Søk

Innføring av standarder

Standarder under innføring 2019-2021

Flere e-helsestandarder for elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten er under innføring, se tabell under. Se også høring om Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften (regjeringen.no)

Standarder under innføring Innføres
Tjenestebasert adressering (HIS 1153) 2019
Henvisning ny tilstand (HIS 1207:2018) 2020
Viderehenvisning (HIS 1208:2018) 2020
Status på henvisning (HIS 1206:2018) 2020
Helsefaglig dialog (HIS 1077:2017) 2021

Spesifikt om de ulike standardene

Tjenestebasert adressering: Overgang fra personbasert adressering

Personbasert registrering i Adresseregisteret omfatter helsepersonell som har etablert privat virksomhet som for eksempel lege, fysioterapeut og psykolog. Helsepersonell som i dag er registrert personbasert i Adresseregisteret må vente med overgang til tjenestebasert adressering inntil dato for overgang er besluttet. Det samme gjelder nye aktørerer i samme katagori som ikke tidligere har vært registrert i Adresseregisteret.

Henvisning ny tilstand

Skal erstatte Henvisning v1.0 (HIS 80517:2005) og v1.1 (HIS 80517:2014).

Status på henvisning

En tidligere versjon av standarden het Elektronisk utveksling av tilbakemelding på henvisning (HIS 80326:2003)

Helsefaglig dialog

Skal erstatte Forespørsel og svar på forespørsel (HIS 1152:2006). 

Hvem koordinerer innføringen?

Norsk Helsenett koordinerer nasjonal innføring av standardene. Planer for innføring publiseres og oppdateres fortløpende hos Norsk Helsenett.

Finn frister og viktige datoer for innføring av e-helsestandarder (nhn.no).

Spørsmål om innføring og innføringsplan: digitalsamhandling@nhn.no

Hvorfor innføres standardene nå?

Standardene er utarbeidet i samarbeid med sektoren og dekker behov i helse- og omsorgstjenesten. De er utarbeidet for å understøtte krav i Pasient- og brukerrettighetsloven, Prioriteringsforskriften, samt veiledere fra Helsedirektoratet. 

De nye standardene skal bidra til bedre ivaretakelse av pasientens rettigheter i forbindelse med henvisningsprosessen. 

Standardene er i tråd med Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022.

Produktstyre e-helsestandarder har behandlet og prioritert innføring av standardene i flere møter i 2017 og 2018.

Riksrevisjonen (2014, 2018) har påpekt behov for standarder som bedre understøtter elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten

Overgang til nyeste versjon av obligatoriske standarder 

I forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) (IKT-forskriften) er flere standarder oppført med to likestilte versjoner. Dette gjelder f.eks. epikrise,  rekviriering av medisinske tjenester, svarrapportering av medisinske tjenestester og pleie- og omsorgsmeldinger. 

Det er en klar ambisjon at virksomhetene skal gå over til nyeste versjon av de likestilte standardene. 

  • Norsk Helsenett har vurdert kost/nytte og risiko ved overgang til nyeste versjon av de likestilte og har ansvar for nasjonal plan for overgang til bruk av nyeste versjon. Les mer på nettsidene til Norsk Helsenett om Overgang til én versjon

Oversikt over standarder som skal fases ut og om skal være gjeldende:

Standard som vil bli gjeldende Standard som skal fases ut Referanse til § i IKT-forskriften
Applikasjonskvittering v1.1  (HIS 80415:2012) Applikasjonskvittering v1.0 (HIS 80415:2004) § 5 annet ledd nr. b
Epikrise v1.2 (HIS 80226:2014) Epikrise v1.2 (HIS 80226:2006) § 6 første ledd nr. 3
Medisinsk biokjemi v1.4 (HIS 1138:2014) Medisinsk biokjemi v1.3 (HIS 1138:2008)  § 6 første ledd nr. 4
Mikrobiologi v1.4 (HIS 1139:2014) Mikrobiologi v1.3 (HIS 1139:2008) § 6 første ledd nr. 5
Immunologi v1.4 (HIS 1140:2014) Immunologi v1.3 (HIS 1140:2008) § 6 første ledd nr. 6
Patologi v1.4 (HIS 1141:2014) Patologi v1.3 (1141:2008) § 6 første ledd nr. 7
Radiologi v1.4 (HIS 1142:2014)  [svarrapport] Radiologi v1.3 (HIS 1142:2008) § 6 første ledd nr. 8
Radiologi v1.6 [rekvisisjon] (HIS 1175:2014) Rekvisisjon/henvisning radiologi (HIS 80821:2008) § 6 første ledd nr. 9
Innleggelsesrapport v1.6 (HIS 1143:2014)  Innleggelsesrapport v1.5 (HIS 1143:2009) § 6 første ledd nr. 10
Helseopplysninger v1.6 (HIS 1144:2014) Helseopplysninger v1.5 (HIS 1144:2009) § 6 første ledd nr. 11
Helseopplysninger til lege v1.6 (HIS 1145:2014) Helseopplysninger til lege v1.5 (his 1145:2009) § 6 første ledd nr. 12
Orientering om tjenestetilbud v1.6(HIS 1146:2014) Orientering om tjenestetilbud v1.5 (HIS 1146:2009) § 6 første ledd nr. 13
Medisinske opplysninger v1.6 (HIS 1147:2014) Medisinske opplysninger v1.5 (HIS 1147:2009) § 6 første ledd nr. 14
Pasientlogistikk­meldinger v1.6(HIS 1149:2015) Pasientlogistikkmeldinger v1.5 (HIS 1149:2009) § 6 første ledd nr. 15

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev om arkitekturstyring, standarder og referansekatalog for å få tilsendt e-post om aktuelle saker.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei