Logo for print

Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) ble fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 1. juli 2015 og trådte i kraft 1. september samme år.

Forskriften skal bidra til at virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som yter helsehjelp  bruker IKT-standarder for å fremme sikker og effektiv elektronisk samhandling. 


Forskriften gjelder private og offentlige virksomheter innen helse- og omsorgstjenesten som benytter EPJ-systemer og/eller andre IKT-systemer ved behandling av helseopplysninger knyttet til den helsehjelp virksomheten yter.
Hver enkel virksomhet i helse- og omsorgstjenesten har ansvar for at IKT-systemene deres oppfyller kravene i forskriften. 

Krav om elektronisk føring av pasientjournal

Forskriften  stiller krav om at pasientjournalen skal føres elektronisk. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig å lagre journalnotatene i allment tilgjengelig programvare som word, excel osv. I tillegg til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten er det flere andre lovverk som regulerer pasientjournaler som helsepersonelloven, pasientjournalloven og pasientjournalforskriften. I tillegg må systemet tilfredsstille krav til informasjonssikkerhet (se personopplysningsloven og Norm for informasjonssikkerhet og personvern). Pasientjournalsystemet må tilfredsstille alle disse kravene. 

Krav til elektronisk samhandling og til oppdatert informasjon i Adresseregisteret

Forskriften stiller krav om bruk av bestemte standarder ved elektronisk samhandling. For de fleste av standardene er to versjoner tatt med i forskriften. Disse versjonene er likestilte, slik at kravet er oppfylt selv om en virksomhet kun benytter den ene versjonen. Det pågår imidlertid et arbeid i direktoratet om endring av forskriften, og på sikt vil kun siste gjeldene versjon av en standard bli tillatt. 

Forskriften pålegger videre virksomheter som har avtale med Norsk Helsenett å ha oppdatert informasjon om virksomhetens elektroniske adresser i Adresseregisteret.

Mulighet for å søke om unntak fra krav

Direktoratet for e-helse kan med hjemmel i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 8 gi tidsbegrenset unntak fra ett eller flere av kravene i forskriften.

Slikt unntak kan gis på grunnlag av søknad fra den enkelte virksomhet eller på eget initiativ, under forutsetning av at kravene vurderes å være særlig byrdefullt eller vanskelig å oppfylle.

Informasjon om hvordan søke unntak:


Sist oppdatert: 2. april 2019

​Fant du det du lette etter?​