Logo for print

Referansekatalogen for e-helse gir oversikt over obligatoriske og anbefalte standarder, jf. forskrift om IKT-standarder i helse og omsorgstjenesten § 7.

Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten

Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten ble fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 1. juli 2015 og trådte i kraft 1. september samme år.

Forskriften skal bidra til at virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som yter helsehjelp  bruker IKT-standarder for å fremme sikker og effektiv elektronisk samhandling. 

Krav om elektronisk føring av pasientjournal

Tilgang til oppdatert informasjon om den enkelte pasient eller bruker er sentralt for å sikre kvaliteten på helse- og omsorgstjenester som ytes. En forutsetning for å kunne oppnå dette, er at all helsehjelp dokumenteres i en elektronisk pasientjournal. Det stilles det derfor krav om at pasientjournalen skal føres elektronisk. Samtidig som dette understøtter god og sikker pasientbehandling, må det sikres at den enkeltes personvern blir ivaretatt jf. bestemmelsene i pasientjournalloven og personopplysningsloven med forskrifter.

Krav til elektronisk samhandling

Selv om de fleste virksomheter har anskaffet elektroniske pasientjournalsystemer og administrative systemer, foregår fremdeles mye av kommunikasjonen mellom aktørene både ved bruk av papirbaserte og ustandardiserte elektroniske løsninger. For å bøte på dette inneholder forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten krav til funksjonalitet i IKT-systemer, og da spesielt krav om bruk av bestemte standarder ved elektronisk samhandling. For de fleste av disse standardene, er de to siste versjonene tatt med i forskriften. Disse versjonene er likestilte, slik at kravet er oppfylt selv om en virksomhet kun benytter den ene versjonen.

Forskriften pålegger også virksomheter som har avtale med Norsk Helsenett å ha oppdatert informasjon om virksomhetens elektroniske adresser mv i adresseregisteret i helsenettet.

Mulighet for å søke om unntak fra krav

Direktoratet for e-helse kan med hjemmel i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 8 gi tidsbegrenset unntak fra ett eller flere av kravene i forskriften.

Slikt unntak kan gis på grunnlag av søknad fra den enkelte virksomhet eller på eget initiativ, under forutsetning av at kravene vurderes å være særlig byrdefullt eller vanskelig å oppfylle for en eller flere virksomheter.

Oversikt over unntak:

Informasjon om hvordan søke unntak:

Obligatoriske og anbefalte standarder

Referansekatalogen for e-helse inneholder en oversikt over standarder og andre kravdokumenter for IKT-systemer som er obligatoriske eller anbefalt for helse- og omsorgstjenesten.

Obligatoriske standarder har hjemmel i forskrift mens øvrige kravdokumenter i katalogen er anbefalt av Direktoratet for e-helse eller annen offentlig myndighet.

Andre kravdokumenter kan tas inn i katalogen som anbefalt dersom kravdokumentet:

 • avhjelper et erkjent behov,
 • er etterspurt av målgruppene for standarden,
 • ikke er i konflikt med eksisterende obligatoriske eller anbefalte standarder,
 • ikke bryter med vedtatte nasjonale strategier, herunder også strategier på arkitekturområdet,
 • oppfyller relevante standardiseringsfaglige kriterier og
 • kostnadene ved innføring av kravdokumentet ikke vurderes som uforholdsmessig store.

Referansekatalogens innhold

Referansekatalogen for e-helse er inndelt i et antall tema som for eksempel Elektronisk samhandling i pasientforløp, og eventuelt undertema.

I tillegg til lenke til selve kravdokumentet, inngår også annen sentral informasjon om dokumentet.

 • Generell omtale av kravdokumentet med angivelse av formål og bruksområde
 • Informasjon om hvem kravdokumentet er obligatorisk og/eller anbefalt for
 • Referanser til relaterte dokumenter
 • Eventuelt referanse til neste eller forrige versjon av kravdokumentet

Status på standarder i referansekatalogen

Angir hvor i livssyklusen et kravdokument befinner seg. Følgende muligheter finnes:

Under utprøving

 • Direktoratet for e-helse anbefaler at virksomhetene bør prøve ut en ny standard eller versjon av en standard med sikte på å erstatte en obligatorisk standard.

Under innfasing

 • Perioden fra et nytt kravdokument eller en ny versjon av et kravdokument anbefales tatt i bruk og fram til bruken av tidligere versjoner av samme kravdokument har opphørt.
  Ved første versjon av et kravdokument vil innfasingsperioden vare frem til hovedtyngden av målgruppen benytter dette.

Aktiv

 • Denne status benyttes fra innfasing er gjennomført og frem til utfasing starter.

Under utfasing

 • Denne status benyttes dersom denne versjonen av kravdokumentet planlegges tatt ut av bruk.

Utgått

 • Kravdokument med denne status skal ikke benyttes hvis de er erstattet av et annet obligatorisk kravdokument.
  For øvrig benyttes denne status for kravdokument som ikke anbefales benyttet mer

Målgrupper i referansekatalogen

Målgruppen for Referansekatalogen for e-helse er virksomhetene i helse- og omsorgstjenesten og deres leverandører. Merk at virksomhet også omfatter enkeltpersonforetak som for eksempel en lege som driver sin praksis på et legesenter sammen med andre leger.

Det er den enkelte virksomhet i helse- og omsorgstjenesten som skal forsikre seg om at IKT-systemer de benytter oppfyller relevante krav. Dette kan skje ved at virksomhetene krever at programvareleverandørene dokumenterer hvilke krav systemene oppfyller, for eksempel i forbindelse med at et nytt EPJ-system skal anskaffes.

For leverandørene skal Referansekatalogen for e-helse gi oversikt over hvilke kravdokumenter som er relevante for IKT-systemene som de utvikler.

Sist oppdatert: 7. august 2018