Logo for print

Standarden beskriver hvordan Standard for dialogmelding v1.1 (HIS 80603:2017) skal benyttes ved helsefaglig dialog mellom helsepersonell.

  • Helsefaglig dialog benyttes mellom helsefaglig personell i forbindelse med oppfølging av en spesifikk pasient, og til avklaring og dialog rundt pasienter som tilbys helsetjenester i ulike virksomheter.
  • Standarden understøtter kommunikasjon mellom f.eks. henvisende instans og spesialisthelsetjenesten og mellom fastlege og pleie- og omsorgstjenesten. 
  • Den skal ikke brukes til generell veiledning som ikke er knyttet til spesifikk pasientoppfølging.

Innføring av standarden

Standarden er under innføring. Nyttig informasjon om pågående innføringsløp er tilgjengelig fra Innføring av nye standarder: Helsefaglig dialog.

Norsk Helsenett har ansvar for koordinert plan og innføring av standarden. Frister og tidspunkter for når standarden kan tas i bruk er tilgjengelig fra Innføring av e-helsestandarder (nhn.no).

Målgrupper

​Anbefalt for 
​Fastleger
​Kommunal pleie- og omsorgstjeneste 
Apotek
​Tannhelsetjeneste
​Spesialisthelsetjeneste
​Andre private virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester

Teknisk informasjon

Kontakt