Logo for print

Norge ligger langt fremme når det gjelder standardisering av informasjonsutveksling mellom virksomheter i helsestjenesten. Dagens meldingsstandarder har vært utviklet over lang tid, og er tatt i bruk i store deler av sektoren.

I fremtiden vil det være behov for å etablere standarder som dekker et bredere spekter av samhandlingsmodeller, slik som datadeling og dokumentdeling. For å oppnå en effektiv utvikling og innføring av standarder som støtter nye samhandlingsmodeller, er det en uttalt strategi å basere seg på internasjonale standarder.

Vurderinger og anbefalinger om internasjonale standarder

Direktoratet for e-helse foretar vurdering av og publiserer anbefalinger om bruk av internasjonale standarder innenfor ulike bruksområder. Eksempler på relevante standarder er HL7 FHIR for utveksling av meldinger eller datadeling, openEHR arketyper for lagring i EPJ-systemer og HL7 CDA for dokumentdeling. Anbefalingene benyttes som grunnlag for å vurdere hvilke standarder som kan være relevante når man utreder konkrete behov.

Informasjonsmodellering er en viktig del av arbeidet med e-helsestandardisering. Til nå har det vært lite helhetstenking rundt felles informasjonsinnhold og mulighet for å gjenbruke informasjon på tvers av bruksområder. Utviklingen fremover vil i større grad kreve at man standardiserer informasjonsinnholdet og etablerer felles informasjonsmodeller som utgangspunkt for å dekke mer spesifikke behov.

Direktoratet for e-helse har startet et arbeid for på sikt å etablere felles informasjonsmodeller. Som utgangspunkt for dette arbeidet er det gjennomført vurderinger av standarder og verktøy som kan inngå i et rammeverk for felles informasjonsmodeller. Dette rammeverket vil også beskrive prinsipper og metode for informasjonsmodellering og hvordan felles informasjonsmodeller skal brukes i arbeidet med å etablere standarder for utveksling av informasjon.

Internasjonalt samarbeid om standarder

Direktoratet for e-helse samarbeider med flere land og standardiseringsorganisasjoner i arbeidet med e-helsestandardisering. Gjennom felles løsninger på lignende problemstillinger vil man kunne utvikle standarder mer effektivt. EU er en viktig pådriver for å få etablert felles standarder for utveksling av pasient- og helseinformasjon på tvers av medlemslandene.

Direktoratet for e-helse deltar i EU-prosjektet "EHR Exchange format" som er del av eHAction (eHealth Action) programmet. Prosjektet følger opp EU-initiativet Patient Summary (PS)  hvor European standard 17269 ‘The Patient Summary for Unplanned, Cross-border Care’ er vedtatt som standard av CEN.

Prosjektet "EHR Exchange format" har som mål å definere hvilken EPJ-informasjon som det er mest hensiktsmessig å dele i et europeisk samarbeid. Det er viktig for den norske helse- og omsorgstjenesten å være tett på prosessene som vil påvirke oss fremover, og som kan bidra til raskere fremdrift for bruk av internasjonale standarder i Norge.

Nasjonale profiler for HL7 FHIR

Direktoratet for e-helse og HL7 Norge samarbeider om å tilrettelegge for bruk av FHIR i Norge. Ett av tiltakene er å utarbeide nasjonale basisprofiler for gjenbruk i e-helseløsninger. Ved årsskiftet 2018/2019 er det publisert fem basisprofiler, og det arbeides med å definere flere i 2019. Disse er tilgjengelig fra simplifier.net.


Sist oppdatert: 14. mars 2019

​Fant du det du lette etter?​