Logo for print

Møter 2018

​dato ​agenda​referat​presentasjoner
​19. mars​Mer informasjon kommer
​18. juni​Mer informasjon kommer
​8. oktober​Mer informasjon kommer
​10. desember​Mer informasjon kommer

Møter i 2017

​Dato​saksunderlag og presentasjoner​referat

​5. april

Saksunderlag med vedlegg (PDF)

Presentasjoner (PDF)

Møtereferat (PDF)

14. juni

Saksunderlag (PDF)

Presentasjoner (PDF)

Møtereferat (PDF)

23. oktober

Saksunderlag (PDF)

Presentasjoner (PDF)

Møtereferat (PDF)

​13. desember

Saksunderlag (PDF)

Presentasjoner (PDF)

Møtereferat (PDF)

Bakgrunn og formål

Nasjonal styringsmodell for e-helse består av Nasjonalt e-helsestyre (NEHS), Prioriteringsutvalget (NUIT) og Fagutvalget (NUFA). De nasjonale utvalgene tilrår nasjonal strategi, prioriteringer og strategiske veivalg for e-helse.

For sentrale nasjonale løsninger er det i tillegg etablert produktstyrer som anbefaler målbilde og veikart, prioriterer større endringsbehov og foreslår nye prosjekter til nasjonal e-helseportefølje.

Produktstyret for e-helsestandarder og fellestjenester for elektronisk samhandling ble etablert 5. april 2017.

Det skal  sikre felles prioritering og forankring av beslutninger om utvikling, pilotering og innføring/utfasing av e-helsestandarder og fellestjenester for elektronisk samhandling på tvers av aktørene i helse- og omsorgstjenesten, i tråd med nasjonale strategier og prioriteringer. 

Etablering av felles målbilde og veikart og forankrede beslutninger på tvers vil gi større forutsigbarhet for både virksomheter og leverandører, og bidra til at anbefalte og obligatoriske standarder tas i bruk.  Virksomhetene i helse- og omsorgstjenesten vil få en større evne til koordinert endring av samhandlingsløsningene, noe som vil gi bedre pasientbehandling og -sikkerhet. 

Ansvar og oppgaver

Disse områdene omfattes av Produktstyrets mandat:

  • Grunnleggende standarder for elektronisk samhandling

  • Meldingsstandarder for elektronisk samhandling mellom virksomheter i helse- og omsorgstjenesten

  • Standarder for strukturert føring av elektronisk pasientjournal (EPJ)

  • Fellestjenester/komponenter som støtter samhandlingen (meldingsplattform, adresseregisteret, valideringsmodul, testløsning, PKI-sertifikater)

Oppgaver og ansvarsområder: 

  • anbefale målbilde og veikart  

  • prioritere større endringer/prosjekt for utvikling, pilotering og innføring av e-helsestandarder og fellestjenester som støtter samhandlingen, i henhold til nasjonal strategi for e-helse og behov fra prosjekter i nasjonal e-helseportefølje

  • foreslå nye tiltak til nasjonal e-helseportefølje

Medlemmer

​Navn ​Virksomhet
​Inga Nordberg (leder)​Direktoratet for e-helse
​Espen Hetty Carlsen​EPJ-løftet, Direktoratet for e-helse
​Ulf E W Sigurdsen​Helse Sør-Øst RHF
​Bjørn Nilsen​Helse Nord RHF
​Anne Bjørlykke​Helse Vest RHF
​Per Olav Skjesol​Helse Midt-Norge RHF
​Gunnar Jårvik​Nasjonal IKT HF
​Egil Rasmussen​KS
​Sidsel Sunde Tveit​KS
​Jan Arild Lyngstad​Helsedirektoratet
​Kari Kapstad ​Folkehelseinstituttet
​Sverre Fossen​Norsk Helsenett

 

 

Sist oppdatert: 17. januar 2018