Logo for print

​​​Formål

Referansekatalogen skal gi virksomhetene i sektoren og deres leverandører en oversikt over aktuelle standarder for de ulike virksomhetstypene.

Referansekatalogen inneholder nærmere opplysninger om standarder som er obligatoriske med hjemmel i forskrift, samt andre standarder anbefalt av Direktoratet for e-helse eller annen offentlig myndighet.

Det er den enkelte virksomhet i helse- og omsorgstjenesten som som skal forsikre seg om at de IKT-systemer som benyttes, oppfyller relevante krav. Dette kan skje ved at virksomhetene krever av sine programvareleverandører at disse dokumenterer hvilke krav som systemene oppfyller.

Forvaltning

Direktoratet for e-helse har opprettet et sekretariat i avdeling standardisering med ansvar for forvaltning og drift av r​eferansekatalogen.

Forslag til endringer som sekretariatet mottar vil bli behandlet i henhold til de rutiner som Direktoratet for e-helse vedtar. For hvert forslag som mottas vil det bli gjennomført en mindre utredning hvor berørte parter blir konsultert ved behov. SamUT, NUFA og NUIT vil bli involvert i vurderingen av forslagene i den grad det er behov for dette. Endelig beslutning når det gjelder anbefalte standarder fattes av Direktoratet for e-helse.

Nye forslag til standarder som Direktoratet for e-helse mener bør bli obligatoriske, vil bli oversendt til Helse- og omsorgsdepartementet med anbefaling om forskriftsfesting. Det vil i såfall bli gjennomført en offentlig høring.

En pdf-versjon av katalogen vil bli publisert to ganger årlig, mens versjonen på ehelse.no vil oppdateres fortløpende med en oversikt over hvilke oppdateringer som er foretatt. Det blir mulig å søke etter dokumenter med utgangspunkt i tittel, målgruppe, identifikator og liknende.

Innhold

Referansekatalogen for e-helse inneholder en oversikt over standarder og andre kravdokumenter for IKT-systemer som er obligatoriske med hjemmel i forskrift. Hjemmelen er angitt eksplisitt for det enkelte kravdokument.

Referansekatalogen for e-helse inkluderer også oversikt over kravdokumenter som er anbefalt av Helsedirektoratet eller annen offentlig myndighet. Dersom kravdokumentet er anbefalt av annen offentlig myndighet enn Helsedirektoratet, er dette eksplisitt angitt. Enkelte av disse kan på et senere tidspunkt bli gjort obligatoriske.

Referansekatalogen er inndelt i ulike tema, som Elektronisk samhandling. Hvert tema kan videre være inndelt i undertema, for eksempel Samhandling – laboratoriemedisin og radiologi.

Sentrale begreper

Sentrale begreper som benyttes i Referansekatalogen for e-helse.

Referanser

Referanser til regelverk, standarder mv.

Kravdokumenter

Selve kravdokumentene er beskrevet på følgende måte:

 • Generell omtale av kravdokumentet med angivelse av formål og bruksområde
 • Nyeste versjon av kravdokumentet med informasjon om frister og målgrupper for dokumentet mv. Dersom kravdokumentet er obligatorisk er også hjemmel angitt. Med utgangspunkt i denne hjemmelen kan man om ønskelig slå opp i den aktuelle forskriften for ytterligere opplysninger.
 • Eventuelt tidligere versjoner av kravdokumentet

Se artikler under vedleggene for nærmere beskrivelse av organiseringen av Referansekatalogen.

Referansekatalogen oppdateres fortløpende, og endringene dokumenteres i oversikt over oppdateringer. En oppdatert PDF-versjon av katalogen vil publiseres årlig.

Målgrupper for Referansekatalogen for e-helse

Målgruppen for Referansekatalogen for e-helse er virksomhetene i helse- og omsorgstjenesten og deres leverandører. Merk at virksomhet også omfatter enkeltpersonforetak, som for eksempel en lege som driver sin praksis på et legesenter sammen med andre leger.

Det er den enkelte virksomhet i helse- og omsorgstjenesten som skal forsikre seg om at de IKT-systemer som benyttes, oppfyller relevante krav. Dette kan skje ved at virksomhetene krever av sine programvareleverandører at disse dokumenterer hvilke krav som systemene oppfyller, for eksempel i forbindelse med anskaffelse av nytt EPJ-system.

For leverandørene skal Referansekatalogen for e-helse gi oversikt over hvilke kravdokumenter som er relevante i forhold til de IKT-systemer de utvikler.

Kriterier for anbefalte standarder*

Følgende skal inngå i Referansekatalogen som anbefalt:

 • Standarder som offentlig myndighet gjennom rundskriv, brev eller på annen måte har anbefalt.
 • Standarder som er utviklet av offentlig myndighet eller på oppdrag fra offentlig myndighet skal tas inn i Referansekatalogen som anbefalt dersom ikke spesielle forhold skulle tilsi noe annet.

Andre standarder kan tas inn i Referansekatalogen som anbefalt dersom:

 • Standarden avhjelper et erkjent behov
 • Standarden er etterspurt av målgruppene for standarden
 • Standarden ikke er i konflikt med eksisterende obligatoriske eller anbefalte standarder
 • Standarden ikke bryter med vedtatte nasjonale strategier, herunder også strategier på arkitekturområdet
 • Standarden oppfyller relevante standardiseringsfaglige kriterier
 • Kostnadene ved innføring av standarden ikke vurderes som uforholdsmessig store

*Kriteriene er tilsluttet av NUIT

Sist oppdatert: 19. mai 2017

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin