Søk

Nasjonal forvaltningsmodell for e-helsestandarder og fellestjenester for elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten

Utgitt: 30.11.2016

Last ned Nasjonal forvaltningsmodell for e-helsestandarder og fellestjenester for elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten (PDF)

Nasjonal forvaltningsmodell for e-helsestandarder og fellestjenester for elektronisk samhandling ble vedtatt av styringsgruppen for Program Felles Infrastruktur (FIA) 9.november 2016. Målet er at myndighetene har en tydeligere og mer effektiv nasjonal forvaltning av e-helsestandarder og fellestjenester for elektronisk samhandling (meldingsutvekslingen), og at helse- og omsorgstjenesten har en betydelig større evne til koordinert endring av sine samhandlingsløsninger.

Den nasjonale forvaltningsmodellen inneholder:

  • Styringsmodell og relasjon til nasjonal styringsmodell for e-helse
  • Overordnet forvaltningsprosess
  • Kontaktpunkter til og informasjonskanaler fra nasjonal forvaltning

Styringsmodell og relasjon til nasjonal styringsmodell for e-helse.

Det etableres et produktstyre for e-helsestandarder og fellestjenester for elektronisk samhandling etter godkjenning fra Nasjonalt e-helsestyre. Oppgavene på nasjonalt nivå er tredelt

  • Produktstyret foretar prioriteringer og bidrar til at beslutninger vedrørende utvikling, pilotering og innføring/utfasing av e-helsestandarder og fellestjenester er forankret på tvers av aktørene i helse- og omsorgstjenesten.
  • Nasjonal forvaltning som gjennomfører aktiviteter knyttet til utredning, utvikling, endring, innføring og vedlikehold, og sørger for koordineringen på tvers av aktørene.
  • Et koordineringsorgan som er det viktigste bindeleddet mellom nasjonal forvaltningen og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten. SamUT(nhn.no) videreføres og utvides til å bli dette sentrale koordineringsorganet.

Overordnet forvaltningsprosess

Forvaltningsprosessen er inndelt i faser som dekker hele syklusen fra et behov oppstår til nye/endrede standarder eller fellestjenester er utredet, spesifisert, pilotert, utviklet, innført inkludert vedlikehold. Hovedaktivitetene i hver fase er beskrevet med krav til saksunderlag med tydelige beslutningspunkt mellom fasene. Produktstyret blir forelagt beslutningsgrunnlag, og tar stilling til oppstart av de ulike fasene. Direktoratet for e-helse, som myndighetsorgan, tar beslutning basert på innstilling fra produktstyret.

Kontaktpunkter til og informasjonskanaler fra nasjonal forvaltning

Virksomheter i helse- og omsorgstjenesten, systemleverandører og andre har i ulike situasjoner behov for å kontakte Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett som utfører forvaltningsoppgaver på nasjonalt nivå. Kanalene må være tydelige. Det er også viktig å sikre at relevant informasjon når fram til aktørene, enten ved generell publisering, abonnementsordninger eller målrettet varsel ved spesielle behov.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei