Logo for print

Denne standarden stiller krav til registrering og utskrift av vedtak om tvang etter psykisk helsevernloven, i det psykiske helsevernet for voksne.

Standarden skal bidra til å forenkle prosessen knyttet til registrering av vedtak i EPJ slik at en unngår dobbeltregistrering. Dette blant annet ved at samme registrering både kan danne grunnlag for en 'elektronisk tvangsprotokoll', og skrives ut i form av et vedtaksskjema til pasient og eventuelt nærmeste pårørende.

Den enhetlige formen for registrering vil gi direkte sammenlignbare tall for alle institusjoner i psykisk helsevern. Dette vil både kunne forenkle og forbedre rapporteringen til Norsk Pasientregister. Standarden vil dermed gi en betydelig bedre oversikt over bruken av tvang innenfor den enkelte institusjon og ovenfor den enkelte pasient.

Denne versjonen av standarden er oppdatert i henhold til endringer i psykisk helsevernloven som trådte i kraft 1. september 2017.

Målgrupper

​anbefalt

​Virksomheter i psykiske helsevern som treffer vedtak etter psykisk helsevernloven

Anbefaling: Anbefaling HIS 80702_2017 EPJ std - Vedtak etter psykisk helsevernlovenfor e-helse (PDF)    

Relaterte dokumenter

Kontakt