Logo for print

Referansekatalogen for e-helse gir oversikt over obligatoriske og tilrådde standardar, jf. forskrift om IKT-standardar i helse og omsorgstenesta § 7 .

Om forskrift om IKT-standardar i helse- og omsorgstenesta

Forskrift om IKT-standardar i helse- og omsorgstenesta vart fastsett av Helse- og omsorgsdepartementet 1. juli 2015 og tredde i kraft 1. september same år.

Forskrifta skal bidra til at verksemder i helse- og omsorgstenesta som yter helsehjelp brukar IKT-standardar for å fremje sikker og effektiv elektronisk samhandling. Forskrifta er tilgjengeleg på lovdata.no.

Krav om elektronisk føring av pasientjournal

Tilgang til oppdatert informasjon om den enkelte pasient eller brukar er sentralt for å sikre kvaliteten på helse- og omsorgstenesta. Ein føresetnad for å kunne oppnå dette, er at all helsehjelp vert dokumentert i ein elektronisk pasientjournal. Det vert difor stilt krav om at pasientjournalen skal førast elektronisk. Samstundes som at dette understøtter god og sikker pasientbehandling, må det sikrast at personvernet til den enkelte vert ivaretatt jf. føresegnene i pasientjournallova og personopplysningslova med forskrifter.

Krav til elektronisk samhandling

Sjølv om dei fleste verksemder har skaffa elektroniske pasientjournalsystem og administrative system, skjer framleis mykje av kommunikasjonen mellom aktørane både ved bruk av papirbaserte og ikkje-standardiserte elektroniske løysingar. For å bøte på dette inneheld forskrift om IKT-standardar i helse- og omsorgstenesta krav til funksjonalitet i IKT-system, og då spesielt krav om bruk av bestemde standardar ved elektronisk samhandling. For dei fleste av desse standardane, er dei to siste versjonane teke med i forskrifta. Desse versjonane er likestilte, slik at kravet er oppfylt sjølv om ei verksemd berre nyttar den eine versjonen.

Forskrifta pålegg òg verksemder som har avtale med Norsk Helsenett å ha oppdatert informasjon om dei elektroniske adressene til verksemda mv. i Adresseregisteret i helsenettet.

Høve for å søke om unntak frå krav

Direktoratet for e-helse kan med heimel i forskrift om IKT-standardar i helse- og omsorgstenesta § 8 gi tidsavgrensa unntak frå eitt eller fleire av krava i forskrifta.

Slikt unntak kan bli gitt på grunnlag av søknad frå den enkelte verksemda eller på eige initiativ, under føresetnad av at krava vert vurdert å vere særleg byrdefullt eller vanskeleg å oppfylle for ein eller fleire verksemder.

Oversikt over unntak:

Informasjon om korleis søke unntak:

Obligatoriske og tilrådde standardar

Referansekatalogen for e-helse inneheld ei oversikt over standardar og andre kravdokument for IKT-system som er obligatoriske eller tilrådde for helse- og omsorgstenesta.

Kravdokument som er ført opp i katalogen som obligatoriske, har heimel i forskrift. Dei andre kravdokumenta i katalogen er tilrådde av Direktoratet for e-helse eller anna offentleg styresmakt.

Dersom offentleg styresmakt gjennom rundskriv, brev eller på annan måte har tilrådd eit kravdokument, skal dette inngå i katalogen. Andre kravdokument som er utvikla av offentleg styresmakt eller på oppdrag frå offentleg styresmakt skal òg takast inn som tilrådd, dersom ikkje spesielle tilhøve tilseier noko anna.

Andre kravdokument kan takast inn i katalogen som tilrådd dersom kravdokumentet

• avhjelper eit erkjent behov

• er etterspurt av målgruppene for standarden

• ikkje er i konflikt med eksisterande obligatoriske eller tilrådde standardar

• ikkje bryt med vedtekne nasjonale strategiar, medrekna strategiar på arkitekturområdet

• oppfyller relevante standardiseringsfaglege kriterium

• kostnadane ved innføring av kravdokumentet ikkje vert vurdert som uforholdsmessig store.

Innhaldet til Referansekatalogen

Referansekatalogen for e-helse er inndelt i ei mengde tema som til dømes Elektronisk samhandling i pasientforløp, og eventuelt undertema.

I tillegg til lenkje til sjølve kravdokumentet, inngår òg annan sentral informasjon om dokumentet.

• Generell omtale av kravdokumentet med opplysing om føremål og bruksområde

• Informasjon om kven kravdokumentet er obligatorisk og/eller tilrådd for

• Referansar til relaterte dokument

• Eventuelt referanse til neste eller førre versjon av kravdokumentet

Status på standardar i Referansekatalogen

Angir kor i livssyklusen eit kravdokument er. Følgjande moglegheiter finst:

Under utprøving

•Direktoratet for e-helse tilrår at verksemdene bør prøve ut ein ny standard eller versjon av ein standard med sikte på å erstatte ein obligatorisk standard.

Under innfasing

•Perioden frå eit nytt kravdokument eller ein ny versjon av eit kravdokument vert tilrådd teke i bruk og fram til bruken av tidlegare versjonar av same kravdokument har stansa.

Ved første versjon av eit kravdokument vil innfasingsperioden vare fram til hovudtyngda av målgruppa brukar dette.

Aktiv

•Denne statusen vert brukt frå innfasing er gjennomført og fram til utfasing startar.

Under utfasing

•Denne statusen vert brukt dersom denne versjonen av kravdokumentet vert planlagt teke ut av bruk.

Forelda

•Kravdokument med denne statusen skal ikkje brukast dersom dei er erstatta av eit anna obligatorisk kravdokument.

Målgrupper i Referansekatalogen

Målgruppa for Referansekatalogen for e-helse er verksemdene i helse- og omsorgstenesta og leverandørane deira. Merk at verksemd òg omfattar enkeltpersonføretak, som til dømes ein lege som driv praksisen sin på eit legesenter saman med andre legar.

Det er den enkelte verksemd som skal forsikre seg om at IKT-system dei brukar oppfyller relevante krav. Dette kan skje ved at verksemdene krev at programvareleverandørane dokumenterer kva for krav systema oppfyller, til dømes i samband med at eit nytt EPJ-system skal kjøpast inn.

For leverandørane skal Referansekatalogen for e-helse gje oversikt over kva for kravdokument som er relevante for IKT-systema dei utviklar.

Sist oppdatert: 15. juni 2018