Søk

Standarder

Om standardisering i e-helse
Andre normerende dokumenter
Applikasjonskvittering v1.0
Applikasjonkvittering er automatisk kvitteringsmelding som brukes ved mottak av fagmeldinger.
Applikasjonskvittering v1.1
Applikasjonkvittering er automatisk kvitteringsmelding som brukes ved mottak av fagmeldinger.
Behandlerkravmelding (BKM)
Behandlerkravmeldingen benyttes til å fremsette refusjonskrav og innrapportere egenandeler overfor Helfo.
Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp
​Dokumentet beskriver retningslinjer for bruk av pleie- og omsorgsmeldingene i samhandling mellom kommuner, fastleger og helseforetak.
Datatyper til bruk ved meldingsutveksling mv
Dette dokumentet beskriver datatyper som blir benyttet i standarder, kravspesifikasjoner mv. som publiseres av Direktoratet for e-helse. 
Den ordinære tilbakemeldingen inkludert feilmeldinger
Standarden brukes for å gi tilbakemelding på innrapporterte data til Norsk Pasientregister (NPR).
Den vanlige NPR-meldingen (kombinasjon av flere sektorer)
NPR-melding for rapportering av virksomhetsdata for i 2019.
Dialog forsikring
Dialog forsikring benyttes mellom forsikringsselskap og fastlege.
Dialogmelding v1.0
Melding for å ivareta generelle kommunikasjonsbehov i tilknytning til pasientbehandling.
Dialogmelding v1.1
Melding for å ivareta generelle kommunikasjonsbehov i tilknytning til pasientbehandling.
Digital dialog
Tjenester mellom fastlege og pasient som gjør det mulig med sikker, digital kommunikasjon.
E-resept standard versjon 2.5
Oversikt over meldingar som inngår i e-resept standard versjon 2.5.
ebXML Rammeverk v1.1
Rammeverk for elektronisk kommunikasjon, blant annet et XML-format som kan benyttes til å pakke inn elektroniske meldinger samt prosesser for kvittering, pålitelighet i meldingsoverføringen og sikkerhet.
Elektronisk melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade
Standarden kan benyttes når en lege skal melde arbeidsrelatert sykdom eller skade.
Epikrise v1.1
Standarden beskriver en type melding som skal brukes for elektronisk sending og mottak av epikrise.
Epikrise v1.2
Standard for elektronisk sending og mottak av epikrise.
Epikrise: Tannhelsetjenesten
Standarden benyttes for å sende epikriser fra tannhelsetjenesten.
EPJ standard - Tilgangsstyring, retting og sletting
Standarden beskriver hvordan helsepersonell kan gis tilgang til nødvendige opplysninger i pasientjournal.
EPJ Standard del 5: Arkivuttrekk
Standarden inneholder krav for å avlevere elektroniske pasientjournaler fra spesialisthelsetjenesten til Norsk helsearkiv.
EPJ standard: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk
Standarden inneholder funksjonelle krav og tilhørende tekniske standarder for dokumentasjon i elektronisk pasientjournal (EPJ).
EPJ standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven
Standarden stiller krav til registrering og utskrift av vedtak om tvang etter psykisk helsevernlov.
eResept – Verify-melding (ERMV)
Verify-meldingen bidrar til å sikre kvalitet og personvern i e-resept.
Forespørsel og svar om egenandel
Merk: Standarden er utgått, men kan fortsatt benyttes i de systemene der den er implementert.
Forespørsel og svar på forespørsel i tilknytning til pleie- og omsorgsmeldinger
Standarden beskriver en type melding som benyttes for å sende eller svare på en forespørsel.
Forespørsel om pasient v1.5
Standarden benyttes til å sende elektronisk forespørsel om pasient.
Helsefaglig dialog
Standard som brukes når en pasient mottar helsetjenester fra ulike virksomheter.
Helseopplysninger til lege v1.5
Standarden beskriver en type melding som benyttes mellom pleie- og omsorgstjenesten og lege.
Helseopplysninger til lege v1.6
Standarden beskriver en type melding som benyttes mellom pleie- og omsorgstjenesten og lege.
Helseopplysninger v1.5
Melding som benyttes når helseforetak skal varsle kommunen etter utskrivning av pasient.
Helseopplysninger v1.6
Meldingen benyttes når helseforetak skal varsle kommunen om en pasients behov for kommunale helse- og omsorgstjenester etter utskriving.
Henvendelse fra lege til NAV v1.5
Meldingen benyttes for å informere NAV elektronisk om en pasient.
Henvendelse fra NAV til lege
Meldingen benyttes for å informere NAV elektronisk om en pasient.
Henvisning ny tilstand
Standarden inneholder krav og presiseringer dersom pasienten skal henvises videre til andre aktører som yter helsehjelp.
Henvisning v1.0
Standarden fases ut og erstattes av Henvisning ny tilstand (HIS 1207:2018).
Henvisning v1.1
Standarden beskriver en melding som skal brukes ved elektronisk sending og mottak av henvisning .
Henvisning v2.0
Standarden beskriver elektronisk overføring av henvisninger.
Henvisningsmelding: Tannhelsetjenesten
Standarden benyttes for å sende henvendelser til virksomheter i tannhelsetjenesten.
IHE XDS metadata: Norsk profil av IHE XDS.b
Norsk profil for IHE XDS metadata beskriv bruk av metadata for dokument som blir delt i XDS-løysingar.
Immunologi v1.3 [Svarrapport]
Melding for sending av svar på laboratorieundersøkelser innenfor immunologi til rekvirent og/eller andre relevante mottakere.
Immunologi v1.4 [Svarrapport]
Melding for sending av svar på laboratorieundersøkelser innenfor immunologi til rekvirent og/eller andre relevante mottakere.
Implementasjonsguide: API for bruk av kommunikasjons-parametere
Standarden beskriver hvordan kommunikasjonsparametere skal benyttes for at elektronisk meldingsutveksling i helsesektoren skal bli mer robust.
Informasjonsmodell for kritisk informasjon i Kjernejournal
Standarden beskriv informasjonsmodell for det som er definert som kritisk informasjon i nasjonal løysing for kjernejournal.
Innkalling dialogmøte
Meldingen benyttes til elektronisk innkalling til dialogmøte 2 og 3 i sykefraværsoppfølging.
Innleggelsesrapport v1.5
Standarden benyttes for å sende innleggelsesrapport fra pleie- og omsorgstjenesten til sykehus.
Innleggelsesrapport v1.6
Standarden benyttes for å sende innleggelsesrapport fra pleie- og omsorgstjenesten til sykehus.
Innrapportering av data for identifikasjon av person
NPR-melding for rapportering av virksomhetsdata for i 2019.
Innrapportering av data fra avtalespesialister
NPR-melding for rapportering av virksomhetsdata for i 2019.
Innrapportering av data fra Barne og ungdomspsykiatrien (BUP)
Standarden beskriver hvordan man skal registrere og rapportere data til NPR.
Innrapportering av data fra prehospitale tjenester/ambulanse
Innrapportering av data fra stråleterapi
Innrapportering av data om kostnad per pasient
Innrapportering av data om Personskade. Felles minimum datasett (FMDS)
Innrapportering av data om situasjonen ved behandlingsstart for ruspasienter
Innrapportering av data om ventelister
Innrapportering av hendelser i forløp
Innrapportering av vedtak etter psykisk helsevernloven (EPJ-standard)
Innrapportering av vedtak etter psykisk helsevernloven (EPJ-standard)
IPLOS Funksjonell kravspesifikasjon
IPLOS Teknisk kravspesifikasjon
Laboratoriemedisin v1.5 [Rekvisisjon]
Laboratoriemedisin v1.6 [Rekvisisjon]
Legeerklæring ved arbeidsuførhet
M1 Resept
Meldingen ”M1 Resept” er en elektronisk resept som går fra rekvirent til Reseptformidleren, og som inkluderer eventuell informasjon om søknad til Statens legemiddelverk. 
M10 Utleveringsrapport
M12 Søknadssvar - Individuell søknad om stønad til Helfo
M14 Søknad til SLM
M15 Søknadssvar fra SLV
M18 Oppgjørskrav
M2 Individuell søknad om stønad til Helfo
M20 Notifisering
M21 Ekspederingsanmodning
M22 Oppgjørsresultat
M23 Utbetaling
M24.1 Samtykke
M24.2 Svar på samtykke
M25.1 Legemidler i bruk
M25.2 Legemidler i bruk – forespørsel om endring
M25.3 Legemidler i bruk - utleveringsmelding
M27.1 Registrering av multidoseansvarlig
M27.2 Svar på registrering av multidoseansvarlig
M28 Endring av multidoseansvarlig lege
M3 Anmodning om søknad til SLV
M30 FEST-meldingen
M4.1 Forespørsel om referansenummer
M4.2 Referansenummer
M5 Tilbakekalling av resept
M5.2 Kvittering på tilbakekalling resept
M6 Utleveringsrapport rekvirent
M7 Slettet resept
M8 Utleveringsrapport fastlege
M9.1 Forespørsel om tilgjengelige resepter på pasient
M9.11 Forespørsel om legemidler i bruk
M9.12 Nedlasting av legemidler i bruk
M9.2 Reseptliste (utleverer)
M9.21 Hent endrede multidosepasienter
M9.22 Endrede multidosepasienter
M9.3 Forespørsel om nedlasting av resept
M9.4 Nedlasting av resept
M9.5 Forespørsel om tilgjengelige resepter på pasient
M9.6 Reseptliste (rekvirent)
M9.7 Forespørsel om utleveringer på resept
M9.8 Utleveringer på resept
M9NA1 Forespørsel om reseptliste fra nettkunde
M9NA2 Reseptliste nettkunde
M9NA3 Forespørsel om utvidet informasjon på resept fra nettkunde
M9NA4 Utvidet informasjon om resept nettkunde
Medisinsk biokjemi v1.3 [Svarrapport]
Medisinsk biokjemi v1.4 [Svarrapport]
Medisinske opplysninger v1.5
Medisinske opplysninger v1.6
Melding av fødsel til Medisinsk Fødselsregister (MFR)
Melding om fødte overflyttet nyfødtavdeling
Melding om svangerskapsavbrudd (v4.1)
Mikrobiologi v1.3 [Svarrapport]
Melding for sending av svar på laboratorieundersøkelser innenfor mikrobiologi til rekvirent og/eller andre relevante mottakere.
Mikrobiologi v1.4 [Svarrapport]
Norske basisprofiler for HL7 FHIR
Basisprofilene definerer tilpasninger av HL7 FHIR-ressurser for bruk i Norge.
NPR behandlerkravmelding
NPR-behandlerkravmelding benyttes til å fremsette refusjonskrav ovenfor Helfo.
Oppfølgingsplan fra arbeidsgiver v1.5
Orientering om tjenestetilbud v1.5
Standarden beskriver en melding som skal benyttes for å orientere om hvilke tjenester pasienten/brukeren mottar fra pleie- og omsorgstjenesten.
Orientering om tjenestetilbud v1.6
Standarden beskriver en melding som skal benyttes for å orientere om hvilke tjenester pasienten/brukeren mottar fra pleie- og omsorgstjenesten.
Overføring av journal
Dokumentet beskriver en teknisk løsning for overføring av journal der journalen overføres som vedlegg til dialogmeldingen
Overføring av legemiddelopplysninger
Pasientliste [oversikt over fastlegens listeinnbyggere]
Løsning som beskriver en type melding som kan benyttes til å forespørre og overføre innbyggerlister fra Helfo til fastleger.
Pasientlogistikkmeldinger v1.5
Pasientlogistikkmeldinger v1.6
Patologi v1.3 [Svarrapport]
Melding for å sende svar på laboratorieundersøkelser innenfor patologi til rekvirenten og/eller andre relevante mottakere
Patologi v1.4 [Svarrapport]
Profil for web services i helse- og sosialsektoren
Radiologi v1.3 [Svarrapport]
Melding for å sende svar på en radiologisk undersøkelse til rekvirenten og/eller andre relevante mottakere.
Radiologi v1.4 [Svarrapport]
Radiologi v1.5 [Rekvisisjon]
Radiologi v1.6 [Rekvisisjon]
Referansearkitektur for web services sikkerhet i helse- og sosialsektoren (HIS 80907:2009)
Rekvirering av medisinske tjenester v1.5
Rekvirering av medisinske tjenester v1.6
Spørretjenesten Pasientens fastlege
Spørretjenesten Pasientens fastlege viser hvem som til en hver tid er gjeldende fastlege for en pasient.
Spørretjenesten pasientens frikortstatus
Meldingen benyttes for å undersøke om bruker skal betale egenandel.
Standard for arkivavlevering av elektronisk pasientjournal til Norsk helsearkiv (EPJARK)
Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v1.5
Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v1.6
Standard for hodemelding
Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold
Status på henvisning
Svar innkalling dialogmøte
Svar på forespørsel om pasient v1.5
Svarrapportering av medisinske tjenester v1.3
Melding som skal benyttes for å sende en generell svarrapport for ulike medisinske tjenester 
Svarrapportering av medisinske tjenester v1.4
SYSVAK
​SYSVAK er det nasjonale vaksinasjonsregisteret
Teknisk dokumentasjon: Overføring av legemiddelinformasjon
Tilbakemelding om feil i mottatt melding
Tjenestebasert adressering del 1: Generelle krav
Tjenestebasert adressering del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling
Tjenestebasert adressering del 3: Adressering
Utskrivningsrapport v1.5
Utskrivningsrapport v1.6
Standarden beskriver en melding som sendes utskrivningsdagen for pasienter som skal følges opp av kommunal pleie- og omsorgstjeneste.
Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret
Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret er opprettet for å sikre at utfordringer ved tjenestebasert adressering løses til det beste for sektoren.
Vedlegg til meldinger
Veiledning til riktig implementasjon og bruk av ebXML som rammeverk for meldingsutveksling
Viderehenvisning
Videresending til Hjerte- og karregisteret
Videresending til Kreftregisteret
Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding