Logo for print

​Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 8 gir Direktoratet for e-helse mulighet til å innvilge tidsbegrenset unntak fra et eller flere av kravene i forskriften dersom det vil være særlig byrdefullt eller vanskelig å oppfylle kravene.

Innhold i søknaden

Søknad om unntak fra forskriften §§ 3, 5 eller 6 må inneholde følgende opplysninger:

Bestemmelse det søkes om unntak fra

Referanse til lovparagraf

I tillegg, ved søknad om unntak fra § 5 og 6:

  • For §5 må det oppgis om det søkes for a) eller b), og om unntaket gjelder sending og/eller mottak
  • For §6 må nummer oppgis, og om unntaket gjelder sending og/eller mottak

Hvilke(n) virksomhet(er) søknaden gjelder for

Enkeltvirksomhet (navn og organisasjonsnummer) eller gruppe av virksomheter som søkeren representerer

IKT-system

Gjelder søknad om unntak fra § 5 og 6:

Leverandør, systembetegnelse og versjon

Begrunnelse

Hvorfor vil det være særlig byrdefullt eller vanskelig å oppfylle kravet?  Hvordan påvirker løsningen i unntaksperioden andre virksomheter i helse- og omsorgstjenesten?

Løsning i unntaksperioden

Beskrivelse og begrunnelse 

Plan
​Plan for å oppfylle kravene det søkes om unntak fra

Ønske om varighet

​Dato

Innsending

Søknaden merkes "Søknad om unntak - IKT-standarder" og sendes postmottak@ehelse.no.

Behandling av søknader

Direktoratet for e-helse behandler søknadene fortløpende.

Innvilgede unntak

Se: Oversikt over unntak fra forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten

Sist oppdatert: 16. oktober 2018

​Fant du det du lette etter?​