Logo for print

Opplysninger om ansvarlig/utførende helsepersonell og enhet er viktig for at mottaker av en melding skal vite hvem som bør kontaktes i forbindelse med oppfølging og eventuelle spørsmål.

Det er i varierende grad beskrevet i dokumentasjonen for den enkelte standard hvordan denne type opplysninger skal angis. Dette dokumentet inneholder en samlet beskrivelse av hvordan de mest sentrale av denne typen opplysninger skal angis i standardene for basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger.

I dette dokumentet refererer begrepet kontaktopplysninger til opplysninger om helsepersonell og organisatorisk enhet som har en spesiell rolle eller ansvar knyttet til pasienten og/eller innholdet i den meldingen som sendes.

Dokumentet gjelder følgende standarder:

Rekvirering av medisinske tjenester

(Rekvisisjon/henvisning -radiologi)

Svarrapportering av medisinske tjenester

Henvisning

Epikrise

Pleie- og omsorgsmeldinger

Dialogmelding

Kontakt