Logo for print

De nye e-helsestandardene er Tjenestebasert adressering, Henvisning ny tilstand, Viderehenvisning, Status på henvisning og Helsefaglig dialog.

De nye standardene dekker behov som er etterspurt av helse- og omsorgstjenesten. Riksrevisjonen (2014, 2018) har påpekt behov for standarder som bedre understøtter elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten. Standardene er utarbeidet for å understøtte krav i Pasient- og brukerrettighetsloven, Prioriteringsforskriften, samt veiledere fra Helsedirektoratet. Standardene er i tråd med Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022 og utarbeidet i samarbeid med sektoren.

Produktstyre e-helsestandarder har behandlet og prioritert innføring av standardene i flere møter i 2017 og 2018.

Virksomheter som ønsker å ta i bruk de nye standardene må kontakte Norsk Helsenett (NHN). Planer for nasjonal koordinert innføring publiseres og oppdateres fortløpende hos Norsk Helsenett.

Tjenestebasert adressering​

 • Norsk Helsenett har utarbeidet plan for koordinert innføring av standarden. 
 • Målet er at standarden skal være innført innen 31.12.2019
 • Virksomheter i spesialist- og kommunehelsetjenesten kan umiddelbart ta i bruk tjenestetyper som er registrert i Adresseregisteret.

Overgang fra personbasert til tjenestebasert adressering:

 • Personbasert registrering i Adresseregisteret omfatter helsepersonell som har etablert privat virksomhet, for eksempel lege, fysioterapeut, psykolog.
 • Helsepersonell som i dag er registrert personbasert i Adresseregisteret må vente med overgang til tjenestebasert adressering inntil dato for overgang er besluttet.
 • Nye aktører må inntil videre registreres personbasert, inntil dato for overgang til tjenestebasert adressering er besluttet. 
 • Mer informasjon og lenker til standarden: Tjenestebasert adressering

Henvisning

 • Nye standarder for henvisning er utarbeidet for å understøtte krav i lov, forskrift og veiledere. De nye standardene skal bidra til bedre ivaretakelse av pasientens rettigheter i forbindelse med henvisningsprosessen. 
 • Status på henvisning benyttes til å gi henvisende helsepersonell informasjon om resultatet av vurdering etter en mottatt henvisning. Dette gjelder både henvisninger som skal rettighetsvurderes, og andre henvisninger. 
 • Norsk Helsenett har utarbeidet plan for koordinert innføring av nye standarder for henvisning.
 • Målet er at standardene skal være innført innen 31.12.2020

Henvisning ny tilstand

 • Informasjon om standarden i Referansekatalogen for e-helse: Henvisning ny tilstand (HIS 1207:2018)
 • Standarden er fastsatt og Direktoratet for e-helse anbefaler at denne erstatter Henvisning v1.0 (HIS 80517:2005) og v1.1 (HIS 80517:2014).
 • Virksomheter som deltar i nasjonal koordinert innføring kan ta i bruk standarden.

Viderehenvisning

 • Informasjon om standarden i Referansekatalogen for e-helse: Viderehenvisning (HIS 1208:2018)
 • Standarden er fastsatt av Direktoratet for e-helse.
 • Viderehenvisning benyttes når helsepersonell henviser en pasient videre til annet helsepersonell.
 • Virksomheter som deltar i nasjonal koordinert innføring kan ta i bruk standarden.

Status på henvisning

 • Informasjon om standarden i Referansekatalogen for e-helse: Status på henvisning (HIS 1206:2018)
 • Standarden er fastsatt av Direktoratet for e-helse. 
 • Tidligere versjoner av denne standarden het Tilbakemelding på henvisning.
 • Den som vurderer mottatt henvisning kan benytte standarden for å gi henvisende helsepersonell status på vurderingen.
 • Virksomheter som deltar i nasjonal koordinert innføring kan ta i bruk standarden.

Helsefaglig dialog​

 • Informasjon om standarden i Referansekatalogen for e-helse: Helsefaglig dialog (HIS 1077:2017)
 • Standarden er fastsatt og Direktoratet for e-helse anbefaler at denne erstatter Forespørsel og svar på forespørsel (HIS 1152:2006). 
 • Virksomheter som deltar i nasjonal koordinert innføring kan ta i bruk standarden.
 • Norsk Helsenett utarbeider plan for nasjonal, koordinert innføring av standarden. Planen forventes ferdigstilt i 2. kvartal 2019.

Sist oppdatert: 2. april 2019