Logo for print

Tjenestebasert adressering forutsetter at den enkelte virksomhet registrerer sine kommunikasjonsparter i Adresseregisteret. Navnet på kommunikasjonsparten vil være gitt av en tjenestetype som er definert i nasjonale kodeverk til dette formålet. Ved registreringen tildeles hver kommunikasjonspart en identifikator kalt HER-id. Denne benyttes som entydig identifikator ved elektronisk samhandling over helsenettet.

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret gir råd om bruk av tjenestetyper. 

Innføring av standarden

Standarden er under innføring. Nyttig informasjon om pågående innføringsløp er tilgjengelig fra Innføring av nye standarder: Tjenestebasert adressering.

Norsk Helsenett har ansvar for koordinert plan og innføring av standarden. Frister og tidspunkter for når standarden kan tas i bruk er tilgjengelig fra Innføring av e-helsestandarder (nhn.no).

Endringer i tjenestetyper 

I innføringsfasen vil både nye og gamle tjenestetyper være i bruk. 

Sidene under gir en oversikt over mapping mellom tjenestetyper som ikke lenger skal brukes, og hvilke som skal brukes i stedet. 

Standarden

Standard for tjenestebasert adressering er anbefalt for alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som sender og/eller mottar elektroniske meldinger. Den består av tre deler:

1. Tjenestebasert adressering del 1: Generelle krav (HIS 1153-1:2016).  Inneholder termer og definisjoner som benyttes i alle delene av standarden. I tillegg beskrives konseptet tjenestebasert adressering og bruk av Adresseregisteret som kilde til adresseinformasjon.

2. Tjenestebasert adressering del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling (HIS 1153-2:2016). Inneholder krav til bruk av identifikatorer i den elektroniske meldingsutvekslingen.

3. Tjenestebasert adressering del 3: Adressering (HIS 1153:2017).  Inneholder krav til bruk av tjenestetyper i den elektroniske meldingsutvekslingen.

Viktige støttedokumenter

Dokumenter som er nødvendige for  implementering av tjenestebasert adressering er tilgjengelige under "Relaterte filer" i Teknisk arkiv for standarder/tjenestebasert adressering (Sarepta)

Bakgrunn

Arbeidet med tjenestebasert adressering har pågått i flere år.

Den første versjonen av standarden, Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling (HIS 1153:2015), ble utarbeidet for å formalisere krav til og skape en felles forståelse for tjenestebasert adressering.

HIS 1153:2015  var i stor grad basert på, og erstattet støttedokumentene Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling (HISD 1153:2014) og Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder (HISD 1029:2011).

Etter at Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling (HIS 1153:2015) ble publisert ble det avdekket et behov for et tydeligere skille mellom tekniske og organisatoriske krav, samt krav til enhetlig bruk av tjenestetyper. Dette førte til at standardene ble delt opp i tre deler.

Den tredelte, gjeldende versjonen av standarden erstatter HIS 1153:2015. Den erstatter også Adressering til og fra spesialisthelsetjenesten (HISD 1103:2015).

Kontakt

Sist oppdatert: 8. april 2019

​Fant du det du lette etter?​