Logo for print

E-helsestandarder er nødvendige for et moderne helsevesen: De danner grunnlaget for at helseopplysninger skal kunne registreres, hentes frem igjen og kommuniseres. Bruken av standardiserte kodeverk gir oss kunnskap om hvilke pasientgrupper som behandles, og dette er nødvendig for å videreutvikle helsevesenet.

Referansekatalogen for e-helse gir en oversikt over e-helsestandarder og andre kravdokumenter som er obligatoriske med hjemmel i forskrift eller anbefalt av offentlig myndighet.

 

Utvikling og forvaltning av standarder

Avdeling standardisering i Direktoratet for e-helse arbeider med standardisering på ulike måter:

  • Vurderer internasjonale standarder

  • Kartlegger behov for revidering av eksisterende standarder, utvikling av nye eller utfasing av eksisterende

  • Reviderer eksisterende standarder

  • Utvikler nye standarder

  • Tilpasser internasjonale standarder til norske forhold

  • Tilbyr støtte til leverandører som implementerer standarder for elektronisk samhandling via meldingshjelp@ehelse.no

Brukersentrert prosess

Når nye standarder skal utvikles eller eksisterende skal revideres skjer dette i nært samarbeid med brukermiljøene. Det er de som legger premissene for hvilket helsefaglig innhold som skal inkluderes og er ansvarlig for utbredelse i egen virksomhet.  Standardiseringsprosessen er under revidering, og nåværende prosess er beskrevet i Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse.

Behov for standarder

Behov for nye standarder og endring og utfasing av eksisterende og kan komme fra flere instanser: direkte eller indirekte krav fra sektoren, som følge av beslutninger om å utvikle nasjonale løsninger og kartlegginger av behov gjennomført av Direktoratet for e-helse.

 

Sist oppdatert: 10. mars 2017

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin