Logo for print

Fra tid til annen oppstår det behov for å foreta endringer i standarder som er tatt i bruk.

Av forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 8 første ledd fremgår at virksomheter som utprøver en ny versjon av en standard anbefalt av Direktoratet for e-helse for å undersøke om den skal erstatte en av standardene i forskriften, unntas fra kravet om å bruke denne standarden.

Dersom standarden som skal endres er obligatorisk med hjemmel i forskriften, er den nye versjonen først obligatorisk når dette følger av forskriften. En overgang mellom to versjoner av en standard som skal gjennomføres i henhold til bestemmelsen i forskriften § 8 første ledd, må derfor gjennomføres som følger:

1. Det utarbeides utkast til revidert standard. Som en første del av utprøvingen piloteres den reviderte standarden med et lite utvalg virksomheter. Det gjøres ev. nødvendige endringer før den nye versjonen fastsettes som standard.

2. Den nye versjonen tas inn i Referansekatalogen for e-helse som en anbefalt standard som Direktoratet for e-helse anbefaler utprøvd med sikte på at den skal erstatte en eksisterende standard.

3. Direktoratet for e-helse kan anbefale aktuelle virksomheter i helse- og omsorgs­tjenesten å starte utprøving av den nye versjonen av standarden. De virksom­hetene som deltar i slik utprøving unntas fra kravet i forskriften om å bruke den versjonen av standarden som den nye versjonen skal erstatte, jf. forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 8 første ledd. Slik utprøving kan vare fram til den nye versjonen av standarden er tatt inn i forskriften.

4. Dersom det er gode erfaringer med bruk av standarden, kan Direktoratet for e-helse foreslå at Helse- og omsorgsdepartementet tar inn den nye versjonen som en obligatorisk standard i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten ved at forskriften endres.

5. Ved innføring av en ny versjon av en standard vil det som oftest være behov for en overgangsperiode hvor både gammel og ny versjon tillates benyttet. I disse tilfellene er både den gamle og den nye versjonen tatt inn i forskriften, og virk­somhetene kan i utgangspunktet velge hvilken versjon de vil bruke. Direktoratet for e-helse vil komme med anbefalinger om når overgangsperioden skal starte og slutte.

6. Den opprinnelige versjonen av standarden tas ut av forskriften ved forskriftsendring.

Tilsvarende vil også gjelde dersom en eksisterende, obligatorisk standard skal erstattes av en ny standard med samme formål som den eksisterende.

Dersom en standard korrigeres eller rettes fordi den inneholder feil, og dette innebærer ny versjon, kan denne nye versjonen tas inn i forskriften uten høring dersom høring må anses åpenbart unødvendig.

Sist oppdatert: 21. mars 2018

​Fant du det du lette etter?​