og vil også anbefales også for tannhelse.

Når forskriften trer i kraft skal ikke tidligere versjoner av henvisning og epikrise brukes, og heller ikke profiler knyttet til disse.

Dokumentene anses nå som historiske og vil ikke bli oppdatert:

Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding

HISD 80903:2009 er ikke lenger anbefalt i referansekatalogen. Innholdet i er inkludert i Forespørsel og svar på forespørsel (HIS 1152:2006) og Tilbakemelding om feil i mottatt melding (HIS 1151:2006)

EPJ-standarder

Anbefalingen av flere EPJ-standarder ble trukket tilbake våren 2019 og standardene er som en følge av dette tatt ut av Referansekatalogen for e-helse.

Bakgrunn

Målet med den grunnleggende EPJ-standarden var å legge til rette for overgangen fra papirbasert pasientjournal til EPJ. Slik at det ble mulig for Riksarkivaren å frafalle kravet om at alle opplysninger som ble registrert i EPJ, måtte skrives ut og arkiveres på papir. Dette målet ble nådd i 2001 og innholdet i flere deler av standarden er nå i stor grad dekket av andre standarder og dokumenter. Innholdet i EPJ standard del 3 er stort sett dekket av NS-EN ISO 13606-1:2019 Electronic health record communication - Part 1: Reference model.

Flere standarder for Helsestasjonstjenesten og Pleie- og omsorgstjenesten har også nådd sine mål og helse- og omsorgssektoren har gjennomgått omfattende endringer etter at standardene ble vedtatt.

Standardene kan likevel være av interesse for enkelte og kan lastes ned under. Det blir derfor opp til den enkelte virksomhet å vurdere om hele eller deler av enkelte av standardene kan være til nytte for eksempel ved anskaffelse av EPJ-systemer.

EPJ-standarder

Standarder for Helsestasjonstjenesten og Pleie- og omsorgstjenesten

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev om arkitekturstyring, standarder og referansekatalog for å få tilsendt e-post om aktuelle endringer i referansekatalogen

Kontakt

Ved spørsmål ta kontakt med postmottak@ehelse.no

Fant du det du lette etter?
Ja Nei