Søk

Innføring av standarder

Flere e-helsestandarder for elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten er under innføring. Norsk Helsenett koordinerer den nasjonale innføringen.

Standardene som er under innføring er: Tjenestebasert adressering, Henvisning ny tilstand, Viderehenvisning, Status på henvisning og Helsefaglig dialog. Dissse er fastsatt av Direktoratet for e-helse. 

Standardene dekker behov som er etterspurt av helse- og omsorgstjenesten. Riksrevisjonen (2014, 2018) har påpekt behov for standarder som bedre understøtter elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten. Standardene er utarbeidet for å understøtte krav i Pasient- og brukerrettighetsloven, Prioriteringsforskriften, samt veiledere fra Helsedirektoratet. Standardene er i tråd med Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022 og utarbeidet i samarbeid med sektoren.

Produktstyre e-helsestandarder har behandlet og prioritert innføring av standardene i flere møter i 2017 og 2018.

Nasjonalt koordinert innføring

Virksomheter som ønsker å ta i bruk standardene må kontakte Norsk Helsenett (NHN). Planer for nasjonal koordinert innføring publiseres og oppdateres fortløpende hos Norsk Helsenett.

Finn frister og viktige datoer for innføring av e-helsestandarder (nhn.no).

Tjenestebasert adressering

 • Norsk Helsenett har utarbeidet plan for koordinert innføring av standarden. 
 • Målet er at standarden skal være innført innen 31.12.2019
 • Virksomheter i spesialist- og kommunehelsetjenesten kan umiddelbart ta i bruk tjenestetyper som er registrert i Adresseregisteret.

Overgang fra personbasert til tjenestebasert adressering:

 • Personbasert registrering i Adresseregisteret omfatter helsepersonell som har etablert privat virksomhet, for eksempel lege, fysioterapeut, psykolog.
 • Helsepersonell som i dag er registrert personbasert i Adresseregisteret må vente med overgang til tjenestebasert adressering inntil dato for overgang er besluttet.
 • Nye aktører må inntil videre registreres personbasert, inntil dato for overgang til tjenestebasert adressering er besluttet. 
 • Mer informasjon og lenker til standarden: Tjenestebasert adressering

Henvisning

 • Nye standarder for henvisning er utarbeidet for å understøtte krav i lov, forskrift og veiledere. De nye standardene skal bidra til bedre ivaretakelse av pasientens rettigheter i forbindelse med henvisningsprosessen. 
 • Status på henvisning benyttes til å gi henvisende helsepersonell informasjon om resultatet av vurdering etter en mottatt henvisning. Dette gjelder både henvisninger som skal rettighetsvurderes, og andre henvisninger. 
 • Norsk Helsenett har utarbeidet plan for koordinert innføring av nye standarder for henvisning.
 • Målet er at standardene skal være innført innen 31.12.2020

Henvisning ny tilstand

 • Direktoratet for e-helse anbefaler at Henvisning ny tilstand erstatter Henvisning v1.0 (HIS 80517:2005) og v1.1 (HIS 80517:2014).
 • Virksomheter som deltar i nasjonal koordinert innføring kan ta i bruk standarden.
 • Les mer om og last ned standarden: Henvisning ny tilstand (HIS 1207:2018)

Viderehenvisning

 • Viderehenvisning benyttes når helsepersonell henviser en pasient videre til annet helsepersonell.
 • Virksomheter som deltar i nasjonal koordinert innføring kan ta i bruk standarden.
 • Les mer om og last ned standarden: Viderehenvisning (HIS 1208:2018)

Status på henvisning

 • Tidligere versjoner av denne standarden het Tilbakemelding på henvisning.
 • Den som vurderer mottatt henvisning kan benytte standarden for å gi henvisende helsepersonell status på vurderingen.
 • Virksomheter som deltar i nasjonal koordinert innføring kan ta i bruk standarden.
 • Les mer om og last ned standarden: Status på henvisning (HIS 1206:2018)

Helsefaglig dialog

 • Direktoratet for e-helse anbefaler at standarden erstatter Forespørsel og svar på forespørsel (HIS 1152:2006). 
 • Virksomheter som deltar i nasjonal koordinert innføring kan ta i bruk standarden.
 • Norsk Helsenett utarbeider plan for nasjonal, koordinert innføring av standarden. 
 • Les mer om og last ned standarden: Helsefaglig dialog (HIS 1077:2017)

Overgang til én versjon av obligatoriske standarder 

I forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) er flere standarder oppført med to likestilte versjoner. Dette gjelder standarder for applikasjonskvittering, epikrise,  rekvisisjon og svarrapporter og pleie- og omsorgsmeldinger. 

Det er en klar ambisjon at virksomhetene skal gå over til siste versjon, og det planlegges nå for overgang til kun én versjon av standardene. Målet er at alle virksomheter kun skal benytte siste versjon av de obligatoriske standardene innen 31.12.2020. For oversikt over hvilke det gjelder se tabellen under. 
 
Direktoratet for e-helse har gitt Norsk Helsenett oppdrag om å planlegge overgang til kun én versjon av de obligatoriske standardene. Oppdraget er todelt og omfatter:

 1. Vurdering av kost/nytte ved bruk av siste versjon versus nest siste versjon, samt risiko
 2. Nasjonal plan for overgang til bruk av kun siste versjon.

For mer informasjon om planarbeidet, se Overgang til én versjon (nhn.no)

Oversikt over neste siste og siste versjon av obligatoriske standarder i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (IKT-forskriften):

Standard § IKT-forskriften HIS-nr, Nest siste versjon HIS-nr, Siste versjon
Applikasjonskvittering § 5 annet ledd nr. b 80415:2004 80415:2012
Henvisning § 6 første ledd nr. 2 80517:2005 80517:2014
Epikrise § 6 første ledd nr. 3 80226:2006 80226:2014
Medisinsk biokjemi [svarrapport] § 6 første ledd nr. 4 1138:2008 1138:2014
Mikrobiologi [svarrapport] § 6 første ledd nr. 5 1139:2008 1139:2014
Immunologi [svarrapport] § 6 første ledd nr. 6 1140:2008 1140:2014
Patologi [svarrapport] § 6 første ledd nr. 7 1141:2008 1141:2014
Radiologi [svarrapport] § 6 første ledd nr. 8 1142:2008 1142:2014
Rekvisisjon/henvisning radiologi § 6 første ledd nr. 9 80821:2008 80821:2014
Innleggelsesrapport [PLO] § 6 første ledd nr. 10 1143:2009 1143:2014
Helseopplysninger [PLO] § 6 første ledd nr. 11 1144:2009 1144:2014
Helseopplysninger til lege [PLO] § 6 første ledd nr. 12 1145:2009 1145:2014
Orientering om tjenestetilbud [PLO] § 6 første ledd nr. 13 1146:2009 1146:2014
Medisinske opplysninger [PLO] § 6 første ledd nr. 14 1147:2009 1147:2014
Pasientlogistikk­meldinger [PLO] § 6 første ledd nr. 15 1149:2009 1147:2014

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev om arkitekturstyring, standarder og referansekatalog for å få tilsendt e-post om aktuelle saker.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei