Logo for print

Denne delen av Referansekatalogen for e-helse omfatter standarder og andre kravdokumenter som skal bidra til en ensartet bruk av termer og koder innen helse- og omsorgstjenesten. I tillegg til de klassifikasjoner mv. som det her stilles krav om, vil det også kunne inngå krav til bruk av bestemte kodeverk i standarder mv. som inngår i de øvrige delene av denne Referansekatalogen for e-helse.

I EPJ Standard del 3: Journalarkitektur og generelt om journalinnhold (HIS 80507:2015) omhandler kapittel 4.2 Kodeverk og terminologier. Her angir krav K5.4 blant annet at EPJ-systemet skal sikre at relasjonen mellom en anvendt kode og andre koder blir bevart. Videre angir krav K5.14 at EPJ-systemet skal gi mulighet til å håndtere hierarkiske kodeverk. I kravet benyttes ICD-10 som eksempel på et slikt kodeverk.

Multippel koding

Bruk av kodeverk krever at koder kan grupperes i ordnet rekkefølge. Hver slik gruppe beskriver én tilstand (for eksempel en sykdom) eller én medisinsk prosedyre (for eksempel en operasjon).

Ved bruk av flere koder samtidig i en gruppe får man gitt mer informasjon om tilstanden eller prosedyren enn hva én kode kan gi alene. Påfølgende koder i en gruppe kan tilhøre samme kodeverk som første kode, eller ha en annen kodeverkstilhørighet. Slik koding kalles multippel koding, og skal brukes for alle tilstander som registreres, både hovedtilstand og andre tilstander, og for alle prosedyrer som registreres.

Dersom én kode er tilstrekkelig for å kode en tilstand eller en prosedyre, vil den aktuelle gruppen bare inneholde én kode. Første kode i en gruppe kan aldri være en ren tilleggskode, dvs. en kode som bare er ment å gi tilleggsinformasjon. Eksempler på det siste er koder for sideangivelse eller årsaksangivelse.

Kodeverk

Tittel                                                                                           ​                            Målgruppe*
ICD-10: Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer​S
ICPC-2: Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten ​AL
NCMP: Kodeverk for medisinske prosedyrerS
NCSP: Kodeverk for kirurgiske prosedyrer​S
NCRP: Norsk klassifikasjon av radiologiske prosedyrer​S
ICD-10: Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelse: kliniske beskrivelser og diagnostiske retningslinjer (Blåboka)​PSY
NORPAT: Norsk patologikodeverk (tidligere kalt Den norske SNOMED)​PAT
ATC: Anatomisk Terapeutisk Kjemisk legemiddelregister​S
Multiaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge (BUP)​S
NLK: Norsk laboratoriekodeverk​S, KHO

​Forkortelser:
AL: Allmennlegetjenesten; KHO: Kommunal helse- og omsorgstjeneste; S: Spesialisthelsetjenesten; PAT: Virksomheter som utfører patologiundersøkelser; PSY: Virksomheter innen psykisk helsevern

* Angir overordnet målgruppe. For å vite om en standard er obligatorisk eller anbefalt for en gitt virksomhet er det nødvendig å kontrollere hva som er angitt som målgruppe på oppføringen av standarden.

Sist oppdatert: 8. februar 2018

​Fant du det du lette etter?​