Logo for print

Kravdokument

Dokument som er utarbeidet og/eller vedtatt av et anerkjent organ, og som inneholder formaliserte krav til IKT-system eller bruken av disse.

Merknader: Standarder faller i henhold til denne definisjonen også inn under begrepet kravdokument.

Med anerkjent organ menes her organ anerkjent av Helse- og omsorgsdepartementet.

Et kravdokument er obligatorisk kun dersom det i Referansekatalogen for e-helse er angitt en hjemmel.

Formalisert krav

Krav som er formulert på en slik måte at det kan danne grunnlag for utarbeidelse av testkriterier som kan benyttes for objektivt å avgjøre om et IKT-system oppfyller kravet eller ikke. 

Standard

Dokument til felles og gjentatt bruk, fremkommet ved konsensus og vedtatt av et anerkjent organ som gir regler, retningslinjer eller kjennetegn for aktiviteter eller resultatene av dem for å oppnå optimal orden i en gitt sammenheng. [NS-EN 45020:2006]
Merknad: Med anerkjent organ menes her partsnøytralt organ som har nødvendig kompetanse til å vedta standarder, og som målgruppen for de enkelte standarder har tillit til.

Innholdsstandard

Standard som gir regler for innholdet i en identifiserbar og kommuniserbar klart avgrenset informasjonsmengde.

Merknad: En innholdsstandard inkluderer ikke metadata.

Meldingsstandard

Standard som beskriver informasjonen som utveksles mellom aktører.

Merknad: En melding kan beskrives ved hjelp av en syntaksuavhengig meldings­beskrivelse (informasjonsmodell) og/eller en syntaksspesifikk meldings­beskrivelse.

Metadata

Data som beskriver eller definerer andre data [ISO/IEC 11179-3:2013 oversatt]. 

Profil

Dokument som gir anvisning om hvordan et kravdokument skal benyttes for et bestemt formål.

Merknad: En profil må inkludere alle obligatoriske krav fra det angjeldende kravdokument, og den kan ikke inneholde krav som det ikke er dekning for i kravdokumentet. Hovedinnholdet i en profil vil derfor være den detaljering av generelt formulerte krav fra kravdokumentet som er nødvendig for å oppnå formålet med profilen. Dette kan også innebære at enkelte ikke-obligatoriske krav blir gjort obligatoriske og at andre utgår. Men alt som er obligatorisk i kravdokumentet vil også måtte være obligatorisk i profilen.

Sist oppdatert: 17. oktober 2018

​Fant du det du lette etter?​