Logo for print

Elektronisk samhandling

Adresseregisteret

Felles nasjonalt register med opplysninger som skal benyttes ved kommunikasjon mellom kommunikasjonsparter.

Merk: Adresseregisteret driftes av Norsk helsenett og forvaltes av Direktoratet for e-helse.

[Kilde: HIS 1153:2016]

Adresseringsmetode

Sett av regler som spesifiserer hvordan adresseinformasjon om mottaker og avsender skal angis i en melding.

[Kilde: HIS 1153:2016]

Applikasjonskvittering

Forretningsdokument som er en kvitteringsmelding som angir om en spesifikk instans av en fagmelding er mottatt og kan behandles av det mottakende fagsystemet, eller i motsatt fall angir hva som har gått  feil i forbindelse med mottaket. 

Merk: Applikasjonskvitteringen skal være automatisk generert, og den skal alltid inneholde referanse til fagmeldingen eller forsendelsen den tilhører.

[Kilde: HISD 1168:2016]

Avviksmelding

Se Tilbakemelding om feil i mottatt melding

Avvist melding

ebXML-melding med vedlegg som ga en Transportfeilmelding med faktisk feil (ebXML Error).

[Kilde: HISD 1172:2017]

Basismelding

Melding av type Henvisning, Epikrise, Rekvisisjon eller Svarrapport.

[Kilde: HISD 1168:2016 modifisert]

Bekreftet mottak

Positivt resultat

Transportkvittering eller en Feilmelding som kun inneholder Warning (ingen Error)

Merk: Dette forteller avsender av ebXML-meldingen at mottakers meldingstjener har tatt imot forsendelsen, at dekryptering har gått bra, og at vedleggets innhold (payloaden) kan leveres til mottakers fagsystem.

[Kilde: HISD 1172:2017]

Dialogmelding

Melding som benyttes for å kommunisere ustrukturert informasjon i en dialog mellom to parter.  

Merk: Kan for eksempel benyttes til forespørsler, svar på forespørsler, notater og avviksmeldinger mellom EPJ-system i tilknytning til pasientbehandling.

[Kilde: HISD 1168:2016]

ebXML signalmeldinger

Felles betegnelse på Transportkvittering (ebXML Acknowledgment) og Feilmelding (ebXML Error Signal).

[Kilde: HISD 1172:2017 modifisert]

ebXML konvolutt

Meldingskonvolutt

SOAP Envelope med ebXML-utvidelser i SOAP Header og SOAP Body.

Merk: ebXML-konvolutten inneholder blant annet opplysninger om avsender, mottaker og referanse til forretningsdokumentene.

[Kilde: HIS 1153:2016 modifisert]

ebXML-melding

Melding som består av ebXML-konvolutt og ebXML-payload(s).

Merk: ebXML-meldingen sendes mellom avsenders og mottakers meldingstjenere.

[Kilde: HISD 1168:2016]

ebXML-payload

ebXML-nyttelast

Del av ebXML-melding som inneholder et eller flere forretningsdokument.

Merk: Forretningsdokumentet ligger i en separat MIME del og er i ebXML-meldingen alltid kryptert og signert.

[Kilde: HISD 1168:2016 modifisert]

EDI-adresse

Adresse som brukes ved elektronisk kommunikasjon.

[Kilde: HIS 1153:2016]

Fagdel av en melding

Del av en fagmelding som inneholder faglig informasjon.

Merk 1: For fagmeldinger som benytter hodemeldingen [Kilde: 4] er skillet mellom fagdel og ikke-fagdel («administrativ del») tydelig ved at hodemeldingen er den administrative delen, mens den aktuelle meldingsstandarden (f.eks. PLO-meldinger) er fagdelen.

Merk 2: For fagmeldinger som ikke benytter hodemeldingen er skillet ikke så tydelig da både fagdel og ikke-fagdel er definert i samme standard (f.eks. epikrise).

[Kilde: HIS 1153:2016]

Fagmelding

Forretningsdokument som inneholder informasjon relatert til helsehjelp eller administrasjon av helsehjelp.

Merk: Fagmeldinger kan forenklet deles inn i to ulike «generasjoner»:

  • Fagmeldinger som benytter hodemeldingen for avsender, mottakere og pasient. Eksempel: PLO-meldinger, e-resept og dialogmeldinger (inkludert avviksmeldinger).

  • Fagmeldinger som ikke benytter hodemeldingen. Her er avsender, mottakere og pasient beskrevet som en del av selve meldingsstandarden. Eksempel: rekvisisjon, epikrise og svarrapport.

[Kilde: HIS 1153:2016]

Fagsystem

Informasjonssystem som mottar og/eller sender fagmeldinger.

Eksempler: EPJ-system, PAS-system, PLO-system, Labsystem m.m.

[Kilde: HIS 1153:2016]

Feilmelding

ebXML-konvolutt som benyttes som en ebXML error.

Merk 1: Sendes som en signalmelding på ebXML-nivå (ikke transportprotokollnivået).

Merk 2: En feilmelding varsler i hovedsak avsender av ebXML-meldingen at denne er avvist av mottakers meldingstjener.

Merk 3: ebXML Error Signal kan også benyttes for å varsle avsender av ebXML-meldingen om feil i innhold i ebXML-konvolutten men at meldingen kan behandles av mottakers meldingstjener allikevel (Warning).

[Kilde: HISD 1172:2017 modifisert]

Forretningsdokument

Selvstendig dokument som inneholder forretningsinformasjon beregnet på sluttbrukeren

Eksempel: Henvisning

[Kilde: HIS 1153:2016]

HCP-struktur

Informasjonsstruktur som inneholder administrativ informasjon om helsetjenesteenheter i basismeldinger og applikasjonskvittering som ikke benytter hodemelding.

[Kilde: HIS 1153:2016]

HER-id

Identifikator som unikt identifiserer en virksomhet eller en kommunikasjonspart som tilhører en virksomhet i Adresseregisteret.

Merk: HER-id er et løpenummer som tildeles automatisk ved registrering i Adresseregisteret og som ikke kan endres.

[Kilde: HIS 1153:2016]

Hodemelding

Informasjonsstruktur som inneholder administrativ informasjon om pasient, avsender og mottaker og en fagdel.

Merk: Fagdelen er vanligvis representert i form av en egen XML-struktur beskrevet i egen meldingsstandard.

[Kilde: HIS 1153:2016]

Kodeverk

System for kategorisering av begreper for registrering og statistikk.

[Kilde: HISD 1168:2016]

Kommunikasjonspart

Logisk avgrenset del av en virksomhet i helse- og omsorgstjenesten, som sender og/eller mottar elektroniske meldinger.

Merk: En kommunikasjonspart har alltid en HER-id. Merk Merk 2: En kommunikasjonspart vil som hovedregel være knyttet til en tjenestetype.

[Kilde: HIS 1153:2016]

Meldingskonvolutt

Se ebXML-konvolutt.

Meldingsstandard

Standard som beskriver informasjonen som utveksles mellom aktører. 

Merk: I en meldingsstandard kan en melding beskrives ved hjelp av en syntaksuavhengig meldingsbeskrivelse (informasjonsmodell) og/eller en syntaksspesifikk meldingsbeskrivelse.

Eksempel: epikrise, sykmelding, standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten m.fl.

[Kilde: HIS 1153:2016]

Meldingstjener

MSH

Programvarekomponent som håndterer meldingsformidling i tråd med ebMS-spesifikasjonen.

Merk 1: En meldingstjener kan være sammensatt av flere programvarekomponenter i et større system for meldingsformidling og kommunikasjon med eksterne og interne kommunikasjonsparter.

Merk 2: Engelsk betegnelse for meldingstjener er Message Service Handler (MSH)

[Kilde: HISD 1171:2017 modifisert]

PLO-melding

Melding basert på en profil av standarden Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten ([Kilde: HIS 80704). Eksempler: Innleggelsesrapport, Helseopplysninger m.fl.

[Kilde: HISD 1168:2016]

Signalrespons

Respons som indikerer eventuelle problemer underveis i en meldingsutveksling, i form av en SMTP Bounce, SOAP Fault, ebXML Error Signal eller ebXML Acknowledgment.

[Kilde: HISD 1172:2017]

SOAP with Attachments

SwA

Overføring av en SOAP-konvolutt med vedlegg.

Merk 1: SOAP with Attachments er definert i et W3C-notat.

Merk 2: SOAP-konvolutten og de relaterte vedleggene pakkes i en MIME multipart/related.

[Kilde: HISD 1172:2017]

Teknisk rammeverk

Rammeverk som benyttes for å transportere fagmeldingen, f.eks. ebXML.

[Kilde: HIS 1153:2016 modifisert]

Tilbakemelding om feil i mottatt melding (Tidligere kalt avviksmelding)

Anvendelse av dialogmelding som benyttes for å sende en elektronisk melding om feil som omhandler opplysninger om pasient i forbindelse med elektronisk samhandling.

Merk 1: Benyttes for eksempel ved mangelfulle opplysninger eller feilsending som ikke skyldes tekniske feil. 

Merk 2: Meldingen brukes for å varsle om feil i mottatt fagmelding som ikke ivaretas av transportkvittering eller applikasjonskvittering.

Merk 3: Avviksmeldingen endret navn til 'Tilbakemelding om feil i mottatt melding' i 2016]'

[Kilde: HISD 1168:2016 modifisert]

Tjenestebasert adressering

Adresseringsmetode hvor det adresseres til og fra kommunikasjonsparter som representerer tjenester.

[Kilde: HIS 1153:2016]

Tjenestetype

Betegnelse på tjeneste hentet fra et kodeverk og som benyttes som navn for alle kommunikasjonsparter som oppfyller en nærmere bestemt beskrivelse.

Merk 1: Begrepet «tjeneste» er her ikke ensbetydende med «helsetjeneste».

Merk 2: En fastlege yter helsetjenester, men registreres ikke med en tjenestetype i Adresseregisteret. Som navn på kommunikasjonsparten benyttes navnet på fastlegen.

[Kilde: HIS 1153:2016]

Transportkvittering

ebXML-konvolutt som benyttes som en ebXML Acknowledgment.

Merk: En transportkvittering forteller avsender av ebXML-meldingen at mottakers meldingstjener har tatt i mot forsendelsen, og at fagmeldingen kan leveres til mottakers fagsystem.

[Kilde: HISD 1171:2016]

Behandlingsrettet helseregister, pasientjournal, arkiv og pasientarkiv

Behandlingsrettet helseregister og pasientjournal

I pasientjournalloven § 2 første ledd bokstav d er behandlingsrettet helseregister definert som følger:

"pasientjournal- og informasjonssystem eller annet register, fortegnelse eller lignende, der helseopplysninger er lagret systematisk slik at opplysninger om den enkelte kan finnes igjen og som skal gi grunnlag for helsehjelp eller administrasjon av helsehjelp til enkeltpersoner"

Av merknadene til denne definisjonen i Prop. 72 L (2013–2014) Pasientjournalloven og helseregisterloven framgår det at behandlingsrettet helseregister er et logisk begrep:

"Behandlingsrettet helseregister er et vidt begrep og omfatter hovedjournal, kjernejournal, pasientkort, individuell plan, ulike fagsystemer, pasientadministrative systemer mv. Helseopplysninger kan være registrert i alle disse systemene. Opplysningene i et behandlingsrettet helseregister kan således være nedtegnet og lagret adskilt i ett eller flere systemer. Det enkelte system kan være virksomhetsinternt eller det kan være systemer som to eller flere virksomheter samarbeider om (virksomhetsovergripende systemer)."

Det framgår også at behandlingsrettet helseregister er et teknologinøytralt begrep som både omfatter elektroniske opplysninger og opplysninger på papir mm.

Bruken av termen pasientjournal- og informasjonssystem i denne definisjonen og bruken av termen system i merknadene, er utfordrende.

I dagligtale er det ikke vanlig å omtale hovedjournal eller individuell plan som system, og det er heller ikke vanlig å betrakte et pasientjournal- og informasjonssystem som et register.

For å unngå en sammenblanding med de IT-systemer som benyttes i helse- og omsorgstjenesten, benyttes derfor ikke begrepet behandlingsrettet helseregister I EPJ standarder. Kravene I EPJ standarder gjelder da heller ikke behandlingsrettede helseregistre generelt, de gjelder kun den delmengden av slike registre som inneholder pasientjournaler.

Det er i stedet valgt å ta utgangspunkt i begrepet pasientjournal slik dette er definert i pasientjournalforskriften:

"samling eller sammenstilling av nedtegnede/registrerte opplysninger om en pasient i forbindelse med helsehjelp, jf. helsepersonelloven § 40 første ledd"

I denne definisjonen betraktes pasientjournalen som en samling opplysninger, uten at begrepet kobles til noen form for system.

Av forskriften framgår det at pasientjournalen kan føres delvis elektronisk og delvis som papirjournal, og at hovedregelen er at det skal anvendes en samlet journal for den enkelte pasient selv om helsehjelp ytes av flere innen virksomheten.

For å illustrere dette kan det være naturlig å ta utgangspunkt i et helseforetak som benytter en rekke forskjellige mer eller mindre spesialiserte IT-systemer for å dokumentere den helsehjelp som ytes. Ut fra bestemmelsene i pasientjournalforskriften så vil hovedregelen være at en pasients samlede journal består av de helseopplysninger om pasienten som er lagret i disse systemene, samt eventuelle helseopplysninger registrert i papirjournal, på film eller på annet medium.

Ut fra definisjonen av behandlingsrettet helseregister fremgår det at et slikt register kan bestå av en samling pasientjournaler hvor opplysningene er lagret elektronisk i forskjellige systemer og/eller på papir, film etc.

Det er heller ikke noe i definisjonen av de nevnte begrepene, eller i annet regelverk, som er til hinder for at ett og samme IT-system kan benyttes til å lagre og/eller på annen måte behandle opplysninger som tilhører flere separate behandlingsrettete helseregistre, uavhengig av om disse har samme eller forskjellige databehandlingsansvarlige. Et eksempel her kan være en regional PACS-installasjon hvor hvert enkelt helseforetak er databehandlingsansvarlig for foretakets andel av de medisinske bildende som er lagret i systemet.

Arkiv og pasientarkiv

Arkiv er i arkivloven § 2 definert som "dokumenter som blir til som ledd i en virksomhet", og hvor dokument er definert som en "logisk avgrenset informasjonsmengde lagret på et medium...". Av arkivloven med forskrifter framgår det klart at en og samme virksomhet kan ha flere arkiver.

I helse- og omsorgstjenesten må det skilles mellom to hovedtyper av arkiver. Pasientarkiv, som utelukkende inneholder opplysninger relatert til den helsehjelp virksomheten yter, og sakarkiv som inneholder dokumentasjon av virksomhetens saksbehandling. Når termen arkiv benyttes andre steder I EPJ standarder, er det i betydningen pasientarkiv dersom ikke annet er eksplisitt angitt.

Med utgangspunkt i arkivloven og definisjonen av pasientjournal er det naturlig å betrakte den delen av de opplysninger fra en virksomhets pasientjournaler som bevares (lagres) i et EPJ-system, som et pasientarkiv.

Merk at selv om både behandlingsrettet helseregister og arkiv er begreper som beskriver en klart avgrenset mengde av opplysninger, så er det ganske forskjellige kriterier som benyttes for å beskrive avgrensingen. Det er derfor ingen entydig sammenheng mellom begrepet behandlingsrettet helseregister og begrepet arkiv. På den ene side kan ett og samme behandlingsrettet helseregister omfatte alle, eller deler av, opplysningene i ett eller flere pasientarkiv. På den annen side kan ett pasientarkiv inkludere opplysninger fra flere behandlingsrettede helseregistre.

Pasientjournal og pasientjournalsystem

Pasientjournal

Samling eller sammenstilling av nedtegnede/registrerte opplysninger om en pasient i forbindelse med helsehjelp.

Merk: En pasientjournal kan inneholde opplysninger på elektronisk form (se elektronisk pasientjournal) og/eller opplysninger registrert på andre typer media slik som papir eller film.

Informasjonssystem

System for innsamling, lagring, behandling, overføring og presentasjon av informasjon.

Merk: Et informasjonssystem inkluderer vanligvis ett eller flere IT-system, men begrepet dekker også systemer for å behandle opplysninger registrert på andre typer media slik som papir eller film.

Pasientjournalsystem

Informasjonssystem tilrettelagt for bevaring (lagring) av pasientjournaler og behandling av opplysninger i pasientjournaler.

Elektronisk pasientjournal

EPJ

Elektronisk ført samling eller sammenstilling av nedtegnede/registrerte opplysninger om en pasient i forbindelse med helsehjelp.

Merk 1: En elektronisk pasientjournal kan inngå som en del av en pasientjournal som også inneholder opplysninger registrert på andre typer media slik som papir eller film.

Merk 2: I EPJ standarder benyttes tidvis pasientjournal og journal som synonym for elektronisk pasientjournal der det ikke er fare for misforståelse.

Komplett EPJ

En virksomhets totale samling eller sammenstilling av alle elektronisk nedtegnede/registrerte opplysninger om en pasient i forbindelse med helsehjelp.

Elektronisk pasientjournalsystem

EPJ-system

Informasjonssystem med nødvendig funksjonalitet for å registrere, søke fram, presentere, kommunisere, redigere, rette og slette opplysninger i elektroniske pasientjournaler.

Merk 1: Et EPJ-system er etter denne definisjonen ikke nødvendigvis ett enkelt IT-system (produkt) levert av én leverandør, det kan utmerket godt være en samling IT-systemer fra flere leverandører som hver for seg håndterer deler av opplysningene i EPJ. Termen Logisk EPJ-system benyttes tidvis for å understreke at det ikke er et spesifikt IT-system som omtales, men den samling av IT-systemer som er nødvendig for å behandle de opplysninger som utgjør pasientenes elektroniske pasientjournaler samt de grunndata som er nødvendig for å kunne håndtere disse på en forsvarlig måte.

Når det gjelder bruken av begrepet EPJ-system I EPJ standarder, så er det primært programvareperspektivet det siktes til.

Merk 2: Enkelte IT-systemer som f.eks. de såkalte PLO-systemene, inneholder både funksjonalitet relatert til dokumentasjon av helsehjelp, og annen funksjonalitet, f.eks. relatert til saksbehandling. I slike tilfeller er det kun den delen av systemet som er relatert til dokumentasjon av helsehjelp som faller inn under begrepet EPJ-system

Generelt EPJ-system

Elektronisk pasientjournalsystem beregnet for dokumentasjon av alle former for helsehjelp som en større virksomhet yter.

Merk: Helseforetak og andre større virksomheter har i utgangspunktet kun et generelt EPJ-system, men kan i tillegg ha en rekke spesialiserte EPJ-system. Dersom virksomheten inkluderer enheter som både faglig og organisatorisk klart fremstår som separate deltjenester, kan enkelte av disse enhetene eventuelt benytte et annet generelt EPJ-system enn den øvrige virksomheten.

Spesialisert EPJ-system

Elektronisk pasientjournalsystem som er spesielt tilrettelagt for dokumentasjon av en type spesialisert helsehjelp.

Eksempler: Føde/barsel-system, Gastrosystem, Laboratoriesystem etc.

Innhold og struktur i elektroniske pasientjournalsystemer (EPJ)

Komponent

I EPJ standarder: Meningsbærende, logisk avgrenset og entydig identifiserbar informasjons­mengde som kan være gjenstand for behandling i manuelle og/eller automatiserte prosesser.

Merk 1: I et EPJ-system inngår både grunndata og elektroniske pasientjournaler (EPJ). EPJ komponent benyttes som betegnelse på de komponenter som inngår i EPJ.

Merk 2: Denne standarden opererer med fire generiske typer komponenter mappe, dokument, fragment og dataelement. For de tre første benyttes egne termer (EPJ sak, EPJ dokument og EPJ fragment) ved omtale av komponenter som kan inneholde helse­opplysninger (og inngå i EPJ) og som derfor vil være underlagt bestemmelsene i helse­lov­givningen.

Dataelement

Grunnleggende type komponent som ikke kan inneholde andre komponenter.

Fragment

Type komponent som består av et sett dataelement og/eller andre fragment.

EPJ fragment

En type fragment som kan inneholde helseopplysninger og inngå i EPJ.

Dokument

I EPJ standarder: Type komponent som består av et sett fragment, og som registreres og gjøres tilgjengelig for andre brukere av EPJ-systemet som en helhet.

Etter arkivloven § 2: en logisk avgrenset informasjonsmengde som er lagret på et medium for senere lesing, lytting, framvisning eller overføring.

EPJ dokument

Dokument som inngår en pasients  EPJ og som signeres/godkjennes som en helhet.

Merk 1: Et EPJ dokument godkjennes/signeres og gjøres tilgjengelig for andre tjenesteytere som en helhet og tillates ikke endret etter godkjenning uten eksplisitt angivelse av hjemmel for endringen.

Merk 2: Det gjøres oppmerksom det primære formålet med bruken av begrepet EPJ dokument I EPJ standarder, er knyttet til signering/godkjenning. Dette innebærer at det  som presenteres som et dokument i et EPJ-system sitt brukergrensesnitt eller det som tjenesteytere omtaler som et dokument, ikke alltid utgjør ett EPJ dokument. Eksempelvis vil enkelte typer EPJ sak sett fra et brukerperspektiv være naturlig å omtale som dokument. Tilsvarende mulighet for forveksling har en også på teknisk nivå, begrepet "persistent composition" som benyttes av openEHR, vil I EPJ standarder stort sett tilsvare en EPJ sak.

Mappe

Type komponent som består av et sett dokumenter og/eller andre mapper.

EPJ sak

En type mappe som kan inneholde helseopplysninger og inngå i EPJ.

Merk: I EPJ standarder benyttes tidvis sak som synonym for EPJ sak der det ikke er fare for misforståelse.

Gjenbrukt komponent

I EPJ standarder: En komponent anvendt ett annet sted enn i sin originale kontekst.

Originalkomponent

I EPJ standarder: En komponent i sin originale kontekst.

Merk: Med originale kontekst menes her det sted hvor komponenten opprinnelig ble registrert.

Strukturkomponent

I EPJ standarder: En komponent som består av en eller flere andre komponenter.

Signalinformasjon

Komponenter i som er markert som spesielt viktig og/eller som det er behov for å framheve i enkelte nærmere bestemte situasjoner

Merk: Markeringen skjer ved at komponenten knyttes til en bestemt kategori Signalinformasjon.

Generisk EPJ-arkitektur

I EPJ standarder: Beskrivelse av overordnede regler som gjelder for strukturering av innholdet i EPJ ved hjelp av standardiserte komponenter og relasjoner mellom slike, samt tilhørende metadata.

Grunndata

Data som ikke tilhører noen spesifikk EPJ, men som likevel er nødvendig for anvendelsen av et EPJ-system.

Eksempel: Opplysninger om Tjenesteytere og deres rettigheter samt opplysninger om organisasjoner, adresser, medisinsk-teknisk utstyr, kodeverk, forskjellige former for normgivende informasjon etc.

Arkivering av EPJ og avlevering til arkivdepot

Arkiv

Dokumenter som blir til som ledd i en virksomhet, det vil si dokumenter som mottas eller produseres som ledd i virksomheten hos en arkivskaper, og samles som resultat av denne virksomheten (også kalt enkeltarkiv).

Pasientjournalarkiv

Arkiv som utelukkende inneholder dokumentasjon som produseres eller mottas som ledd i helsehjelp overfor den enkelte pasient, eller administrasjon av slik helsehjelp.

Merk: Den delen av opplysningene fra en virksomhets pasientjournaler som bevares i et EPJ-system, betraktes I EPJ standarder som et pasientjournalarkiv.

Arkivert EPJ

Et uttrekk fra et EPJ-system som inneholder alle opplysninger i en enkelt pasients EPJ foretatt med henblikk på at denne kan arkiveres utenfor EPJ-systemet, eller overføres til et arkivdepot.

Merk: Metadata som ikke anses som relevante etter at en EPJ er arkivert inngår ikke i uttrekket.

Arkivuttrekk

Uttrekk fra et arkiv med formål å avlevere til arkivdepot.

Merk: Alle arkivuttrekk skal identifiseres ved en unik avleveringsidentifikator.

Avleverende EPJ-system

Den del av en virksomhets samlede EPJ-system som inneholder de opplysninger som skal inngå i en avlevering som er avtalt mellom arkivskaper og arkivdepot.

Merk: Et avleverende EPJ-system kan inkludere produkter fra mer enn en leverandør. 

Arkivdepot

Institusjon eller annen organisatorisk enhet hvor bevaringsverdig arkivmateriale oppbevares permanent. Arkivdepotet avlaster arkivskaperen for lagring av eldre arkivmateriale, og legger forholdene til rette for betjening av brukere som er interessert i materialet.

Arkivskaper

En organisatorisk enhet eller en person som skaper arkiv som ledd i sin virksomhet. En arkivskaper kan være et offentlig organ, en bedrift, en organisasjon, en institusjon, en stiftelse og liknende, eller en del av en slik enhet.

Arkivskapende virksomhet

Virksomhet som skaper arkiv. Vanligvis det samme som arkivskaper, men en arkivskapende virksomhet kan også ha flere separate arkivskapere.

Avleverende arkivskaper

Den arkivskaper som foretar en avlevering til et arkivdepot

Arkivuttrekk

Uttrekk fra et arkiv med formål å avlevere til arkivdepot.

Merk: Alle arkivuttrekk skal identifiseres ved en unik avleveringsidentifikator.

Avlevering

Overføring av arkivuttrekk samt råderetten over dette til arkivdepot.

Merk: Jf. arkivloven § 10

Avleveringsplikt

Offentlige organers plikt til å avlevere sine arkiver til arkivdepot.

Avleveringsavtale

Avtale om avlevering mellom arkivskaper som skal avlevere arkivmateriale fra pasientjournalarkiv og arkivdepot.

Avleveringsbeskrivelse

Overordnet beskrivelse av en avlevering som skal gjennomføres i henhold til en inngått avleveringsavtale.

Merk: En avleveringsbeskrivelse inneholder bl.a. opplysninger om hvilket arkiv avleveringen skal foretas fra og de mest sentrale datoene i avleveringsprosessen.

Avleveringsdokumentasjon

Dokument med opplysninger om en avlevering som arkivskaper overfører til arkivdepotet, og som dette returnerer til arkivskaper etter å ha påført statuskoder som angir hvilke deler av avleveringen som er akseptert og hvilke deler som ikke er det.

Merk 1: Avleveringsdokumentasjon inkluderer både avleveringsbeskrivelse og avleveringsoversikt.

Merk 2: Dersom en avlevering deles opp i flere overføringer fra arkivskaper til arkivdepotet, benyttes samme avleveringsdokumentasjon ved hver av overføringene. Det vil da framgå av den inkluderte avleveringsoversikt (overført dato samt status) hvilke pasienter den enkelte overføring omfatter.

Avleveringsidentifikator

Unik identifikator som identifiserer den enkelte arkivavlevering.

Merk: Avleveringsidentifikator fastsettes i avtalen som inngås mellom arkivskaper og arkivdepot i forbindelse med en avlevering.

Avleveringsoversikt

Sammenstilling av dokumentasjon som identifiserer alle pasienter med journaler som inngår i arkivuttrekket.

Avtaleidentifikator

En unik identifikator som identifiserer den enkelte avleveringsavtale. Tildeles av arkivdepotet ved avtaleinngåelse med arkivskaper.

Arkivmateriale

Generell og kollektiv betegnelse på arkivdokumenter. Arkivloven benytter begrepet arkiv i samme generelle betydning.

Arkivdanning

Det å danne eller skape arkiv. Også brukt som fellesbetegnelse på de to første fasene i arkivmaterialets livssyklus (aktivt arkiv og bortsettingsarkiv), dvs. de fasene hvor arkivskaper har ansvaret for materialet (arkivdanningsfasen).

Arkivbegrensning

Å holde utenfor eller fjerne fra arkivet dokumenter som verken er gjenstand for saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon, jf. arkivforskriften § 3-18.

Kassasjon

Det å kassere, dvs. at arkivmateriale som har vært gjenstand for saksbehandling eller hatt verdi som dokumentasjon, blir tatt ut av arkivet og tilintetgjort. Jf. arkivforskriften § 3-18.

Open Archival Information System

OAIS

Digitalt arkivdepot, basert på rammeverket ISO 14721.

Archival information package

AIP

Form, struktur, indeksering mv. som depotvirksomheten har valgt å gi den mottatte informasjonen.

Dissemination information package

DIP

Sammenstilling av arkivinformasjon foretatt på grunnlag av et utvalgskriterium med utlevering som formål.

Submission Information Package

SIP

Bevaringsobjekt som avleveres fra arkivskaper og mottas av arkivdepot.

Styring av tilgang til opplysninger i EPJ

Utlevering av helseopplysninger

Handling hvor den som har helseopplysninger gir disse til en annen slik at denne får tilgang til opplysningene.

Merk: Utlevering av helseopplysninger forutsetter hjemmel i lov eller forskrift og skal skje på grunnlag av beslutning etter en konkret vurdering av behov. Utlevering kan skje muntlig, på papir (f.eks. en epikrise sendt med posten) eller elektronisk (f.eks. en epikrise sendt som elektronisk melding).

Utleveringen kan også skje ved at en virksomhet etablerer en løsning for styrt tilgang til EPJ. Et eksempel på en slik utlevering kan være en sykehuslege som benytter funksjonalitet i EPJ-systemet for å be en spesialist ved en annen avdeling foreta en vurdering av et tilfelle. Ved å benytte den aktuelle funksjonen i EPJ-systemet, utleverer legen de nødvendige dokumentene til spesialisten, og denne kan tilegne seg innholdet i disse gjennom EPJ-systemets mekanismer for styring av tilgang.

Tilgang til helseopplysninger

Mulighet til å tilegne seg innholdet av helseopplysninger [i den elektroniske pasientjournalen].

Merk: Tilgang til helseopplysninger inkluderer også muligheten til å tilegne seg innholdet av helseopplysninger som er utlevert. Se eksemplet under definisjonen av utlevering av helseopplysninger.

Tilgangsstyring

Mekanisme i EPJ-system som skal sikre at ingen får annen tilgang til den enkelte pasients EPJ, enn det som de er autorisert for, og som er nødvendig for å yte forsvarlig helsehjelp eller administrere slik helsehjelp.

Styrt tilgang [til EPJ]

Tilgang til EPJ begrenset av tilgangsstyring.

Beslutningsstyrt tilgang

Styrt tilgang til EPJ som utløses av en beslutning om helsehjelp eller administrasjon av helsehjelp til den aktuelle pasienten.

Besluttet tiltak

I EPJ standarder: En handling som er besluttet utført relatert til helsehjelp eller administrasjon av helsehjelp, og som forutsetter tilgang til EPJ.

Merk: Termen besluttet tiltak benyttes primært når det er nødvendig å sette fokus på selve beslutningen som skal danne grunnlag for journaltilgang. For øvrig benyttes termen tiltak f.eks. om handlinger som potensielt kan besluttes eller som er under utføring.

Tiltak

Se besluttet tiltak.

Tjenesteutførelse

I EPJ standarder: Deltagelse ved gjennomføring av et besluttet tiltak som krever tilgang til EPJ.

Tjenesteyter

I EPJ standarder: En person som i kraft av sin rolle er gitt tilgang til EPJ i forbindelse med gjennomføring av et besluttet tiltak.

Samtykke

En frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den registrerte om at han eller hun godtar behandling av helseopplysninger om seg selv.

Helseopplysninger og helseregistre

Helseopplysninger

Taushetsbelagte opplysninger i henhold til helsepersonelloven § 21 og andre opplys­ninger og vurderinger om helseforhold eller av betydning for helseforhold, som kan knyttes til en enkeltperson.

Indirekte identifiserbare helseopplysninger

Helseopplysninger der navn og fødselsnummer og andre personentydige kjennetegn er fjernet, men opplysningene likevel kan knyttes til en enkeltperson

Pseudonyme helseopplysninger

Helseopplysninger der identitet er kryptert eller skjult på annet vis, men likevel individualisert slik at det lar seg gjøre å følge hver person gjennom helsesystemet uten at identiteten røpes.

Anonyme opplysninger

Opplysninger der navn, fødselsnummer og andre personentydige kjennetegn er fjernet, slik at opplysningene ikke lenger kan knyttes til en enkeltperson.

Avidentifiserte helseopplysninger

Helseopplysninger der navn, fødselsnummer og andre personentydige kjennetegn er fjernet, slik at opplysningene ikke lenger kan knyttes til en enkeltperson, og hvor identitet bare kan tilbakeføres ved sammenstilling med de samme opplysninger som tidligere ble fjernet.

Behandling av helseopplysninger

Enhver formålsbestemt bruk av helseopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Helseregister

Registre, fortegnelser mv. der helseopplysninger er lagret systematisk slik at opplys­ninger om den enkelte kan finnes igjen.

Identifikaterer for personer

D-nummer

Offisielle, unike identifikasjonsnummer for personer som ikke er bosatt i Norge, men som likevel er skatte- og/eller trygdepliktig, og for andre grupper som ikke fyller vilkåret for å få tildelt fødselsnummer, men som det likevel er behov for å kunne identifisere entydig. .

DUF-nummer

12-sifret identifikasjonsnummer som tildeles av Utlendings-direktoratet (UDI), til utlendinger i forbindelse med søknad om opphold i eller innreise i Norge.

FH-nummer

Felles hjelpenummer (identifikasjonsnummer) for personer uten kjent fødselsnummer, utstedt av Norsk helsenett.

H-nummer

Virksomhetsinternt identifikasjonsnummer (hjelpenummer) for personer uten kjent fødselsnummer.

Andre relevante termer

Elektronisk signatur

Data i elektronisk form som er knyttet til andre elektro­niske data og som brukes som autentiseringsmetode.

Avansert elektronisk signatur

En elektronisk signatur som

  • er entydig knyttet til undertegneren,

  • kan identifisere undertegneren,

  • er laget ved hjelp av midler som bare undertegneren har kontroll over, og er knyttet til andre elektroniske data på en slik måte at det kan oppdages om disse har blitt endret etter signering

Standard

Dokument, utarbeidet gjennom en konsensusprosess og godkjent av et anerkjent organ, som beskriver de felles regler, retningslinjer og/eller egenskaper ved produkter eller arbeidsprosesser som må følges for å oppnå optimalt resultat i en gitt kontekst.

Kravspesifikasjon

Entydig beskrivelse av egenskapene ved et produkt som kan danne basis for å estimere kostnader og framdrift, samt for validering og verifikasjon av en leveranse av produktet i henhold til avtale inngått mellom kunde og en leverandør.

Merk: En kravspesifikasjon kan referere til andre kravspesifikasjoner og/eller standarder som beskriver bestemte forhold ved det produktet som skal leveres

Application Service Provider

ASP

IT-virksomhet som leier ut programvare, datalagringsplass og drift fra sine egne servere til kunder som bruker tjenestene over en internett-forbindelse.

Mors dato

Den registrerte datoen for når en person er avgått ved døden. 

 

Sist oppdatert: 19. november 2018

​Fant du det du lette etter?​