Logo for print

Dokumenttyper

Dokumenttype​Beskrivelse

HIS​

[Helseinformatikkstandard]

​​E-helsestandard

HITS​
​​Teknisk spesfikasjon innen e-helse

​​HISD

[Helseinformatikk støttedokument]​

Støttedokument som gir utfyllende opplysninger om anvendelse av en eller flere e-helsestandarder

HISD ble tatt ut av bruk 31.12.2018

​​HITR

[Helseinformatikk teknisk rapport]

​Teknisk rapport innen e-helse relatert til standardisering og arkitektur 

​Addendum

​Dokument som utvider et eksisterende kravdokument med normative krav av et begrenset omfang, for eksempel når det er nødvendig å bytte ut et kodeverk i kravdokumentet med et nytt kodeverk.

​Errata

​Et dokument som inneholder en oversikt over feil i en standard samt rettelser av disse feilene. Dokumentet er å betrakte som en del av standarden og skal følge denne.

​Presiseringer og kjente feil

Dokument som inneholder en oversikt over kjente feil som vil bli rettet i neste versjon av standarden og/eller ny informativ tekst som skal gjøre det lettere å forstå normative utsagn.

 

Prinsipper for tildeling av identifikatorer

​Identifikatoren består av inntil fem ledd:

 1. Kode for dokumenttype (obligatorisk)

 2. Løpenummer (obligatorisk)

 3. Nummer på del. Benyttes kun når standarden/dokumentet består av flere deler.

 4. Dersom dokumentet ennå ikke er fastsatt som standard eller vedtatt som annen type dokument, angis hvor dokumentet er i ferdigstillingsprosessen (se nedenfor)

 5. Publisert år, fire siffer (obligatorisk)

Skilletegn mellom ledd 1 og 2 er mellomrom, mellom 2 og 3 bindestrek og mellom 3 og 5 kolon dersom ledd 4 ikke angis.

Ved revidering av standarden skal ledd 1 - 3 av identifikatoren beholdes uforandret mens ledd 5 settes til det nye årstallet.

Dersom det er nødvendig med to revideringer i løpet av samme år, noe som normalt ikke bør forekomme, settes rev 2 etter årstallet på den andre revideringen.

For standarder som ikke er fastsatt eller annet dokument som ikke er vedtatt, skal ledd 4 ha følgende innhold:

 • Utkast - benyttes for utkast som er under utarbeidelse
 • Høringsutkast – utkast som sendes ut til høringsinstansene
 • Utkast til pilotering – utkast som er ferdigstilt klart til pilotering
 • Utkast til begrenset utprøving – utkast til ny versjon av obligatorisk standard med hjemmel i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten som er klart til pilotering
 • Utkast til utprøving – utkast som er klart til utprøving blant alle virksomheter som måtte ønske å delta i utprøvingen

Merk: Før utprøving av ny versjon av obligatorisk standard kan starte, må Direktoratet for e-helse fatte et formelt vedtak om slik utprøving

Med unntak av ledd 4 er prinsippene for tildeling av identifikatorer de samme som benyttes av standardiseringsorganisasjoner som ISO og CEN.

Eksempler

HIS 80415:2012 E-helsestandard, med løpenummer 80415, utgitt i 2012.

HIS 1101-2:2001 Andre del av e-helsestandard med løpenummer 1101, utgitt 2001.

Gamle KITH-rapporter

Rapporter utgitt av daværende KITH hadde en egen numrering. Disse rapportnummerene er nå konvertert til HIS- og HISD-identifikatorer. 

Hvordan referere standarder?

Det vanligste er at det i normative referanser angis en bestemt versjon av en standard. Dette fordi den refererte standarden kan bli endret på en slik måte at den ikke lengre passer sammen med den standarden den refereres fra.

Følgende prinsipper benyttes for å referere til standarder mv.:

 • For å referere til siste (gjeldende) versjon av en standard som består av en eller flere deler angis kun identifikatoren uten årstall og angivelse av del, f.eks. HIS 1153
 • For å referere til de delene av en standard som er utgitt et bestemt år angis identifikatoren til standarden med årstallet til den aktuelle versjonen, f.eks. HIS 1153:2016»
 • For å referere til siste (gjeldende) versjon av  en del av en standard, angis identifikatorer med nummer på del, men uten årstall, f.eks. HIS 1153-1
 • For å referere til en bestemt del av en bestemt versjon av en standard angis den komplette identifikatoren, f.eks. HIS 1153-1:2016

Et eksempel på at det kan være hensiktsmessig å referere til en standard uten å angi versjon, kan være ISO 3166 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions. Her vil det i de fleste tilfeller være det til enhver tid gjeldende sett av nasjonskoder som er relevant å referere til.

Dersom en velger å referere normativt til en standard uten å angi versjon, så er denne referansen å forstå som den siste versjonen på det tidspunktet standarden ble implementert i et system av en leverandør e.l.. En kan altså ikke forvente at den som har implementert en standard, skal foreta endring i implementasjonen dersom det kommer en ny versjon av den refererte standarder.

bibliografi er det derimot mer vanlig ikke referere til en bestemt versjon, da slike referanser ikke er normative.

 

Sist oppdatert: 1. februar 2019