Logo for print

Norge ligger langt fremme når det gjelder standardisering av informasjonsutveksling mellom virksomheter i helsestjenesten. Dagens meldingsstandarder har vært utviklet over lang tid, og er tatt i bruk i store deler av sektoren.

I fremtiden vil det være behov for å etablere standarder som dekker et bredere spekter av samhandlingsmodeller, slik som datadeling og dokumentdeling. For å oppnå en effektiv utvikling og innføring av standarder som støtter nye samhandlingsmodeller, er det en uttalt strategi å basere seg på internasjonale standarder.

Anbefalinger om internasjonale standarder

Direktoratet for e-helse publiserer anbefalinger om bruk av internasjonale standarder innenfor ulike bruksområder. Eksempler på relevante standarder er HL7 FHIR for utveksling av meldinger eller datadeling, openEHR arketyper for lagring i EPJ-systemer og HL7 CDA for dokumentdeling. Anbefalingene benyttes som grunnlag for å vurdere hvilke standarder som kan være relevante når man utreder konkrete behov.

Informasjonsmodellering er en viktig del av arbeidet med e-helsestandardisering. Til nå har det vært lite helhetstenking rundt felles informasjonsinnhold og mulighet for å gjenbruke informasjon på tvers av bruksområder. Utviklingen fremover vil i større grad kreve at man standardiserer informasjonsinnholdet og etablerer felles informasjonsmodeller som utgangspunkt for å dekke mer spesifikke behov.

Direktoratet for e-helse har startet et arbeid for på sikt å etablere felles informasjonsmodeller. Som utgangspunkt for dette arbeidet er det gjennomført vurderinger av standarder og verktøy som kan inngå i et rammeverk for felles informasjonsmodeller. Dette rammeverket vil også beskrive prinsipper og metode for informasjonsmodellering og hvordan felles informasjonsmodeller skal brukes i arbeidet med å etablere standarder for utveksling av informasjon.

Internasjonalt samarbeid om standarder

Direktoratet for e-helse samarbeider med flere land og standardiseringsorganisasjoner i arbeidet med e-helsestandardisering. Gjennom felles løsninger på lignende problemstillinger vil man kunne utvikle standarder mer effektivt. EU er en viktig pådriver for å få etablert felles standarder for utveksling av pasient- og helseinformasjon på tvers av medlemslandene.

Direktoratet for e-helse deltar i EU-prosjektet "EHR Exchange format" som er del av eHAction (eHealth Action) programmet. Prosjektet følger opp EU-initiativet Patient Summary (PS)  hvor European standard 17269 ‘The Patient Summary for Unplanned, Cross-border Care’ er vedtatt som standard av CEN.

Prosjektet "EHR Exchange format" har som mål å definere hvilken EPJ-informasjon som det er mest hensiktsmessig å dele i et europeisk samarbeid. Det er viktig for den norske helse- og omsorgstjenesten å være tett på prosessene som vil påvirke oss fremover, og som kan bidra til raskere fremdrift for bruk av internasjonale standarder i Norge.

Nasjonalt arbeid med HL7 FHIR

Direktoratet for e-helse og HL7 Norge samarbeider om å tilrettelegge for bruk av FHIR i Norge. Ett av tiltakene er å utarbeide nasjonale basisprofiler for gjenbruk i e-helseløsninger. Ved årsskiftet 2018/2019 er det publisert fem basisprofiler, og det arbeides med å definere flere i 2019. Disse er tilgjengelig fra simplifier.net.

Kontakt 


Sist oppdatert: 28. januar 2019

​Fant du det du lette etter?​