Logo for print

Last ned ICD-10 2019

Kodeliste ICD-10 mars 2019.xlsx

Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2018-2019

Kumulativ endringsliste ICD-10 1999-2019 (Excel).xlsx

Tekstdokument ICD-10: Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer 2019.pdf

Last ned ICD-10 2018

Kodeliste ICD-10 2018 (Excel)

Tekstdokument ICD-10: Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer 2018 (PDF)

Kodeveiledning og blåboka

E-læringskurs

Blåboka

Tidligere utgaver

ICD-10 2017

Kodeverksfilen publiseres på samme måte som for 2016, i en Excelbok med samme type informasjon og en forklaring i første arbeidsark.

ICD-10 2017 (zip) -oppdatert 11.01.2017

Informasjon om endringer i ICD-10 (PDF) - oppdatert 14.10.2016
En lysbildeserie beregnet på lokalt informasjonsarbeid viser hvilke endringer som kommer i ICD-10 fra 2017.

Endringer i ICD-10 (PDF) -oppdatert 29.9.2016
Endringslisten 2016-2017 viser detaljer for de aktuelle endringene. 

ICD-10 2017 (PDF)

NB: Ny versjon av datafil 2017

Det er 4.1.2017 lagt ut ny versjon av datafilen for 2017. Årsaken til dette er at det hadde oppstått en forskyvning i Excel-arket Alle gyldige koder i filen som ble publisert 29.9.2016. Det er ingen feil i selve kodene eller kodetekstene, men i nedre del av kolonnene med tilleggsinformasjon om stjernekode, ren tilleggskode og bruk hos hovedsakelig ett kjønn (D, E og F) er informasjonen blitt forskjøvet en rad oppover, noe som gir feil informasjon for en del koder fra og med K66.9 og nedover. Vi beklager dette, og det er rettet i ny versjon av filen som nå er lagt ut.

Det er 16.1.2017 lagt til informasjon i datafilen i form av en kolonne som angir om kodene er uspesifikke eller ikke. Uspesifikke koder skal bare brukes der man ikke har informasjon nok til å velge mer spesifikke koder.

ICD-10 2016

ICD-10 2016 -oppdatert 17.12.2015

Datafilene for 2016 publiseres i en Excel-bok med 5 arbeidsark. Denne Excelboken erstatter alle tidligere enkeltfiler.

 • Det første arbeidsarket i boken («Forklaring») beskriver bruken av arkene.

 • Kolonnene i arket «Alle gyldige koder i 2016» viser kodeverdi, kodetekst uten lengdebegrensning, kodetekst med maksimalt 60 tegn, om koden er stjernekode, om koden er en ren tilleggskode, og om koden hovedsakelig brukes bare for ett kjønn.  Ved å bruke filtreringsfunksjoner i kolonnene i dette arket vil det være mulig å få fram alle opplysningene som tidligere har ligget i enkeltfiler, inkludert oversikt over gyldige 3-tegn-koder.

De øvrige arkene i Excelboken viser:

 • nye koder i 2016,

 • koder som utgår i 2016,

 • endringer i fulltekster.

Endringer i undertekster vil ikke vises i Excelboken, men disse vil fremgå av «Endringsliste 2015-2016», og i Finnkode, som oppdateres 1/1-2016. 

Endringer i ICD-10 fra 2015-2016 (PDF) - oppdatert 17.12.2015

Endringslisten 2015-2016 viser detaljer for de aktuelle endringene.

Kumulativ endringsliste ICD-10 - oppdatert 05.04.2016

ICD-10 2016 (PDF) - oppdatert 22.12.2015

Informasjon til sektoren - Endringer i ICD-10 fra 2016 (PDF)   - oppdatert 18.12.2015

PDF-filen er laget til bruk for lokalt informasjonsarbeid, og inneholder informasjon om endringer i ICD-10 gjeldende fra 2016. 

 

Endring i kategorien U06 per 21.12.2015:

WHO har vedtatt at kategorien U06 skal tas i bruk for Zikavirussykdom og koden U06.9 for uspesifisert Zikavirussykdom. Koden tas i bruk for dette formål fra og med 21.12.2015. Oppdatert datafil og endringsdokument for ICD-10 2016 er lagt ut. Mer informasjon om sykdommen finnes på følgende nettsider:

ICD-10 2015

ICD-10 2015 Koderegister 60 tegn (txt) - 24.11.2014

ICD-10 2015 Koderegister fulltekst (txt) - 24.11.2014

Endringsliste 2014 - 2015 (PDF) - 24.11.2014

Kumulative endringer (zip)
Endringer i datafiler (zip)​ - 24.11.2014

ICD-10 2015 (PDF)

ICD-10 2014

Koderegister 60 tegn (txt) - 18.11.2013
Koderegister fulltekst (txt) - 18.11.2013
Gyldige tretegnskoder (txt) - 03.12.2012
Stjernekoder (txt) - 06.11.2013
Mannsspesifikke koder (txt) - 04.06.2010
Kvinnespesifikke koder (txt) - 06.11.2013
Ugyldige koder i Norge (txt) - 06.11.2013
Ugyldige tretegnskoder (txt) - 03.12.2012                                                                              Endringsliste 2013-2014 (PDF)
Kumulative endringer (zip)
Endringer i 60-tegnsfil (zip) - 18.11.2013                                                                                

ICD-10 2013

Koderegister, kun gyldige koder, betegnelse i 60 tegnsformat (txt)

Koderegister, kun gyldige koder, betegnelse i fulltekstformat (txt)

Koderegister, tillatte tre-tegnskoder (txt)

Koderegister, stjernekoder (txt)

Koderegister, kjønnsspesifikke koder - mann (txt)

Koderegister, kjønnsspesifikke koder - kvinne (txt)

Koderegister, fire-tegnskoder som ikke brukes i Norge (txt) 

Koderegister, ugyldige tre-tegnskoder (txt)

Endringer i 60-tegnsfil fra 2012 til 2013 (txt)

Endringsliste 2012-2013 (PDF)

ICD-10 2012

Koderegister, kun gyldige koder, betegnelse i 60 tegnsformat (txt)

Koderegister, kun gyldige koder, betegnelse i fulltekstformat (txt)

Koderegister, tillatte tre-tegnskoder (txt)

Koderegister, stjernekoder komplett (txt)

Koderegister, kjønnsspesifikke koder - mann (txt)

Koderegister, kjønnsspesifikke koder - kvinne (txt)

Koderegister, fire-tegnskoder som ikke brukes i Norge (txt)

Koderegister, ugyldige tre-tegnskoder (txt)

Endringer i 60-tegnsfil fra 2011 til 2012 (zip)

Endringsliste 2011-2012 (PDF)

ICD-10 2011

Koderegister, kun gyldige koder, betegnelse i 60 tegnsformat (txt)
Koderegister, kun gyldige koder, betegnelse i fulltekstformat (txt)
Koderegister, tillatte tre-tegnskodertxt, 1kB14.09.2009
Koderegister, stjernekoder (komplett)txt, 5kB18.09.2009
Koderegister, kjønnsspesifikke koder - manntxt, 1B04.06.2010
Koderegister, kjønnsspesifikke koder - kvinnetxt, 4kB14.09.2009
Koderegister, fire-tegnskoder som ikke brukes i Norgetxt, 2kB24.02.2010
Koderegister, ugyldige tre-tegnskoder.
Følgende koder oppdatert i forhold til 2010: A05,A09,A68,B96,B98,C79,C88,C95,D68,D76,H54,J70,L89,N15,N18,N73,O04,O14,O60,R07,R20,R65,R85,Y48,Y49,Y57,Y59,Y63,Z01,Z11-Z13,Z36,Z55-Z65,Z80-Z99txt, 63kB03.02.2011
Endringer i 60-tegnsfil fra 2010 til 2011

Endringsliste ICD-10 2010-2011 (PDF)

 

Utvikling av ICD-10 og ICD-11

Arbeidet med å lage en norsk versjon av ICD-10 startet i 1992, i regi av Helsedirektoratet (nå Statens helsetilsyn). Utgangspunktet var den engelske originalutgaven, som består av tre bind; en systematisk del, en innføringshåndbok og en alfabetisk indeks. Den norske versjonen av ICD-10 består av de samme tre komponentene.
 
Kapittel XX , Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall, er sterkt forenklet i forhold til originalen.

ICD-11

WHO har siden år 2000 arbeidet med en ny versjon av International Classification of Diseases, ICD-11. Den nye versjonen har tatt inn medisinske emner som mangler i ICD-10, og er tilrettelagt for bruk i datasystemer. Norge deltar i arbeidet med ICD-11 gjennom deltakelse i WHO.

WHO publiserte i juni 2018 den første utgaven av ICD-11. Denne utgaven skal gi medlemslandene mulighet til å begynne planlegging av innføring av ICD-11. 

Direktoratet for e-helse har per i dag ikke en tidfestet plan på innføring av ICD-11 i Norge. Endringen fra ICD-9 til ICD-10 tok i Norge mellom fem og syv år. Endringene fra ICD-10 til ICD-11 er mer omfattende, og vil kreve samkjøring av mange aktører. 

Du kan lese mer om ICD-11 på WHOs nettsider.

Utvikling av ICD-10 internasjonalt


(den følgende teksten er kopi av innledningen i ICD-10 boka)
En sykdomsklassifikasjon kan defineres som et system for å gruppere patologiske enheter i henhold til etablerte kriterier. Mange mulige akser kan legges til grunn for klassifiseringen, og det endelige valget vil avhenge av hva man vil bruke de statistiske opplysningene til. En statistisk sykdomsklassifikasjon vil måtte omfatte hele spekteret av patologiske forhold innenfor et overkommelig antall kategorier.

 
Den 10. revisjon av den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og relaterte helseproblemer er den siste i rekken som ble formalisert i 1893 som The Bertillon Classification, eller Den internasjonale listen over dødsårsaker. Tittelen er blitt endret for å gi tydeligere uttrykk for innhold og formål, og for å avspeile den stadige rammeutvidelsen for klassifikasjonen utover sykdommer og skader, men den innarbeidede forkortelsen «ICD» er beholdt. I den oppdaterte klassifikasjonen er sykdomstilstandene gruppert på den måten som er funnet best egnet for generelle epidemiologiske formål og for evaluering av helsetjenester.  

 
Arbeidet med 10. revisjon av ICD startet i september 1983, med et forberedende møte om ICD-10 i Genève. Til arbeidet ble det hentet råd fra de regelmessige møtene mellom lederne for WHO-sentrene for klassifikasjon av sykdommer. I tillegg ble det holdt egne møter om klassifikasjonspolitiske spørsmål, blant annet i Ekspertkomiteen for 10. revisjon av den internasjonale sykdomsklassifikasjonen i 1984 og 1987. (2) (3)  

 
I tillegg til faglige bidrag fra mange spesialistgrupper og individuelle eksperter, ble en mengde kommentarer og forslag mottatt fra medlemsland i WHO samt fra regionale kontorer, som en følge av to høringsutkast sirkulert til medlemslandene i 1984 og i 1986. Ut fra kommentarene ble det klart at mange brukere ønsket at ICD skulle inneholde andre typer data enn rent «diagnostisk informasjon» (i videste betydning) som den alltid hadde inneholdt. For å imøtekomme de innkomne ønskene, utviklet man idéen om en gruppe av klassifikasjoner, sentrert om den tradisjonelle ICD med dens innarbeidede form og struktur. ICD kunne på denne måten selv dekke krav til diagnostisk informasjon for generelle formål, mens en rekke andre klassifikasjoner ville kunne brukes i sammenheng med den. Disse ville enten kunne gi andre tilnærmingsmåter til den samme informasjonen, eller inneholde annen informasjon (man tenkte særlig på medisinske og kirurgiske prosedyrer samt funksjonshemning).  

 
Under utviklingen av 9. revisjon av klassifikasjonen kom det frem forslag om at en annen grunnstruktur kanskje kunne ha tjent de mange og ulike brukerne bedre. På grunnlag av dette ble flere alternative modeller evaluert. Det kom likevel klart frem at den tradisjonelle modellen med én-variabel-akse og andre strukturtrekk som fremhevet helseproblemer som forekommer ofte, som er kostnadskrevende eller av andre grunner er av spesiell betydning for folkehelsen, hadde vist sin kvalitet over tid, og at mange brukere ville bli utilfredse med de modellene som så langt var foreslått som mulige avløsere.  

 
Som det vil fremgå av 10. revisjon, har man som en konsekvens av dette holdt på den tradisjonelle strukturen i ICD, men det tidligere numeriske kodesystemet er avløst av et alfanumerisk system. Dette utvider rammen og åpner for at det kan gjennomføres revisjoner i fremtiden uten at nummereringen forskyves.  

 
For å kunne utnytte den tilgjengelige plassen best mulig, er visse tilstander som angår immunsystemet plassert sammen med sykdommer i blod og bloddannende organer (kapittel III). Nye kapitler er opprettet for sykdommer i øyet og øyets omgivelser, og for sykdommer i øre og ørebensknute. De tidligere tilleggsklassifikasjonene for ytre årsaker og for faktorer som kan påvirke helsetilstanden og kontakten med helsetjenesten, er nå en del av hovedklassifikasjonen.  

 
Systemet med sverd og stjerne for dobbel klassifisering av visse diagnoser som ble innført i 9. revisjon, er beholdt og utvidet ved at stjerneaksen er lagt inn i homogene kategorier på tretegnsnivået.  

 
Innhold i de tre bindene av ICD-10
Presentasjonen av klassifikasjonen er endret og består nå fra WHOs side av tre bind:  

 

 1. Bind I Systematisk del som inneholder rapporten fra Den internasjonale konferansen for 10. revisjon, selve klassifikasjonen på tre- og firetegnsnivå, klassifikasjonen av svulsters morfologi, særskilte systematiske oversikter over dødelighet og sykelighet, definisjoner og nomenklaturbestemmelsene.  
 2. Bind 2 En håndbok som inneholder kommentarer vedrørende sertifisering og klassifikasjon som tidligere var en del av bind 1, med en betydelig mengde nytt bakgrunnsmateriale samt råd om bruken av bind I, statistikk og om planarbeid vedrørende implementering av ICD, noe som har vært savnet i tidligere revisjoner. Bind 2 inneholder også historisk materiale som tidligere ble presentert innledningsvis i bind 1.  
 3. Bind 3 Alfabetisk indeks som inneholder selve indeksen, med innledning og utvidet brukerveiledning.  

 

Den norske utgaven av ICD-10 inneholder den systematiske og alfabetiske delen i ett bind.  

 
Veiledning om valg av koder i ICD-10 utgis som et hefte i Helsetilsynets veiledningsserie.  

 
Klassifikasjonen ble godkjent av den internasjonale konferansen for 10. revisjon i 1989. Den 43. Verdens helseforsamling vedtok følgende resolusjon:  

 
Den 43. Verdens helseforsamling,  som har vurdert rapporten fra den internasjonale konferansen for 10. revisjon av den internasjonale sykdomsklassifikasjonen;  
VEDTAR følgende, på konferansens anbefaling:  
 1. den detaljerte oversikten over tretegnskategorier og valgfrie firetegns underkategorier sammen med kortlistene for dødelighet og sykelighet, som til sammen utgjør 10. revisjon av den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og relaterte helseproblemer, som skal tas i bruk fra 1. januar 1993
 2. definisjonene, standardene og rapporteringskravene for mødredødelighet, føtal og perinatal dødelighet, nyfødtdødelighet og spedbarnsdødelighet
 3. reglene og retningslinjene for koding av underliggende dødsårsak og koding av hovedårsak til sykelighet
ANMODER generaldirektøren om å utgi håndboken for den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og relaterte helseproblemer 

 
STØTTER konferansens anbefalinger med hensyn til:  
 1. idéen om og gjennomføringen av en gruppe helserelaterte klassifikasjoner, med Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og relaterte helseproblemer som hovedklassifikasjon, omgitt av andre relaterte klassifikasjoner og tilleggsklassifikasjoner, samt internasjonalt sykdomsnomenklatur
 2. etablering av en prosess for oppdatering i løpet av den vanlige revisjonssyklus på 10 år​​​​​

Historikk og bakgrunn

 

Historiske ICD-versjoner (wolfbane.com)

 • ​1853: Den internasjonale statistiske kongress i Brussel ga i oppdrag å utforme nomenklatur
 • 1855: Kongressen utarbeider en Liste over dødsårsaker på i alt 139 kategorier
 • 1893: Det internasjonale statistiske institutt  utarbeider en ny klassifikasjon av dødsårsaker
 • 1900: Første revisjon av Den internasjonale klassifikasjon av dødsårsaker i Paris
 • 1909, 1920, 1929:   Blandingskommisjonen
 • 1938: Femte revisjon. Viktige anbefalinger: 1) En internasjonal liste over sykdommer. 2) Dødsmelding og utvelgelse av dødsårsak med flere årsaker oppgitt på meldingen.
 • 1948, 1955, 1965, 1975: ICD-9
 • 1993: ICD-10

Innføring av ICD-10 i Norden 

 • Danmark 1994 (direkte fra ICD-8)
 • Finland 1996
 • Island 1997
 • Sverige 1997
 • Norge 1997 psykiatri - 1999  somatikk

Status i Norge for ICD-10 og NCSP-N

 • ICD-10 tatt i bruk av Kreftregisteret (kap. 2) i 1994
 • ICD-10 ved Statistisk sentralbyrå for dødsårsaker  i 1996
 • ICD-10 innført innen psykiatrien fra 1. januar 1997
 • ICD-10 tatt i bruk av Rikstrygdeverket fra 1. januar 1998
 • ICD-10 innføres i somatiske sykehus 1. januar 1999
 • NCSP-N (kirurgisk prosedyrekodeverk) innføres 1. jan. 1999. En del ikke-kirurgiske prosedyrekoder er tatt med i NCSP-N pga. DRG og ISF

Bak​​​​​gr​u​​​​​​n​​​​​​n ICD​​​

Eldre doku​​​​​m​​​entasjon og da​​​tafiler​​

 

Årstall​

Endringsdokumentasjon

​Datafiler

2010​2009-2010 (pdf, 302kB) (oppdatert per 24.02.10)​Datafiler ICD-10 2010​
20092008-2009 (pdf, 50kB) (oppdatert per 14.12.08)​Datafiler ICD-10 2009​
20082007-2008 (pdf, 177kB) (oppdatert per 03.10.07)
Datafiler ICD-10 2008​
​2007​2006-2007 (pdf, 228kB) (oppdatert per 08.01.07)
Datafiler ICD-10 2007
​20062005-2006 (pdf, 50kB) (oppdatert per 23.01.06)​
Datafiler ICD-10 2006​
​2005​​2000-2005 (pdf, 208kB) (2005: gul bokutgave)Datafiler ICD-10 2005​
​2004​Datafiler ICD-10 2004 - identiske med datafilene for 2003​
​2003Endringer i 60-tegnsfil fra 2000 til 2003 (zip, 4kB)​Datafiler ICD-10 2003 (zip, 194kB)​
​2002​​Datafiler ICD-10 2002 (zip, 191kB)
​2001Datafiler ICD-10 2001 (zip, 191kB)​
​2000

1998-2000 (PDF, 24kb) (2000: grå bokutgave)​

Endringer i 60-tegnsfil fra 1999 til 2000 (zip, 1kB) 

Datafiler ICD-10 2000 (zip, 371kB)​
​1999Datafiler ICD-10 1999 (zip, 313kB)​
​19981996-1998 (pdf, 40kB) (1996: første bokutgave, grønn, 1998: burgunder bokutgave)​
​ICD-9​​Mappingtabeller ICD-9 - ICD-10 (​zip, 2,8MB)
Veileder (pdf, 2,8MB)

Datafiler ICD-9​ (zip, 237kB)​


ICD er det første kjente diagnosekodeverket i verden, og ble utviklet allerede rundt 1850. Den gang ble kodeverket bare brukt for registrering av dødsårsaker. Etter hvert ble det utviklet til en verdensomfattende klassifikasjon for morbiditet (sykelighet i befolkningen). Verdens helseorganisasjon (WHO) overtok eierskapet av ICD i 1946 og har senere gjennomført flere revisjoner. I Norge ble ICD-10 tatt i bruk i psykiatrien i 1997 og i somatisk spesialisthelsetjeneste fra 1999. 

Sist oppdatert: 19. mars 2019

​Fant du det du lette etter?​