Søk

Innføring av standarder

Flere e-helsestandarder for elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten er under innføring. Norsk Helsenett koordinerer den nasjonale innføringen.

Standarder under innføring er Tjenestebasert adressering, Henvisning ny tilstand, Viderehenvisning, Status på henvisning og Helsefaglig dialog.

Standardene dekker behov som er etterspurt av helse- og omsorgstjenesten. Riksrevisjonen (2014, 2018) har påpekt behov for standarder som bedre understøtter elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten. Standardene er utarbeidet for å understøtte krav i Pasient- og brukerrettighetsloven, Prioriteringsforskriften, samt veiledere fra Helsedirektoratet. Standardene er i tråd med Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022 og utarbeidet i samarbeid med sektoren.

Produktstyre e-helsestandarder har behandlet og prioritert innføring av standardene i flere møter i 2017 og 2018.

Virksomheter som ønsker å ta i bruk standardene må kontakte Norsk Helsenett (NHN). Planer for nasjonal koordinert innføring publiseres og oppdateres fortløpende hos Norsk Helsenett.

Nasjonalt koordinert innføring

Finn frister og viktige datoer for innføring av e-helsestandarder (nhn.no).

Tjenestebasert adressering

 • Norsk Helsenett har utarbeidet plan for koordinert innføring av standarden. 
 • Målet er at standarden skal være innført innen 31.12.2019
 • Virksomheter i spesialist- og kommunehelsetjenesten kan umiddelbart ta i bruk tjenestetyper som er registrert i Adresseregisteret.

Overgang fra personbasert til tjenestebasert adressering:

 • Personbasert registrering i Adresseregisteret omfatter helsepersonell som har etablert privat virksomhet, for eksempel lege, fysioterapeut, psykolog.
 • Helsepersonell som i dag er registrert personbasert i Adresseregisteret må vente med overgang til tjenestebasert adressering inntil dato for overgang er besluttet.
 • Nye aktører må inntil videre registreres personbasert, inntil dato for overgang til tjenestebasert adressering er besluttet. 
 • Mer informasjon og lenker til standarden: Tjenestebasert adressering

Henvisning

 • Nye standarder for henvisning er utarbeidet for å understøtte krav i lov, forskrift og veiledere. De nye standardene skal bidra til bedre ivaretakelse av pasientens rettigheter i forbindelse med henvisningsprosessen. 
 • Status på henvisning benyttes til å gi henvisende helsepersonell informasjon om resultatet av vurdering etter en mottatt henvisning. Dette gjelder både henvisninger som skal rettighetsvurderes, og andre henvisninger. 
 • Norsk Helsenett har utarbeidet plan for koordinert innføring av nye standarder for henvisning.
 • Målet er at standardene skal være innført innen 31.12.2020

Henvisning ny tilstand

 • Informasjon om standarden i Referansekatalogen for e-helse: Henvisning ny tilstand (HIS 1207:2018)
 • Standarden er fastsatt og Direktoratet for e-helse anbefaler at denne erstatter Henvisning v1.0 (HIS 80517:2005) og v1.1 (HIS 80517:2014).
 • Virksomheter som deltar i nasjonal koordinert innføring kan ta i bruk standarden.

Viderehenvisning

 • Informasjon om standarden i Referansekatalogen for e-helse: Viderehenvisning (HIS 1208:2018)
 • Standarden er fastsatt av Direktoratet for e-helse.
 • Viderehenvisning benyttes når helsepersonell henviser en pasient videre til annet helsepersonell.
 • Virksomheter som deltar i nasjonal koordinert innføring kan ta i bruk standarden.

Status på henvisning

 • Informasjon om standarden i Referansekatalogen for e-helse: Status på henvisning (HIS 1206:2018)
 • Standarden er fastsatt av Direktoratet for e-helse. 
 • Tidligere versjoner av denne standarden het Tilbakemelding på henvisning.
 • Den som vurderer mottatt henvisning kan benytte standarden for å gi henvisende helsepersonell status på vurderingen.
 • Virksomheter som deltar i nasjonal koordinert innføring kan ta i bruk standarden.

Helsefaglig dialog

 • Informasjon om standarden i Referansekatalogen for e-helse: Helsefaglig dialog (HIS 1077:2017)
 • Standarden er fastsatt og Direktoratet for e-helse anbefaler at denne erstatter Forespørsel og svar på forespørsel (HIS 1152:2006). 
 • Virksomheter som deltar i nasjonal koordinert innføring kan ta i bruk standarden.
 • Norsk Helsenett utarbeider plan for nasjonal, koordinert innføring av standarden. Planen forventes ferdigstilt i 2. kvartal 2019.
Fant du det du lette etter?
Ja Nei