Logo for print

Standarden Viderehenvisning (HIS 1208:2018) er en profil av Standard for elektronisk henvisning v2.0 (HIS 80517:2017).

Den inneholder krav og presiseringer til hvordan standard for elektronisk henvisning v2.0 skal benyttes når helsepersonell henviser en pasient videre til annet behandlende helsepersonell innad i spesialisthelsetjenesten. Dette kan skje både før og etter rettighetsvurdering.

Standarden Viderehenvisning understøtter §2-2 Rett til vurdering i pasient- og brukerrettighetsloven. Denne standarden ivaretar strukturert overføring av opplysninger som skal inkluderes ved en viderehenvisning i spesialisthelsetjenesten i henhold til rundskriv IS-2331 Ventelisterapportering til Norsk pasientregister. 

Bruksområde

Standarden Viderehenvisning skal benyttes når

  • mottatt henvisning skal sendes videre innad i spesialisthelsetjenesten

  • mottatt henvisning er kommet til feil mottaker og henvisningen skal sendes videre til riktig mottaker

Kontakt